Arbetsmiljö för tidsbegränsat respektive fast anställda 1997

SND-ID: SND 0820

Beskrivning Data och dokumentation

Skapare/primärforskare

Gunnar Aronsson - Stockholms universitet, Psykologiska institutionen

Klas Gustafsson - Arbetslivsinstitutet, Enheten för arbetshälsa

Margareta Dallner - Arbetslivsinstitutet, Enheten för arbetshälsa

Beskrivning

SCB gjorde på uppdrag av Arbetslivsinstitutet en undersökning om reglerad arbetstid, betald och obetald övertid, om man jobbar i det yrke man vill jobba i och om arbetsmiljö för personer med en tidsbegränsad eller en fast anställning. Undersökningsgruppen kommer från SCB:s arbetskraftundersökningar (AKU). I de ordinarie AKU-frågorna finns uppgifter om personliga bakgrundsförhållanden, anställningsform (SSYK-kod), bransch, arbetsgivare etc. Utöver dessa frågor gjordes tillägg av frågor från andra SCB-studier (Arbetsmiljöundersökningen m fl.). Därutöver nykonstruerade frågor med speciell inriktning för tidsbegränsat anställda, t ex. önskat framtidsyrke och arbetsplats, medbestämmande och utbildning, stöd, sjuknärvaro och hälsa.

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Arbetslivsinstitutet

Finansiering

  • Finansiär: Rådet för arbetslivsforskning
  • Diarienummer hos finansiär: dnr: 97-1535
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 16-65 år

Tidsdimension

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: stratifierat urval
Undersökningsgruppen kommer från SCB:s arbetskraftundersökningar (AKU) och utgörs av ett stratifierat delurval på 3812 personer i åldrarna 16-65 år. 50 procent hade tidsbegränsad anställning och 50 procent hade tillsvidareanställning.

Tidsperiod(er) som undersökts

1997-08-01–1997-09-01

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Allmän hälsa och välbefinnande, Arbetsförhållanden (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Arbetslivsstudier (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Aronsson, G., Gustafsson K., & Dallner, M. (1999) Sjuk på jobbet. En empirisk studie av sjuknärvaro. National Institute for Working Life, 1999, 1, pp 27-43. Stockholm: National Institute for Working Life.

Aronsson, G., & Gustafsson K. (1999) Kritik eller tystnad - en studie av arbetsmarknads- och anställningsförhållandens betydelse för arbetsmiljökritik. Arbetsmarknad & Arbetsliv, 1999, 3, pp 189-206. Stockholm: National Institute for Working Life.

Aronsson et al. (2002) Work environment and health in different types of temporary jobs. European Journal of Work Organizational Psychology, 2002, 11(2), 151-175.

Aronsson et al. (2000) Sick but yet at work. An empirical study of sickness presenteeism. Journal of Epidemiology Community Health, 2000, 54, 502-509.

Aronsson, G., Dallner, M., & Gustafsson K. (2000) Yrkes- och arbetsplatsinlåsning. En empirisk studie av omfattning och hälsokonsekvenser. Arbete & Hälsa, 2000:5. Stockholm: National Institute for Working Life. ISBN 91-7045-556-2.
ISBN: 91-7045-556-2

Aronsson, G., Gustafsson K., & Dallner, M. (2000) Anställningsformer, arbetsmiljö och hälsa i ett centrum-periferiperspektiv. Arbete & Hälsa, 2000:9. Stockholm: National Institute for Working Life. ISBN 91-7045-560-0.
ISBN: 91-7045-560-0

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Arbetsmiljö för tidsbegränsat respektive fast anställda 1997

Tillhörande dokumentation

Version 2.0

... Visa mer..

Citering

Gunnar Aronsson, Klas Gustafsson, Margareta Dallner. Arbetslivsinstitutet, Enheten för arbetshälsa (2015). <em>Arbetsmiljö för tidsbegränsat respektive fast anställda 1997</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 2.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002618">https://doi.org/10.5878/002618</a>

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Gunnar Aronsson - Stockholms universitet, Psykologiska institutionen

Klas Gustafsson - Arbetslivsinstitutet, Enheten för arbetshälsa

Margareta Dallner - Arbetslivsinstitutet, Enheten för arbetshälsa

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Telefonintervju
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1997-08-01–1997-09-01
  • Datainsamlare: Statistiska centralbyrån
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

175

Antal individer/objekt

3812

Publicerad: 2007-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06