Arbetsmiljö för tidsbegränsat respektive fast anställda 1997

SND-ID: SND 0820

Skapare/primärforskare

Gunnar Aronsson - Stockholms universitet, Psykologiska institutionen

Klas Gustafsson - Arbetslivsinstitutet, Enheten för arbetshälsa

Margareta Dallner - Arbetslivsinstitutet, Enheten för arbetshälsa

Beskrivning

SCB gjorde på uppdrag av Arbetslivsinstitutet en undersökning om reglerad arbetstid, betald och obetald övertid, om man jobbar i det yrke man vill jobba i och om arbetsmiljö för personer med en tidsbegränsad eller en fast anställning. Undersökningsgruppen kommer från SCB:s arbetskraftundersökningar (AKU). I de ordinarie AKU-frågorna finns uppgifter om personliga bakgrundsförhållanden, anställningsform (SSYK-kod), bransch, arbetsgivare etc. Utöver dessa frågor gjordes tillägg av frågor från andra SCB-studier (Arbetsmiljöundersökningen m fl.). Därutöver nykonstruerade frågor med speciell inriktning för tidsbegränsat anställda, t ex. önskat framtidsyrke och arbetsplats, medbestämmande och utbildning, stöd, sjuknärvaro och hälsa.

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Arbetslivsinstitutet

Ansvarig institution/enhet

Enheten för arbetshälsa

Finansiering

  • Finansiär: Rådet för arbetslivsforskning
  • Diarienummer hos finansiär: dnr: 97-1535
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 16-65 år

Tidsdimension

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: stratifierat urval
Undersökningsgruppen kommer från SCB:s arbetskraftundersökningar (AKU) och utgörs av ett stratifierat delurval på 3812 personer i åldrarna 16-65 år. 50 procent hade tidsbegränsad anställning och 50 procent hade tillsvidareanställning.

Tidsperiod(er) som undersökts

1997-08-01 – 1997-09-01

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Allmän hälsa och välbefinnande, Arbetsförhållanden (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Arbetslivsstudier (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Aronsson, G., Gustafsson K., & Dallner, M. (1999) Sjuk på jobbet. En empirisk studie av sjuknärvaro. National Institute for Working Life, 1999, 1, pp 27-43. Stockholm: National Institute for Working Life.

Aronsson, G., & Gustafsson K. (1999) Kritik eller tystnad - en studie av arbetsmarknads- och anställningsförhållandens betydelse för arbetsmiljökritik. Arbetsmarknad & Arbetsliv, 1999, 3, pp 189-206. Stockholm: National Institute for Working Life.

Aronsson et al. (2002) Work environment and health in different types of temporary jobs. European Journal of Work Organizational Psychology, 2002, 11(2), 151-175.

Aronsson et al. (2000) Sick but yet at work. An empirical study of sickness presenteeism. Journal of Epidemiology Community Health, 2000, 54, 502-509.

Aronsson, G., Dallner, M., & Gustafsson K. (2000) Yrkes- och arbetsplatsinlåsning. En empirisk studie av omfattning och hälsokonsekvenser. Arbete & Hälsa, 2000:5. Stockholm: National Institute for Working Life. ISBN 91-7045-556-2.
ISBN: 91-7045-556-2

Aronsson, G., Gustafsson K., & Dallner, M. (2000) Anställningsformer, arbetsmiljö och hälsa i ett centrum-periferiperspektiv. Arbete & Hälsa, 2000:9. Stockholm: National Institute for Working Life. ISBN 91-7045-560-0.
ISBN: 91-7045-560-0

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Arbetsmiljö för tidsbegränsat respektive fast anställda 1997

Tillhörande dokumentation

Version 2.0

... Visa mer..

Citering

Gunnar Aronsson, Klas Gustafsson, Margareta Dallner. Arbetslivsinstitutet (2015). Arbetsmiljö för tidsbegränsat respektive fast anställda 1997. Svensk nationell datatjänst. Version 2.0. https://doi.org/10.5878/002618

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Gunnar Aronsson - Stockholms universitet, Psykologiska institutionen

Klas Gustafsson - Arbetslivsinstitutet, Enheten för arbetshälsa

Margareta Dallner - Arbetslivsinstitutet, Enheten för arbetshälsa

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Telefonintervju
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1997-08-01–1997-09-01
  • Datainsamlare: Statistiska centralbyrån
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

175

Antal individer/objekt

3812

Publicerad: 2007-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06