SOM-undersökningen till ungdomar 2000

SND-ID: SND 0821

Den här studien är en del av samlingen SOM - Specialundersökningar

Alternativ titel

Ung-SOM 2000

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Beskrivning

Ung-SOM genomfördes hösten 2000. Den ställde frågor om ungas attityder och värderingar samt deras sociala vanor.

Ung-SOM genomfördes bland 3 000 ungdomar i Västra Götalandsregionen och Kungsbacka kommun som ett delprojekt inom utvärderingsprogrammet Morgondagens värderingar. Undersökningen, som löpte parallellt med Väst-SOM, genomfördes i samarbete med Västra Götalandsregionen. Resultaten publicerades i boken Spår i framtiden.


Frågeformuläret var indelat i följande frågeområden: medieanvändning; samhälle, politik och demokrati; service och utbildning; hot och risker; internet och andra medier; fritid samt bakgrundsuppgifter.

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet

Ansvarig institution/enhet

SOM-institutet

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 15-29 år och bosatta i Västsverige

Tidsdimension

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Tidsperiod(er) som undersökts

2000-11-21 – 2001-04-26

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Kungsbacka kommun, Västra Götalands län

Geografisk beskrivning: Västsverige - Kommuner i Västra Götalands län och Kungsbacka kommun

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Media, Informationssamhället, Fritid, turism och sport (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Statsvetenskap, Medie- och kommunikationsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

inrikespolitik, cors

Publikationer

Oscarsson, Henrik (2002) Spår i framtiden : Ung-SOM-undersökningen, Västsverige 2000. SOM-report no 28. Göteborg : SOM-institute, Univ. ISBN: 91-973670-8-7.
Libris | SOM-institutets bokserie
ISBN: 91-973670-8-7
ISSN: 0284-4788

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
SOM-undersökningen till ungdomar 2000

Tillhörande dokumentation

Version 1.0

Citering

Göteborgs universitet, SOM-institutet (2007). SOM-undersökningen till ungdomar 2000. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002431

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Datainsamling

  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2000-11-21–2001-04-26
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

498

Antal individer/objekt

1861

Publicerad: 2007-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-05