The European mayor - Political leaders in the changing context of local democracy

SND-ID: SND 0822

Skapare/primärforskare

Henry Bäck - Göteborgs universitet, Förvaltningshögskolan

Rikke Berg - Syddansk Universitet, Institut for Statskundskab

David Sweeting - University of the West of England, Faculty of the Built Environment

Vicki Johansson - Göteborgs universitet, Förvaltningshögskolan

Folke Johansson - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

... Visa mer..

Beskrivning

Omfattande strukturella förändringar har skett i de europeiska kommunsystemen kring millennieskiftet. Ett antal sådana förändringar har påverkat olika länder, men från olika utgångspunkter, i olika takt och i olika konfigurationer. Forskningsprojektet syftar till att beskriva och analysera dessa institutionella och strukturella förändringars betydelse för hur politisk representation och politiskt ledarskap definieras och utformas i praxis. Fyra förändringstrender uppmärksammas: privatisering, contracting out och efterliknande av den privata sektorns institutionella arrangemang ('New Public Management'); förändringar i relationer till den centrala statsmakten, oftast i form av decentralisering som förlägger ansvaret för nya uppgifter till den lokala nivån; de politiska partiernas betydelse samt kommunernas interna institutionella arrangemang. Centrala teman i undersökningen är rekryteringsprocesser, demokratisyn, ledarstil, nätverk, stat-kommunrelationer, partisystemets betydelse samt de horisontella maktrelationerna i den kommunala organisationen.

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet

Ansvarig institution/enhet

Förvaltningshögskolan

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Borgmästare (motsvarande) i alla kommuner med mer än 10 000 invånare i deltagande länder.

Tidsdimension

Urvalsmetod

Hela populationen/total räkning

Tidsperiod(er) som undersökts

2002-12-01 – 2004-07-01

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Arbetsförhållanden, Regering, politiska system och organisationer (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Bäck, H., Heinelt, H., & Magnier, A. (2006). The European Mayor : Political Leaders in the Changing Context of Local Democracy. Urban and Regional Research International, Volume 10. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften. ISBN-10 3-531-14574-6. ISBN-13 978-3-531-14574-7.
Libris | Swepub | Google Books | Library of Congress | Till lärosätets (gu) databas
ISBN: 9783531145747

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
The European mayor - Political leaders in the changing context of local democracy

Tillhörande dokumentation

Beskrivning

Response rate Austria (54,8), Belgium (41,9), Czech Republic (45,1), Denmark (76,1), England (31,8), France (21,0), Germany (41,0), Greece (66,8), Hungary (59,0), Ireland (35,1), Italy (25,3), Netherlands (58,0), Poland (27,8), Portugal (22,5), Spain (24,2), Sweden (65,4), Switzerland (66,7).

Version 1.0

Citering

Henry Bäck, Rikke Berg, David Sweeting, Vicki Johansson, Folke Johansson, David Karlsson, Franz Fallend, Herwig Reynaert, Kristof Steyvers, Zdenka Vajdová, Michal Illner, Ulrik Kjaer, Eric Kerrouche, Hubert Heinelt, Björn Egner, Michael Haus, Nikos Hlepas, Panagiotis Getimis, Gabor Soós, Gyorgyi Ignits, Paula Russell, Annick Magnier, Pippo Russo, Chiara Zanoccoli, Giovanna Cutrone, Irene Borselli, Nicola Malloggi, Clemente J. Navarro Yanez, Bas Denters, Harry Daemen, Pawel Swianiewicz, Manuel da Silva e Costa, José Pinheiro Neves, Jean Dominique Ackle, Carlos Alba, Carmen Navarro, Daniel Kübler, Pascal Michel. Göteborgs universitet (2007). The European mayor - Political leaders in the changing context of local democracy. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002426

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Henry Bäck - Göteborgs universitet, Förvaltningshögskolan

Rikke Berg - Syddansk Universitet, Institut for Statskundskab

David Sweeting - University of the West of England, Faculty of the Built Environment

Vicki Johansson - Göteborgs universitet, Förvaltningshögskolan

Folke Johansson - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

... Visa mer..

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2002-12-01–2004-07-01
  • Datainsamlare: Göteborgs universitet, Förvaltningshögskolan
  • Instrument: Semistrukturerat frågeformulär
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Viktning

Vägning för bortfall V326

Variabler

323

Antal individer/objekt

2711

Publicerad: 2007-04-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06