Medievalundersökningen 2002

SND-ID: SND 0823

Den här studien är en del av samlingen Medievalundersökningarna

Skapare/primärforskare

Kent Asp - Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Beskrivning

Medievalundersökningen 2002 är den åttonde studien i följd som genomförts vid riksdagsval (1979-2002). Undersökningen omfattar nyhetsrapporteringen i radio, tv och storstadspress, bland annat Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter, de stora kvällstidningarna, Rapport och Aktuellt.

Studien ingår i forskningsprogrammet Journalistik och demokrati där det övergripande syftet är att i ett brett perspektiv studera svensk journalistik utifrån normativa demokratiska utgångspunkter.

Syfte:

Att beskriva, kartlägga och analysera nyhetsmedias rapportering av valrörelsen 2002.

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Population

Artiklar i storstadspress, inslag i nyhetsprogram i radio och TV I debattblocket av undersökningen studeras s.k meningsbärande enheter i artiklarna/inslagen. Debattblocket möjliggör kodning av 10 aktörer som agerar i 10 sakfrågor, och totalt kan uttala sig/förhålla sig till 20 omtalade aktörer (vilket ger 20 möjliga ”värderingar”).

Urvalsmetod

Analysen av mediernas innehåll omfattar i princip allt rikspolitiskt material. Politiskt nyhetsmaterial är material där en partipolitisk aktör förekommer som agerande aktör (subjekt) och/eller som omtalad aktör (objekt). I vissa fall ingår även material som behandlat sakfrågor av uppenbar politisk relevans även om någon partipolitisk aktör inte agerar eller omtalas i artikeln/inslaget.

Tidsperiod(er) som undersökts

2002

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Publikationer

Asp, K. (2003) Medieval 2002 : partiskhet och valutgången : en studie av valrörelsens medialisering. Arbetsrapport. Göteborg: Department of Journalism and Mass Communication.
Google Books

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Medievalundersökningen 2002

Tillhörande dokumentation

Version 2.0

... Visa mer..

Citering

Kent Asp. Göteborgs universitet (2014). Medievalundersökningen 2002. Svensk nationell datatjänst. Version 2.0. https://doi.org/10.5878/002098

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Kent Asp - Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Tidsperiod(er) som undersökts

2002

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Kodning av innehåll
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2002-08–2008-09
  • Datakälla: Kommunikation: Offentlig

Variabler

98

Antal individer/objekt

4071

Publicerad: 2006-01-01
Senast uppdaterad: 2019-11-28