Aktivister 2004

SND-ID: SND 0829

Skapare/primärforskare

Hilma Holm - Malmö Högskola, Lärande och samhälle

Magnus Wennerhag - Lunds universitet, Sociologiska institutionen

Johan Lindgren - Lunds universitet, Sociologiska institutionen

Henrik Nordvall - Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande

Adrienne Sörbom - Stockholms universitet, Sociologiska institutionen

Beskrivning

Undersökningens syfte är att ge en nyansrik bild av dem som är aktiva inom en samtida social rörelse, nämligen den globala rättviserörelsen i Sverige, utifrån en enkätstudie genomförd vid tre svenska sociala forum. Genom en rad frågor belyses aktivisternas politiska värderingar, tidigare erfarenhet av politiskt handlande, kön, ålder och sociala bakgrund. Frågorna om politiska värderingar avser inställning till globaliseringen och det nationella, förtroende för politiska institutioner, grad av identifikation med rörelse, syn på politiskt engagemang mm. Frågorna om politiskt handlande avser erfarenheter av konkreta politiska handlingsformer, grad av engagemang, medlemskap i organisationer eller rörelser, erfarenheter av transnationellt politiskt handlande mm. Genom samstämmighet i frågor med såväl svensk som internationell forskning om politiskt deltagande och sociala rörelser, är även ett syfte att möjliggöra komparativa studier - antingen mellan denna grupp av svenska aktivister och den svenska befolkningen, eller mellan de svenska aktivisterna och andra aktivister inom samma rörelse fast från

... Visa mer..

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Lunds universitet

Ansvarig institution/enhet

Sociologiska institutionen

Medverkande

Linköpings universitet

Stockholms universitet

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Aktivister, dvs deltagare, inom den globala rättviserörelsen vid tillfället för undersökningen.

Tidsdimension

Urvalsmetod

Enkäterna delades ut till samtliga förbipasserande vid ingångarna till de vid evenemanget mest besökta byggnaderna. Utdelningstillfällena var utspridda över dagarna under alla dagar som forumet hölls.

Tidsperiod(er) som undersökts

2004-05-06 – 2004-05-16

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Wennerhag, M., Holm, H., Lindgren, J., Nordvall, H., & Sörbom, A. (2006) Aktivister : Sociala forum, globala sociala rörelser och demokratins förnyelse. Stockholm: Bokförlaget Atlas. ISBN 13: 978-91-7389-224-7. ISBN 10: 91-7389-224-6.
ISBN: 978-91-7389-224-7

Wennerhag, Magnus (2008). Global rörelse: Den globala rättviserörelsen och modernitetens omvandlingar. Bokförlaget Atlas. Tillgänglig på Internet: http://lup.lub.lu.se/record/1048956/file/1054191.pdf
Läs fulltext

Sörbom, Adrienne & Wennerhag, Magnus (2008). Jag och resten av världen: Individuellt och kollektivt inom den globala rättviserörelsen.. Statsvetenskaplig Tidskrift.: 1, s. 3-32

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Aktivister 2004

Version 1.1

2014-07-16
https://doi.org/10.5878/002108

Metadata tillagda

... Visa mer..

Citering

Hilma Holm, Magnus Wennerhag, Johan Lindgren, Henrik Nordvall, Adrienne Sörbom. Lunds universitet (2014). Aktivister 2004. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. https://doi.org/10.5878/002108

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Hilma Holm - Malmö Högskola, Lärande och samhälle

Magnus Wennerhag - Lunds universitet, Sociologiska institutionen

Johan Lindgren - Lunds universitet, Sociologiska institutionen

Henrik Nordvall - Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande

Adrienne Sörbom - Stockholms universitet, Sociologiska institutionen

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2004-05-06–2004-05-16
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

377

Antal individer/objekt

1066

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

48%

Publicerad: 2006-01-01
Senast uppdaterad: 2020-05-05