EPI-MUS - Risk- och skyddsfaktorer för sjuklighet i rörelseorganen och prestationsnedsättning vid arbete med datormus och andra datorstyrdon - en prospektiv kohortstudie

SND-ID: SND 0831

Alternativ titel

Epi-mus studien

Skapare/primärforskare

Ewa Wigaeus Tornqvist - Arbetslivsinstitutet, Enheten för arbetshälsa

Beskrivning

Studiepersonerna bestod ca 1500 datoranvändare inom olika yrkesgrupper där man dagligen använde dator. Information om fysiska, psykiska och sociala arbetsrelaterade faktorer och individfaktorer erhölls genom ett frågeformulär vid studiens start. Dessutom gjordes ett arbetsplatsbesök för bedömning av datorarbetsplatsens utformning, arbetsställningar och arbetsteknik enligt en checklista. Studiepersonerna besvarade en kort månatlig enkät, upprepat under 10 månader, för att identifiera nytillkomna symptom och ev. förändringar i arbetet. Personer som rapporterade nytillkomna symptom utreddes kliniskt för att fastställa lokalisering, trolig skadad struktur och diagnos. Efter observationstidens slut skedde återrapportering av exponeringsförhållanden och förekomsten av besvär till respektive arbetsplats och diskussioner om förändringsarbete initierades. Projektet var ett samarbete med Yrkesmedicinska klinikerna i Stockholm, Göteborg, Lund och Sundsvall samt ett 15-tal företagshälsovårdscentraler knutna till de deltagande företagen.

Syfte:

Syftet med studien var att identifiera och kvantifiera risk-

... Visa mer..

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Arbetslivsinstitutet

Ansvarig institution/enhet

Enheten för arbetshälsa

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Datoranvändare inom olika yrkesgrupper där man dagligen använde dator.

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Ämnesområde och nyckelord
Publikationer
Dataset
Risk- och skyddsfaktorer för sjuklighet i rörelseorganen och prestationsnedsättning vid arbete med datormus och andra datorstyrdon - en prospektiv kohortstudie

Version 1.0

Citering

Ewa Wigaeus Tornqvist. Arbetslivsinstitutet (2006). Risk- och skyddsfaktorer för sjuklighet i rörelseorganen och prestationsnedsättning vid arbete med datormus och andra datorstyrdon - en prospektiv kohortstudie. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/b778-hz14

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Ewa Wigaeus Tornqvist - Arbetslivsinstitutet, Enheten för arbetshälsa

Variabler

2507

Antal individer/objekt

1283

Publicerad: 2006-01-01
Senast uppdaterad: 2017-06-26