EPI-MUS - Risk- och skyddsfaktorer för sjuklighet i rörelseorganen och prestationsnedsättning vid arbete med datormus och andra datorstyrdon - en prospektiv kohortstudie

Skapare/primärforskare:

Ewa Wigaeus Tornqvist - Arbetslivsinstitutet, Enheten för arbetshälsa

Beskrivning:

Studiepersonerna bestod ca 1500 datoranvändare inom olika yrkesgrupper där man dagligen använde dator. Information om fysiska, psykiska och sociala arbetsrelaterade faktorer och individfaktorer erhölls genom ett frågeformulär vid studiens start. Dessutom gjordes ett arbetsplatsbesök för bedömning av datorarbetsplatsens utformning, arbetsställningar och arbetsteknik enligt en checklista. Studiepersonerna besvarade en kort månatlig enkät, upprepat under 10 månader, för att identifiera nytillkomna symptom och ev. förändringar i arbetet. Personer som rapporterade nytillkomna symptom utreddes kliniskt för att fastställa lokalisering, trolig skadad struktur och diagnos. Efter observationstidens slut skedde återrapportering av exponeringsförhållanden och förekomsten av besvär till respektive arbetsplats och diskussioner om förändringsarbete initierades. Projektet var ett samarbete med Yrkesmedicinska klinikerna i Stockholm, Göteborg, Lund och Sundsvall samt ett 15-tal företagshälsovårdscentraler knutna till de deltagande företagen.

Syfte:

Syftet med studien var att identifiera och kvantifiera risk-

... Visa mer..

Ämnesområde:

HÄLSA, specifika sjukdomar, störningar och medicinska tillstånd, arbetsförhållanden (CESSDA Topic Classification)
Medicin och hälsovetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ansvarig institution/enhet:

Arbetslivsinstitutet, Enheten för arbetshälsa

Skapare/primärforskare:

Ewa Wigaeus Tornqvist - Arbetslivsinstitutet, Enheten för arbetshälsa

Identifierare:

SND-ID: SND 0831

Alternativ titel:

Epi-mus studien

Beskrivning:

Studiepersonerna bestod ca 1500 datoranvändare inom olika yrkesgrupper där man dagligen använde dator. Information om fysiska, psykiska och sociala arbetsrelaterade faktorer och individfaktorer erhölls genom ett frågeformulär vid studiens start. Dessutom gjordes ett arbetsplatsbesök för bedömning av datorarbetsplatsens utformning, arbetsställningar och arbetsteknik enligt en checklista. Studiepersonerna besvarade en kort månatlig enkät, upprepat under 10 månader, för att identifiera nytillkomna symptom och ev. förändringar i arbetet. Personer som rapporterade nytillkomna symptom utreddes kliniskt för att fastställa lokalisering, trolig skadad struktur och diagnos. Efter observationstidens slut skedde återrapportering av exponeringsförhållanden och förekomsten av besvär till respektive arbetsplats och diskussioner om förändringsarbete initierades. Projektet var ett samarbete med Yrkesmedicinska klinikerna i Stockholm, Göteborg, Lund och Sundsvall samt ett 15-tal företagshälsovårdscentraler knutna till de deltagande företagen.

Syfte:

Syftet med studien var att identifiera och kvantifiera risk-

... Visa mer..

Språk:

Svenska

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Analysenhet:

Population:

Datoranvändare inom olika yrkesgrupper där man dagligen använde dator.

Ämnesområde:

HÄLSA, specifika sjukdomar, störningar och medicinska tillstånd, arbetsförhållanden (CESSDA Topic Classification)
Medicin och hälsovetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ladda ner metadata:

Risk- och skyddsfaktorer för sjuklighet i rörelseorganen och prestationsnedsättning vid arbete med datormus och andra datorstyrdon - en prospektiv kohortstudie

Skapare/primärforskare:

Ewa Wigaeus Tornqvist - Arbetslivsinstitutet, Enheten för arbetshälsa

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

2507

Antal individer/objekt:

1283

Publicerad: 2006-01-01
Senast uppdaterad: 2017-06-26