EPI-MUS - Risk- och skyddsfaktorer för sjuklighet i rörelseorganen och prestationsnedsättning vid arbete med datormus och andra datorstyrdon - en prospektiv kohortstudie

order data remove data Beställ data

Skapare/primärforskare

Ewa Wigaeus Tornqvist - Arbetslivsinstitutet, Enheten för arbetshälsa

Beskrivning

Studiepersonerna bestod ca 1500 datoranvändare inom olika yrkesgrupper där man dagligen använde dator. Information om fysiska, psykiska och sociala arbetsrelaterade faktorer och individfaktorer erhölls genom ett frågeformulär vid studiens start. Dessutom gjordes ett arbetsplatsbesök för bedömning av datorarbetsplatsens utformning, arbetsställningar och arbetsteknik enligt en checklista. Studiepersonerna besvarade en kort månatlig enkät, upprepat under 10 månader, för att identifiera nytillkomna symptom och ev. förändringar i arbetet. Personer som rapporterade nytillkomna symptom utreddes kliniskt för att fastställa lokalisering, trolig skadad struktur och diagnos. Efter observationstidens slut skedde återrapportering av exponeringsförhållanden och förekomsten av besvär till respektive arbetsplats och diskussioner om förändringsarbete initierades. Projektet var ett samarbete med Yrkesmedicinska klinikerna i Stockholm, Göteborg, Lund och Sundsvall samt ett 15-tal företagshälsovårdscentraler knutna till de deltagande företagen.

Syfte:

Syftet med studien var att identifiera och kvantifiera risk-

... Visa mer..

Ämnesområde

HÄLSA, Specifika sjukdomar, störningar och medicinska tillstånd, Arbetsförhållanden (CESSDA Topic Classification)
Medicin och hälsovetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Skapare/primärforskare

Ewa Wigaeus Tornqvist - Arbetslivsinstitutet, Enheten för arbetshälsa

Identifierare

SND-ID: SND 0831

Alternativ titel

Epi-mus studien

Beskrivning

Studiepersonerna bestod ca 1500 datoranvändare inom olika yrkesgrupper där man dagligen använde dator. Information om fysiska, psykiska och sociala arbetsrelaterade faktorer och individfaktorer erhölls genom ett frågeformulär vid studiens start. Dessutom gjordes ett arbetsplatsbesök för bedömning av datorarbetsplatsens utformning, arbetsställningar och arbetsteknik enligt en checklista. Studiepersonerna besvarade en kort månatlig enkät, upprepat under 10 månader, för att identifiera nytillkomna symptom och ev. förändringar i arbetet. Personer som rapporterade nytillkomna symptom utreddes kliniskt för att fastställa lokalisering, trolig skadad struktur och diagnos. Efter observationstidens slut skedde återrapportering av exponeringsförhållanden och förekomsten av besvär till respektive arbetsplats och diskussioner om förändringsarbete initierades. Projektet var ett samarbete med Yrkesmedicinska klinikerna i Stockholm, Göteborg, Lund och Sundsvall samt ett 15-tal företagshälsovårdscentraler knutna till de deltagande företagen.

Syfte:

Syftet med studien var att identifiera och kvantifiera risk-

... Visa mer..

Språk

Svenska

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Analysenhet

Population

Datoranvändare inom olika yrkesgrupper där man dagligen använde dator.

Ämnesområde

HÄLSA, Specifika sjukdomar, störningar och medicinska tillstånd, Arbetsförhållanden (CESSDA Topic Classification)
Medicin och hälsovetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ladda ner metadata

Risk- och skyddsfaktorer för sjuklighet i rörelseorganen och prestationsnedsättning vid arbete med datormus och andra datorstyrdon - en prospektiv kohortstudie

Skapare/primärforskare

Ewa Wigaeus Tornqvist - Arbetslivsinstitutet, Enheten för arbetshälsa

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Variabler

2507

Antal individer/objekt

1283

Publicerad: 2006-01-01
Senast uppdaterad: 2017-06-26