Effekter av ett friår

Skapare/primärforskare:

Bo Melin - Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk neurovetenskap

Lotta Nylén - Karolinska institutet, Institutionen för folkhälsovetenskap

Rose-Marie Herlin - Arbetslivsinstitutet, Enheten för arbetshälsa

Beskrivning:

Från den 1 februari 2002 till och med den 31 december 2004 pågick ett försök med friår i tolv kommuner. Friår innebar att en arbetstagare kunde ansöka om att vara ledig från sitt arbete i tre till tolv månader samtidigt som en arbetslös anställdes som vikarie under ledigheten. Under ledigheten fick de friårslediga 85 % av den ersättning de skulle ha fått om de varit arbetslösa.

Arbetslivsinstitutet (ALI) fick i uppdrag av Näringsdepartementet att följa upp och utvärdera försöksverksamheten med friår. Studien ”Effekter av ett friår” har främst syftat till att undersöka olika aspekter av upplevd hälsa och livskvalitet bland dem som var friårslediga och bland dem som var vikarier. Förutom dessa har ytterligare en grupp inkluderats i studien, bestående av personer som ansökt om friårsledigt men som inte beviljats ledigheten. Deltagarna har via telefonintervju besvarat en enkät. De friårslediga och vikarierna har vid två olika tillfällen besvarat en enkät, de första telefonenkäterna genomfördes under perioden oktober-november 2003 och den uppföljande telefonenkäten genomfördes mellan perioden febr

... Visa mer..

Skapare/primärforskare:

Bo Melin - Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk neurovetenskap

Lotta Nylén - Karolinska institutet, Institutionen för folkhälsovetenskap

Rose-Marie Herlin - Arbetslivsinstitutet, Enheten för arbetshälsa

Identifierare:

SND-ID: SND 0834

Syfte:

Det övergripande syftet med studien var att undersöka olika aspekter av hälsa bland personer som var friårslediga och bland dem som var vikarier.

Beskrivning:

Från den 1 februari 2002 till och med den 31 december 2004 pågick ett försök med friår i tolv kommuner. Friår innebar att en arbetstagare kunde ansöka om att vara ledig från sitt arbete i tre till tolv månader samtidigt som en arbetslös anställdes som vikarie under ledigheten. Under ledigheten fick de friårslediga 85 % av den ersättning de skulle ha fått om de varit arbetslösa.

Arbetslivsinstitutet (ALI) fick i uppdrag av Näringsdepartementet att följa upp och utvärdera försöksverksamheten med friår. Studien ”Effekter av ett friår” har främst syftat till att undersöka olika aspekter av upplevd hälsa och livskvalitet bland dem som var friårslediga och bland dem som var vikarier. Förutom dessa har ytterligare en grupp inkluderats i studien, bestående av personer som ansökt om friårsledigt men som inte beviljats ledigheten. Deltagarna har via telefonintervju besvarat en enkät. De friårslediga och vikarierna har vid två olika tillfällen besvarat en enkät, de första telefonenkäterna genomfördes under perioden oktober-november 2003 och den uppföljande telefonenkäten genomfördes mellan perioden febr

... Visa mer..

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

2003-01-01 — 2005-01-01

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Geografisk beskrivning: Data har samlats in från följande 12 kommuner i Sverige: Botkyrka, Gällivare, Göteborg, Hultsfred, Hällefors, Katrineholm, Landskrona, Lund, Piteå, Strömsund, Västerås och Åmål.

Analysenhet:

Population:

Telefonstudiens population bestod av: 1) Personer som sökt och beviljats friår. 2) Individer som ersatt friårslediga (vikarier) 3) Personer som sökt men ej beviljats friår.

Urvalsmetod:

Sannolikhetsurval
Urvalet till de friårslediga samt de vikarier till friårslediga som deltog i enkätstudiens första del gick till på följande sätt:
Friårslediga - De senaste 2000 personerna som till och med den 1 april 2003 påbörjade en friårsledighet valdes ut att delta i enkätstudien. I nettourvalet ingick 1 969 personer. För att beräkna nettourvalet har dubbletter, personer som uppgivit att de inte varit i målgruppen samt sjuka/avlidna räknats bort från det totala urvalet (bruttourvalet).

Friårsvikarier - De 2 000 senast anställda friårsvikarierna till och med den 1 april 2003 valdes ut att delta i undersökningen. I nettourvalet ingick 1 837 personer. För att beräkna nettourvalet har dubbletter, personer som uppgivit att de inte varit i målgruppen samt sjuka/avlidna räknats bort från det totala urvalet (bruttourvalet).

Studiens fullständighet:

En första leverans bestående av resultat från kortisolmätningar avlevereades 2006-10-26. Komplett leverans 2006-12-20.

Finansiering:

Näringsdepartementet

Version 2.0:

2013-12-11 doi:10.5878/001618

Version 1.0:

2013-11-22 doi:10.5878/001616

Dataset SND 0834-001

Effekter av ett friår - Friårslediga

Citering:

Bo Melin, Lotta Nylén, Rose-Marie Herlin. Arbetslivsinstitutet, Enheten för arbetshälsa (2013). Effekter av ett friår - Friårslediga. Svensk nationell datatjänst. Version 2.0. https://doi.org/10.5878/001618

Beskrivning:

Datasetet innefattar de deltagare som varit friårslediga och medverkat i telefonintervju.

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2003-01-01 — 2005-01-01

Datakälla: Befolkningsgrupp

Version 2.0:

2013-12-11 doi:10.5878/001619

Version 1.0:

2013-12-03 doi:10.5878/001617

Dataset SND 0834-002

Effekter av ett friår - Vikarier

Citering:

Bo Melin, Lotta Nylén, Rose-Marie Herlin. Arbetslivsinstitutet, Enheten för arbetshälsa (2013). Effekter av ett friår - Vikarier. Svensk nationell datatjänst. Version 2.0. https://doi.org/10.5878/001619

Beskrivning:

Datasetet innefattar de deltagare som varit vikarier för friårslediga och som medverkat i telefonintervju.

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2003-01-01 — 2005-01-01

Datakälla: Befolkningsgrupp

Version 2.0:

2013-12-11 doi:10.5878/001621

Version 1.0:

2013-12-05 doi:10.5878/001620

Dataset SND 0834-003

Effekter av ett friår - Respondenter som ansökt men ej beviljats friårsledigt

Citering:

Bo Melin, Lotta Nylén, Rose-Marie Herlin. Arbetslivsinstitutet, Enheten för arbetshälsa (2013). Effekter av ett friår - Respondenter som ansökt men ej beviljats friårsledigt. Svensk nationell datatjänst. Version 2.0. https://doi.org/10.5878/001621

Beskrivning:

Datasetet innefattar de deltagare som ansökt om friårsledigt men inte beviljats, och som deltagit i telefonintervju.

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2003-01-01 — 2005-01-01

Datakälla: Befolkningsgrupp