Effekter av ett friår

SND-ID: SND 0834

Skapare/primärforskare

Bo Melin - Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk neurovetenskap

Lotta Nylén - Karolinska Institutet, Institutionen för folkhälsovetenskap

Rose-Marie Herlin - Arbetslivsinstitutet, Enheten för arbetshälsa

Beskrivning

Från den 1 februari 2002 till och med den 31 december 2004 pågick ett försök med friår i tolv kommuner. Friår innebar att en arbetstagare kunde ansöka om att vara ledig från sitt arbete i tre till tolv månader samtidigt som en arbetslös anställdes som vikarie under ledigheten. Under ledigheten fick de friårslediga 85 % av den ersättning de skulle ha fått om de varit arbetslösa.

Arbetslivsinstitutet (ALI) fick i uppdrag av Näringsdepartementet att följa upp och utvärdera försöksverksamheten med friår. Studien ”Effekter av ett friår” har främst syftat till att undersöka olika aspekter av upplevd hälsa och livskvalitet bland dem som var friårslediga och bland dem som var vikarier. Förutom dessa har ytterligare en grupp inkluderats i studien, bestående av personer som ansökt om friårsledigt men som inte beviljats ledigheten. Deltagarna har via telefonintervju besvarat en enkät. De friårslediga och vikarierna har vid två olika tillfällen besvarat en enkät, de första telefonenkäterna genomfördes under perioden oktober-november 2003 och den uppföljande telefonenkäten genomfördes mellan perioden febr

... Visa mer..

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Karolinska Institutet

Ansvarig institution/enhet

Enheten för arbetshälsa

Finansiering

  • Finansiär: Näringsdepartementet
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Telefonstudiens population bestod av: 1) Personer som sökt och beviljats friår. 2) Individer som ersatt friårslediga (vikarier) 3) Personer som sökt men ej beviljats friår.

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval
Urvalet till de friårslediga samt de vikarier till friårslediga som deltog i enkätstudiens första del gick till på följande sätt:
Friårslediga - De senaste 2000 personerna som till och med den 1 april 2003 påbörjade en friårsledighet valdes ut att delta i enkätstudien. I nettourvalet ingick 1 969 personer. För att beräkna nettourvalet har dubbletter, personer som uppgivit att de inte varit i målgruppen samt sjuka/avlidna räknats bort från det totala urvalet (bruttourvalet).

Friårsvikarier - De 2 000 senast anställda friårsvikarierna till och med den 1 april 2003 valdes ut att delta i undersökningen. I nettourvalet ingick 1 837 personer. För att beräkna nettourvalet har dubbletter, personer som uppgivit att de inte varit i målgruppen samt sjuka/avlidna räknats bort från det totala urvalet (bruttourvalet).

Tidsperiod(er) som undersökts

2003-01-01 – 2005-01-01

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Geografisk beskrivning: Data har samlats in från följande 12 kommuner i Sverige: Botkyrka, Gällivare, Göteborg, Hultsfred, Hällefors, Katrineholm, Landskrona, Lund, Piteå, Strömsund, Västerås och Åmål.

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

HÄLSA, Allmän hälsa och välbefinnande, Arbetsförhållanden (CESSDA Topic Classification)
Medicin och hälsovetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer
Dataset 1
Effekter av ett friår - Friårslediga

Beskrivning

Datasetet innefattar de deltagare som varit friårslediga och medverkat i telefonintervju.

Version 2.0

... Visa mer..

Citering

Bo Melin, Lotta Nylén, Rose-Marie Herlin. Karolinska Institutet (2013). Effekter av ett friår - Friårslediga. Svensk nationell datatjänst. Version 2.0. https://doi.org/10.5878/001618

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Bo Melin - Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk neurovetenskap

Lotta Nylén - Karolinska Institutet, Institutionen för folkhälsovetenskap

Rose-Marie Herlin - Arbetslivsinstitutet, Enheten för arbetshälsa

Datainsamling

  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2003-01-01–2005-01-01
  • Datakälla: Befolkningsgrupp
Dataset 2
Effekter av ett friår - Vikarier

Beskrivning

Datasetet innefattar de deltagare som varit vikarier för friårslediga och som medverkat i telefonintervju.

Version 2.0

... Visa mer..

Citering

Bo Melin, Lotta Nylén, Rose-Marie Herlin. Karolinska Institutet (2013). Effekter av ett friår - Vikarier. Svensk nationell datatjänst. Version 2.0. https://doi.org/10.5878/001619

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Bo Melin - Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk neurovetenskap

Lotta Nylén - Karolinska Institutet, Institutionen för folkhälsovetenskap

Rose-Marie Herlin - Arbetslivsinstitutet, Enheten för arbetshälsa

Datainsamling

  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2003-01-01–2005-01-01
  • Datakälla: Befolkningsgrupp
Dataset 3
Effekter av ett friår - Respondenter som ansökt men ej beviljats friårsledigt

Beskrivning

Datasetet innefattar de deltagare som ansökt om friårsledigt men inte beviljats, och som deltagit i telefonintervju.

Version 2.0

... Visa mer..

Citering

Bo Melin, Lotta Nylén, Rose-Marie Herlin. Karolinska Institutet (2013). Effekter av ett friår - Respondenter som ansökt men ej beviljats friårsledigt. Svensk nationell datatjänst. Version 2.0. https://doi.org/10.5878/001621

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Bo Melin - Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk neurovetenskap

Lotta Nylén - Karolinska Institutet, Institutionen för folkhälsovetenskap

Rose-Marie Herlin - Arbetslivsinstitutet, Enheten för arbetshälsa

Datainsamling

  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2003-01-01–2005-01-01
  • Datakälla: Befolkningsgrupp
Publicerad: 2013-12-13
Senast uppdaterad: 2020-01-23