Hälsorisker i arbete vid elproduktion och eldistribution

SND-ID: SND 0839

Skapare/primärforskare

Rose-Marie Herlin - Arbetslivsinstitutet, Enheten för arbetshälsa

Beskrivning

I studier avseende yrkesmässig exponering för extremt lågfrekventa (50 - 60 Hz) elektriska och magnetiska fält har vissa störningar i biologiska system rapporterats. I slutet av 60-talet och början av 70-talet redovisades i en del tidiga epidemiologiska studier funktionella organstörningar i nerv-, cirkulations-, gastrointestinala- samt fortplantningssystemen. Sedan början av 80-talet har rapporter om cancerförekomst i dessa grupper dominerat forskarnas intresse.
Ansvarig för studien var Arbetslivsinstitutet. Undersökningsperioden sträckte sig över åren 1981- 95. I studiebasen ingick 706 nyanställda män. Information om hälsa och miljö, familj och barn, ergonomisk belastning samt subjektiv symtomatologi samlades in från frågeformulär. Datainsamling skedde vid nyanställning och sedan efter 3, 6 och 9 år. Efter 9 år var 466 deltagare kvar i kohorten med uppgifter om både exponering och hälsoutfall vid alla fyra hälsoundersökningarna. Därutöver ingick kliniska tester och blodprov. Serum har sparats och bevarats i fruset skick (-70 grader).

Syfte:

Syftet med studien var att följa och utvärdera hä

... Visa mer..

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Arbetslivsinstitutet

Ansvarig institution/enhet

Enheten för arbetshälsa

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Urvalsmetod

Urvalskriterierna för deltagande i studierna var individer som arbetade med elproduktion och eldistribution inom kraftindustrin (exklusive kärnkraftverk), som anställdes under perioden januari 1981 - juni 1985 vid företag där man anställde mer än fem elektriker under tidsperioden, samt att åldern ej skulle överstiga 40 år.

Tidsperiod(er) som undersökts

1981 – 1995

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Publikationer

Siv Törnqvist, Ulf Bergqvist, Rose-Marie Herlin, Tomas Lindh, Bengt Knave Francesco Gamberale, Åsa Kilbom, Lars-Inge Andersson, Maud Hagman, Maria Tesarz. Hälsorisker i arbete med elproduktion och eldistribution - slutrapport från en prospektiv studie. Arbetslivsinstitutet: arbete och hälsa vetenskaplig skriftserie. ISBN 91-7045-468-x ISSN 0346-7821

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Hälsorisker i arbete vid elproduktion och eldistribution

Version 1.0

Citering

Rose-Marie Herlin. Arbetslivsinstitutet (2007). Hälsorisker i arbete vid elproduktion och eldistribution. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/26fn-zj06

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Rose-Marie Herlin - Arbetslivsinstitutet, Enheten för arbetshälsa

Publicerad: 2007-01-01
Senast uppdaterad: 2017-06-26