Datorrelaterad muskuloskeletal ohälsa bland gymnasieelever 2005

SND-ID: SND 0848

Skapare/primärforskare

Gunnar Palmerud - Arbetslivsinstitutet, Människa, teknik, organisation - Göteborg

Ewa Wigaeus Tornqvist - Arbetslivsinstitutet, Enheten för arbetshälsa

Allan Toomingas - Arbetslivsinstitutet, Enheten för arbetshälsa

Monica Mortimer - Arbetslivsinstitutet, Enheten för arbetshälsa

Eva Hansson Risberg - Arbetslivsinstitutet, Enheten för arbetshälsa

... Visa mer..

Beskrivning

Datainsamlingen genomfördes på gymnasieskolor i Stockholms, Södermanlands, Uppsala och Västmanlands län under hösten 2005.

Studien bestod av två delar:
1. Frågeformulär till eleverna.
2. Ergonomisk bedömning av skolans datorarbetsplatser och kort intervju med datoransvarig på skolan.

Ett informationsbrev skickades till skolledarna, där studiens upplägg och genomförande redovisades. Därefter kontaktades skolledarna per telefon och tillfrågades om skolan önskade medverka i studien. Om de valde att deltaga, ombads de skicka en förteckning på skolans samtliga klasser i ÅK2 till Arbetslivsinstitutet. Från dessa listor gjorde ett urval av klasser. En ny kontakt togs därefter med skolledaren, som då ombads att informera de lärare som skulle komma att bli berörda av studien. Varje lärare fick dessutom ett brev med information om studien. Eleverna fick information om studien via lärarna och första sidan på frågeformuläret.
Ambitionen var att en försöksledare från Arbetslivsinstitutet skulle vara närvarande på skolan när eleverna besvarade frågeformuläret.
De ifyllda frågeformulären samlades in av

... Visa mer..

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Arbetslivsinstitutet

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Gymnasieelever år 2

Tidsdimension

Urvalsmetod

Slumpmässigt urval i 2 steg. Bland de 216 gymnasieskolorna som fanns i undersökningsområdet gjordes ett slumpmässigt urval av 40 skolor, utan hänsyn till om skolan drevs i kommunal eller privat regi. Därefter gjordes ett slumpmässigt urval av 186 stycken ÅK2-klasser vid dessa skolor, utan hänsyn till program. På två små skolor blev inga klasser valda och därmed kvarstod 38 skolor i studien. Studiegruppen utgjordes av samtliga elever i de utvalda klasserna, sammanlagt 3852 elever. Antalet elever som besvarade frågeformuläret var 2830, svarsfrekvens 73 %.

Tidsperiod(er) som undersökts

2005-09

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Geografisk beskrivning: Stockholms, Södermanlands, Uppsala och Västmanlands län

Ämnesområde och nyckelord
Publikationer

Hansson Risberg, E., Palm, P., Isaksson, A., Mortimer, M., Palmerud, G., Toomingas, A., & Wigaeus Tornqvist, E. (2006). Elevers datorarbetsplatser i gymnasieskolan. Arbetslivsrapport nr 2006:38. National Institute for Working Life, Work and Health. ISSN 1401-2928.
ISSN: 1401-2928

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset 1
Datorrelaterad muskuloskeletal ohälsa bland gymnasieelever 2005 - Enkät till elever

Version 1.0

Citering

Gunnar Palmerud, Ewa Wigaeus Tornqvist, Allan Toomingas, Monica Mortimer, Eva Hansson Risberg, Anita Isaksson, Peter Palm. Arbetslivsinstitutet (2006). Datorrelaterad muskuloskeletal ohälsa bland gymnasieelever 2005 - Enkät till elever. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/003060

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Gunnar Palmerud - Arbetslivsinstitutet, Människa, teknik, organisation - Göteborg

Ewa Wigaeus Tornqvist - Arbetslivsinstitutet, Enheten för arbetshälsa

Allan Toomingas - Arbetslivsinstitutet, Enheten för arbetshälsa

Monica Mortimer - Arbetslivsinstitutet, Enheten för arbetshälsa

Eva Hansson Risberg - Arbetslivsinstitutet, Enheten för arbetshälsa

... Visa mer..

Variabler

322

Antal individer/objekt

2830

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

73%

Dataset 2
Datorrelaterad muskuloskeletal ohälsa bland gymnasieelever 2005 - Intervju med datoransvarig på skolan

Version 1.0

Citering

Gunnar Palmerud, Ewa Wigaeus Tornqvist, Allan Toomingas, Monica Mortimer, Eva Hansson Risberg, Anita Isaksson, Peter Palm. Arbetslivsinstitutet (2006). Datorrelaterad muskuloskeletal ohälsa bland gymnasieelever 2005 - Intervju med datoransvarig på skolan. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/003059

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Gunnar Palmerud - Arbetslivsinstitutet, Människa, teknik, organisation - Göteborg

Ewa Wigaeus Tornqvist - Arbetslivsinstitutet, Enheten för arbetshälsa

Allan Toomingas - Arbetslivsinstitutet, Enheten för arbetshälsa

Monica Mortimer - Arbetslivsinstitutet, Enheten för arbetshälsa

Eva Hansson Risberg - Arbetslivsinstitutet, Enheten för arbetshälsa

... Visa mer..

Variabler

78

Antal individer/objekt

38

Dataset 3
Datorrelaterad muskuloskeletal ohälsa bland gymnasieelever 2005 - Observation av datorarbetsplatser

Version 1.0

Citering

Gunnar Palmerud, Ewa Wigaeus Tornqvist, Allan Toomingas, Monica Mortimer, Eva Hansson Risberg, Anita Isaksson, Peter Palm. Arbetslivsinstitutet (2006). Datorrelaterad muskuloskeletal ohälsa bland gymnasieelever 2005 - Observation av datorarbetsplatser. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/003061

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Gunnar Palmerud - Arbetslivsinstitutet, Människa, teknik, organisation - Göteborg

Ewa Wigaeus Tornqvist - Arbetslivsinstitutet, Enheten för arbetshälsa

Allan Toomingas - Arbetslivsinstitutet, Enheten för arbetshälsa

Monica Mortimer - Arbetslivsinstitutet, Enheten för arbetshälsa

Eva Hansson Risberg - Arbetslivsinstitutet, Enheten för arbetshälsa

... Visa mer..

Variabler

143

Antal individer/objekt

183

Dataset 4
Datorrelaterad muskuloskeletal ohälsa bland gymnasieelever 2005 - Reliabilitetsdata-observationsdata

Version 1.0

Citering

Gunnar Palmerud, Ewa Wigaeus Tornqvist, Allan Toomingas, Monica Mortimer, Eva Hansson Risberg, Anita Isaksson, Peter Palm. Arbetslivsinstitutet (2006). Datorrelaterad muskuloskeletal ohälsa bland gymnasieelever 2005 - Reliabilitetsdata-observationsdata. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/003062

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Gunnar Palmerud - Arbetslivsinstitutet, Människa, teknik, organisation - Göteborg

Ewa Wigaeus Tornqvist - Arbetslivsinstitutet, Enheten för arbetshälsa

Allan Toomingas - Arbetslivsinstitutet, Enheten för arbetshälsa

Monica Mortimer - Arbetslivsinstitutet, Enheten för arbetshälsa

Eva Hansson Risberg - Arbetslivsinstitutet, Enheten för arbetshälsa

... Visa mer..

Variabler

285

Antal individer/objekt

31

Publicerad: 2007-01-01
Senast uppdaterad: 2020-01-17