Datorrelaterad muskuloskeletal ohälsa bland gymnasieelever 2005

Skapare/primärforskare:

Gunnar Palmerud - Arbetslivsinstitutet, Människa, teknik, organisation - Göteborg

Ewa Wigaeus Tornqvist - Arbetslivsinstitutet, Enheten för arbetshälsa

Allan Toomingas - Arbetslivsinstitutet, Enheten för arbetshälsa

Monica Mortimer - Arbetslivsinstitutet, Enheten för arbetshälsa

Eva Hansson Risberg - Arbetslivsinstitutet, Enheten för arbetshälsa

Anita Isaksson - Arbetslivsinstitutet, Enheten för arbetshälsa

Peter Palm - Akademiska sjukhuset, Arbets- och miljömedicin

Beskrivning:

Datainsamlingen genomfördes på gymnasieskolor i Stockholms, Södermanlands, Uppsala och Västmanlands län under hösten 2005.

Studien bestod av två delar:
1. Frågeformulär till eleverna.
2. Ergonomisk bedömning av skolans datorarbetsplatser och kort intervju med datoransvarig på skolan.

Ett informationsbrev skickades till skolledarna, där studiens upplägg och genomförande redovisades. Därefter kontaktades skolledarna per telefon och tillfrågades om skolan önskade medverka i studien. Om de valde att deltaga, ombads de skicka en förteckning på skolans samtliga klasser i ÅK2 till Arbetslivsinstitutet. Från dessa listor gjorde ett urval av klasser. En ny kontakt togs därefter med skolledaren, som då ombads att informera de lärare som skulle komma att bli berörda av studien. Varje lärare fick dessutom ett brev med information om studien. Eleverna fick information om studien via lärarna och första sidan på frågeformuläret.
Ambitionen var att en försöksledare från Arbetslivsinstitutet skulle vara närvarande på skolan när eleverna besvarade frågeformuläret.
De ifyllda frågeformulären samlades in av

... Visa mer..

Ansvarig institution/enhet:

Skapare/primärforskare:

Gunnar Palmerud - Arbetslivsinstitutet, Människa, teknik, organisation - Göteborg

Ewa Wigaeus Tornqvist - Arbetslivsinstitutet, Enheten för arbetshälsa

Allan Toomingas - Arbetslivsinstitutet, Enheten för arbetshälsa

Monica Mortimer - Arbetslivsinstitutet, Enheten för arbetshälsa

Eva Hansson Risberg - Arbetslivsinstitutet, Enheten för arbetshälsa

Anita Isaksson - Arbetslivsinstitutet, Enheten för arbetshälsa

Peter Palm - Akademiska sjukhuset, Arbets- och miljömedicin

Identifierare:

SND-ID: SND 0848

Syfte:

Syftet med studien var att beskriva omfattningen av datorarbete i skolan och på fritiden och förekomsten av besvär, särskilt i rörelseorganen, bland gymnasieelever. Syftet var också att undersöka om samband föreligger mellan datortid och kroppsliga besvär.

Beskrivning:

Datainsamlingen genomfördes på gymnasieskolor i Stockholms, Södermanlands, Uppsala och Västmanlands län under hösten 2005.

Studien bestod av två delar:
1. Frågeformulär till eleverna.
2. Ergonomisk bedömning av skolans datorarbetsplatser och kort intervju med datoransvarig på skolan.

Ett informationsbrev skickades till skolledarna, där studiens upplägg och genomförande redovisades. Därefter kontaktades skolledarna per telefon och tillfrågades om skolan önskade medverka i studien. Om de valde att deltaga, ombads de skicka en förteckning på skolans samtliga klasser i ÅK2 till Arbetslivsinstitutet. Från dessa listor gjorde ett urval av klasser. En ny kontakt togs därefter med skolledaren, som då ombads att informera de lärare som skulle komma att bli berörda av studien. Varje lärare fick dessutom ett brev med information om studien. Eleverna fick information om studien via lärarna och första sidan på frågeformuläret.
Ambitionen var att en försöksledare från Arbetslivsinstitutet skulle vara närvarande på skolan när eleverna besvarade frågeformuläret.
De ifyllda frågeformulären samlades in av

... Visa mer..

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

2005-09

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Geografisk beskrivning: Stockholms, Södermanlands, Uppsala och Västmanlands län

Analysenhet:

Population:

Gymnasieelever år 2

Tidsdimension:

Urvalsmetod:

Slumpmässigt urval i 2 steg. Bland de 216 gymnasieskolorna som fanns i undersökningsområdet gjordes ett slumpmässigt urval av 40 skolor, utan hänsyn till om skolan drevs i kommunal eller privat regi. Därefter gjordes ett slumpmässigt urval av 186 stycken ÅK2-klasser vid dessa skolor, utan hänsyn till program. På två små skolor blev inga klasser valda och därmed kvarstod 38 skolor i studien. Studiegruppen utgjordes av samtliga elever i de utvalda klasserna, sammanlagt 3852 elever. Antalet elever som besvarade frågeformuläret var 2830, svarsfrekvens 73 %.

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Hansson Risberg, E., Palm, P., Isaksson, A., Mortimer, M., Palmerud, G., Toomingas, A., & Wigaeus Tornqvist, E. (2006). Elevers datorarbetsplatser i gymnasieskolan. Arbetslivsrapport nr 2006:38. Arbetslivsinstitutet, Enheten för arbetshälsa. ISSN 1401-2928.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).

Version 1.0:

2006-06-01 doi:10.5878/003060

Tillgänglig dokumentation:

Dataset SND 0848-001

Datorrelaterad muskuloskeletal ohälsa bland gymnasieelever 2005 - Enkät till elever

Citering:

Gunnar Palmerud, Ewa Wigaeus Tornqvist, Allan Toomingas, Monica Mortimer, Eva Hansson Risberg, Anita Isaksson, Peter Palm. Arbetslivsinstitutet (2006). Datorrelaterad muskuloskeletal ohälsa bland gymnasieelever 2005 - Enkät till elever. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/003060

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

322

Antal individer/objekt:

2830

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens:

73%

Version 1.0:

2006-06-01 doi:10.5878/003059

Dataset SND 0848-002

Datorrelaterad muskuloskeletal ohälsa bland gymnasieelever 2005 - Intervju med datoransvarig på skolan

Citering:

Gunnar Palmerud, Ewa Wigaeus Tornqvist, Allan Toomingas, Monica Mortimer, Eva Hansson Risberg, Anita Isaksson, Peter Palm. Arbetslivsinstitutet (2006). Datorrelaterad muskuloskeletal ohälsa bland gymnasieelever 2005 - Intervju med datoransvarig på skolan. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/003059

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

78

Antal individer/objekt:

38

Version 1.0:

2006-06-01 doi:10.5878/003061

Dataset SND 0848-003

Datorrelaterad muskuloskeletal ohälsa bland gymnasieelever 2005 - Observation av datorarbetsplatser

Citering:

Gunnar Palmerud, Ewa Wigaeus Tornqvist, Allan Toomingas, Monica Mortimer, Eva Hansson Risberg, Anita Isaksson, Peter Palm. Arbetslivsinstitutet (2006). Datorrelaterad muskuloskeletal ohälsa bland gymnasieelever 2005 - Observation av datorarbetsplatser. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/003061

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

143

Antal individer/objekt:

183

Version 1.0:

2006-06-01 doi:10.5878/003062

Dataset SND 0848-004

Datorrelaterad muskuloskeletal ohälsa bland gymnasieelever 2005 - Reliabilitetsdata-observationsdata

Citering:

Gunnar Palmerud, Ewa Wigaeus Tornqvist, Allan Toomingas, Monica Mortimer, Eva Hansson Risberg, Anita Isaksson, Peter Palm. Arbetslivsinstitutet (2006). Datorrelaterad muskuloskeletal ohälsa bland gymnasieelever 2005 - Reliabilitetsdata-observationsdata. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/003062

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

285

Antal individer/objekt:

31