Den nationella SOM-undersökningen 2005

SND-ID: SND 0851

Den här studien är en del av samlingen De nationella SOM-undersökningarna

Alternativ titel

Riks-SOM 2005

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Beskrivning

Detta är den tjugonde undersökningen i serien Riks-SOM, en nationell frågeundersökning med syfte att kartlägga den svenska allmänhetens vanor och attityder på temat samhälle, opinioner och medier.

Riks-SOM 2005 genomfördes som två undersökningar med två representativa urval och två olika formulär, där datainsamlingarna genomfördes parallellt och under identiska förhållanden. Frågeformulären skiljer sig något åt i det att tyngdpunkten i det ena formuläret ligger på politik och samhälle, medan det andra har en tonvikt på frågor om medier, kultur och livsstil. Ungefär en fjärdedel av frågorna är gemensamma för de båda frågeformulären och kan därmed analyseras med dubbla urvalsstorleken som grund.

Politikformuläret innehåller tio olika frågeområden: nyheter och medier; politik och samhälle; omvärldsfrågor; samhälle och service; krisberedskap; miljö och energi; kunskap och samhälle; aktiviteter, intressen och värderingar; arbetsliv; samt bakgrundsfrågor. Medieformuläret tar upp elva frågeområden: nyheter och tidningar; politik och samhälle; radio och TV; teknikinnehav, internet och andra medier;

... Visa mer..

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet

Ansvarig institution/enhet

SOM-institutet

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 15-85 år och bosatta i Sverige

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Tidsperiod(er) som undersökts

2005

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Lägsta geografiska enhet

Kommun

Högsta geografiska enhet

Land

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Berg O. (2008) Attityder kring kärnkraft i Sverige : en studie av förändringar i attityder från folkomröstningen 1980 fram till år 2006. C-uppsats, Kulturgeografiska institutionen, Uppsala universitet

Holmberg, Sören & Weibull, Lennart (eds.) (2006) Du stora nya värld : trettiofyra kapitel om politik, medier och samhälle : SOM-undersökningen 2005. SOM report no. 39. Göteborg: SOM Institute. ISBN: 91-89673-09-3.
Swepub | Libris | SOM-institutets bokserie | Till lärosätets (gu) databas
ISBN: 91-89673-09-3
ISSN: 0284-4788

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Den nationella SOM-undersökningen 2005

Version 1.0

Citering

Göteborgs universitet, SOM-institutet (2011). Den nationella SOM-undersökningen 2005. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002332

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2005-09-12–2006-02-14
  • Datainsamlare: Kinnmark
  • Urvalsstorlek: 6000
  • Antal svar: 3499
  • Antal ej svarande: 2501
  • Anledning till bortfall - Naturligt bortfall: 421
  • Anledning till bortfall - Ej anträffbar/svarsvägran: 2080
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

891

Antal individer/objekt

3499

Relaterade forskningsdata i SND:s katalog

Ingår i samling hos SND

De nationella SOM-undersökningarna

Publicerad: 2007-01-01
Senast uppdaterad: 2020-01-23