SOM-institutet genomför just nu en översyn av datafiler deponerade på SND, under en tid kommer därmed ett antal datafiler att vara otillgängliga. Vid intresse av att använda data från de nationella undersökningarna se istället gärna Den nationella SOM-undersökningens kumulativa dataset, som innehåller ett stort antal variabler från samtliga år. Vid specifika frågor kontakta info@som.gu.se.

Den nationella SOM-undersökningen 2006

SND-ID: SND 0853

Den här studien är en del av samlingen De nationella SOM-undersökningarna

Alternativ titel

Riks-SOM 2006

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Beskrivning

Detta är den tjugoförsta undersökningen i serien Riks-SOM, en nationell frågeundersökning med syfte att kartlägga den svenska allmänhetens vanor och attityder på temat samhälle, opinioner och medier.

Riks-SOM 2006 genomfördes som två undersökningar med två representativa urval och två olika formulär, där datainsamlingarna genomfördes parallellt och under identiska förhållanden. Frågeformulären skiljer sig något åt i det att tyngdpunkten i det ena formuläret ligger på politik och samhälle, medan det andra har en tonvikt på frågor om medier, kultur och livsstil. Ungefär en fjärdedel av frågorna är gemensamma för de båda frågeformulären och kan därmed analyseras med dubbla urvalsstorleken som grund.

Politikformuläret (Riks-1) innehåller tio olika frågeområden: nyheter och medier; politik, samhälle och demokrati; Sveriges förhållande till omvärlden; teknikinnehav och internet; samhälle och service; miljö och energi; kunskap och samhälle; aktiviteter, intressen och värderingar; arbetsliv; samt bakgrundsfrågor. Medieformuläret (Riks-2) tar upp elva frågeområden: nyheter och tidningar; politik, sa

... Visa mer..

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet

Ansvarig institution/enhet

SOM-institutet

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 15-85 år och bosatta i Sverige

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Tidsperiod(er) som undersökts

2006

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Lägsta geografiska enhet

Kommun

Högsta geografiska enhet

Land

Publikationer

Holmberg, Sören & Weibull, Lennart (eds.) (2007) Det nya Sverige : trettiosju kapitel om politik, medier och samhälle : SOM-undersökningen 2006. SOM report 41. Göteborg: SOM institute. ISBN: 978-91-89673-11-3.
Swepub | Libris | SOM-institutets bokserie | Till lärosätets (gu) databas
ISSN: 0284-4788
ISBN: 978-91-89673-11-3

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Den nationella SOM-undersökningen 2006

Version 1.0

Citering

Göteborgs universitet, SOM-institutet (2011). Den nationella SOM-undersökningen 2006. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002330

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Datainsamling

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2006-09-08–2007-02-15
 • Datainsamlare: ScandInfo Marketing Research
 • Instrument: Sammanslaget frågeformulär (1-2) (Frågeformulär)
 • Instrument: Frågeformulär 1 (politik) (Frågeformulär)
 • Instrument: Frågeformulär 2 (massmedia) (Frågeformulär)
 • Urvalsstorlek: 6050
 • Antal svar: 3336
 • Antal ej svarande: 2714
 • Anledning till bortfall - Ej anträffbar/svarsvägran: 2221
 • Anledning till bortfall - Naturligt bortfall: 493
 • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

843

Antal individer/objekt

3336

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

60%

Relaterade forskningsdata i SND:s katalog

Ingår i samling hos SND

De nationella SOM-undersökningarna

Publicerad: 2008-04-01
Senast uppdaterad: 2020-01-23