Den nationella SOM-undersökningen 2006

Den här studien är en del av samlingen De nationella SOM-undersökningarna

Beskrivning:

Detta är den tjugoförsta undersökningen i serien Riks-SOM, en nationell frågeundersökning med syfte att kartlägga den svenska allmänhetens vanor och attityder på temat samhälle, opinioner och medier.

Riks-SOM 2006 genomfördes som två undersökningar med två representativa urval och två olika formulär, där datainsamlingarna genomfördes parallellt och under identiska förhållanden. Frågeformulären skiljer sig något åt i det att tyngdpunkten i det ena formuläret ligger på politik och samhälle, medan det andra har en tonvikt på frågor om medier, kultur och livsstil. Ungefär en fjärdedel av frågorna är gemensamma för de båda frågeformulären och kan därmed analyseras med dubbla urvalsstorleken som grund.

Politikformuläret (Riks-1) innehåller tio olika frågeområden: nyheter och medier; politik, samhälle och demokrati; Sveriges förhållande till omvärlden; teknikinnehav och internet; samhälle och service; miljö och energi; kunskap och samhälle; aktiviteter, intressen och värderingar; arbetsliv; samt bakgrundsfrågor. Medieformuläret (Riks-2) tar upp elva frågeområden: nyheter och tidningar; politik, sa

... Visa mer..

Ansvarig institution/enhet:

Identifierare:

SND-ID: SND 0853

Alternativ titel:

Riks-SOM 2006

Syfte:

Huvudsyftet är att etablera tidsserier som gör det möjligt att analysera hur olika samhällsförändringar påverkar människors attityder och beteenden.

Beskrivning:

Detta är den tjugoförsta undersökningen i serien Riks-SOM, en nationell frågeundersökning med syfte att kartlägga den svenska allmänhetens vanor och attityder på temat samhälle, opinioner och medier.

Riks-SOM 2006 genomfördes som två undersökningar med två representativa urval och två olika formulär, där datainsamlingarna genomfördes parallellt och under identiska förhållanden. Frågeformulären skiljer sig något åt i det att tyngdpunkten i det ena formuläret ligger på politik och samhälle, medan det andra har en tonvikt på frågor om medier, kultur och livsstil. Ungefär en fjärdedel av frågorna är gemensamma för de båda frågeformulären och kan därmed analyseras med dubbla urvalsstorleken som grund.

Politikformuläret (Riks-1) innehåller tio olika frågeområden: nyheter och medier; politik, samhälle och demokrati; Sveriges förhållande till omvärlden; teknikinnehav och internet; samhälle och service; miljö och energi; kunskap och samhälle; aktiviteter, intressen och värderingar; arbetsliv; samt bakgrundsfrågor. Medieformuläret (Riks-2) tar upp elva frågeområden: nyheter och tidningar; politik, sa

... Visa mer..

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

2006

Instrument:

Sammanslaget frågeformulär (1-2) (Frågeformulär)

Frågeformulär 1 (politik) (Frågeformulär)

Frågeformulär 2 (massmedia) (Frågeformulär)

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Lägsta geografiska enhet:

Kommun

Högsta geografiska enhet:

Land

Analysenhet:

Population:

Personer i åldrarna 15-85 år och bosatta i Sverige

Urvalsmetod:

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Studiens fullständighet:

Fullständig datafil, inkl SVT-frågor etc. överlämnas 2010.

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Holmberg, Sören & Weibull, Lennart (red.) (2007) Det nya Sverige : trettiosju kapitel om politik, medier och samhälle : SOM-undersökningen 2006. SOM-rapport 41. Göteborg: SOM-institutet. ISBN: 978-91-89673-11-3.
Swepub Libris SOM-institutets bokserie Till lärosätets (gu) databas

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).

Version 1.0:

2011-01-14 doi:10.5878/002330

Den nationella SOM-undersökningen 2006

Citering:

Göteborgs universitet, SOM-institutet (2011). Den nationella SOM-undersökningen 2006. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002330

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2006-09-08 — 2007-02-15

Datainsamlare: ScandInfo Marketing Research

Urvalsstorlek: 6050

Antal svar: 3336

Antal ej svarande: 2714

Anledning till bortfall — Naturligt bortfall: 493

Anledning till bortfall — Ej anträffbar/svarsvägran: 2221

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

843

Antal individer/objekt:

3336

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens:

60%