Trafiksäkerhetsenkäten 2005

SND-ID: SND 0865

Den här studien är en del av samlingen Trafiksäkerhetsenkäten

Alternativ titel

TS-enkäten 2005

Skapare/primärforskare

Vägverket

Beskrivning

Detta är den 24:e studien i en serie av årliga undersökningar om trafiksäkerhet som genomförts sedan 1981. Studien har utförts av Statistiska centralbyrån på uppdrag av Vägverket, som 2005 hade det övergripande ansvaret för trafiksäkerheten i Sverige. Idag utförs studien på uppdrag av Trafikverket.

Undersökningen syftar till att ta fram och analysera trafiksäkerhetsstatistik. Detta görs med en skriftlig enkät riktad till ett stratifierat urval av Sveriges befolkning. För studien 2005 var svarsfrekvensen 67,5 procent och urvalet 6 892 slumpmässigt utvalda personer i åldrarna 15 till 84 år.

Frågorna i studien behandlar bland annat trafikbeteende och trafikvanor, både hos sig själv och andra, inställning till trafiksäkerhet och trafikregler, relationen mellan alkohol och trafik samt barns säkerhet i trafiken. Både motortrafik, cykel och gångtrafik berörs. Totalt används 23 stycken frågor som består bland annat av beskrivande frågor, skattningsfrågor och attitydfrågor.

Syfte:

Syftet med studien är att ta fram och analysera trafiksäkerhetsstatistik.

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Trafikverket

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 15-84 år och bosatta i Sverige

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: stratifierat urval
Ett urval om 6 300 personer, stratifierat efter kön, sju åldersgrupper och sju regionala områden, drogs från Statistiska centralbyråns register över totalbefolkningen (RTB).
Efter önskemål om utvidgning av undersökningen, där Västerbottens och Norrbottens län skulle kunna särredovisas, kom urvalet att bestå av 112 strata och drogs istället efter kön, sju åldersgrupper och åtta regionala områden. Totalt urval efter utvidgningen är 6 892 personer.

Tidsperiod(er) som undersökts

2005-03 – 2005-06

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Lägsta geografiska enhet

Kommun

Högsta geografiska enhet

Land

Publikationer

Vägverket. (2005). Resultat från 2005 års trafiksäkersenkät. Elektronisk publikation. Borlänge, Vägverket
ISSN: 1401-9612

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Trafiksäkerhetsenkäten 2005

Tillhörande dokumentation

Version 3.0

... Visa mer..

Citering

Vägverket. Trafikverket (2014). Trafiksäkerhetsenkäten 2005. Svensk nationell datatjänst. Version 3.0. https://doi.org/10.5878/001645

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Vägverket

Tidsperiod(er) som undersökts

2005-03 – 2005-06

Insamlingsmetod

Postenkät med tre skriftliga påminnelser.

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2005-03–2005-06
  • Datainsamlare: Statistiska centralbyrån
  • Instrument: Frågeformulär (Frågeformulär)
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Viktning

Med hjälp av variabel 6 kan materialet vägas så att det blir representativt för hela befolkningen.

Variabler

110

Antal individer/objekt

4622

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

67.5%

Publicerad: 2008-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06