Trafiksäkerhetsenkäten 2006

SND-ID: SND 0866

Den här studien är en del av samlingen Trafiksäkerhetsenkäten

Beskrivning Data och dokumentation

Alternativ titel

TS-enkäten 2006

Skapare/primärforskare

Vägverket

Beskrivning

Detta är den 25:e studien i en serie av årliga undersökningar om trafiksäkerhet som genomförts sedan 1981. Studien har utförts av Statistiska centralbyrån på uppdrag av Vägverket, som 2005 hade det övergripande ansvaret för trafiksäkerheten i Sverige. Idag utförs studien på uppdrag av Trafikverket.

Undersökningen syftar till att ta fram och analysera trafiksäkerhetsstatistik. Detta görs med en skriftlig enkät riktad till ett stratifierat urval av Sveriges befolkning. För studien 2005 var svarsfrekvensen 64,8 procent och urvalet 10 536 slumpmässigt utvalda personer i åldrarna 15 till 84 år.

Frågorna i studien behandlar bland annat trafikbeteende och trafikvanor, både hos sig själv och andra, inställning till trafiksäkerhet och trafikregler, relationen mellan alkohol och trafik samt barns säkerhet i trafiken. Både motortrafik, cykel och gångtrafik berörs. Totalt används 25 stycken frågor som består bland annat av beskrivande frågor, skattningsfrågor och attitydfrågor.

Syfte:

Syftet med studien är att ta fram och analysera trafiksäkerhetsstatistik.

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Trafikverket

Ansvarig institution/enhet

Trafikverket
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 15-84 år och bosatta i Sverige

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: stratifierat urval
Ett urval om 10 536 personer, stratifierat efter kön, sju åldersgrupper och tolv regionala områden, drogs från Statistiska centralbyråns register över totalbefolkningen (RTB). 168 strata.

Tidsperiod(er) som undersökts

2006-03–2006-06

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Lägsta geografiska enhet

Kommun

Högsta geografiska enhet

Land

Publikationer

Vägverket. (2006). Resultat från 2006 års trafiksäkerhetsenkät. Elektronisk publikation. Borlänge, Vägverket.
ISSN: 1401-9612

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Trafiksäkerhetsenkäten 2006

Tillhörande dokumentation

Version 3.0

... Visa mer..

Citering

Vägverket. Trafikverket (2014). <em>Trafiksäkerhetsenkäten 2006</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 3.0. <a href="https://doi.org/10.5878/001644">https://doi.org/10.5878/001644</a>

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Vägverket

Tidsperiod(er) som undersökts

2006-03–2006-06

Insamlingsmetod

Postenkät med tre skriftliga påminnelser.

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2006-03–2006-06
  • Datainsamlare: Statistiska centralbyrån
  • Instrument: Frågeformulär (Frågeformulär)
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

106

Antal individer/objekt

6794

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

64.8

Publicerad: 2008-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06