Den nationella SOM-undersökningen 2007

Den här studien är en del av samlingen De nationella SOM-undersökningarna

Beskrivning:

Detta är den tjugoandra undersökningen i serien Riks-SOM, en nationell frågeundersökning med syfte att kartlägga den svenska allmänhetens vanor och attityder på temat samhälle, opinioner och medier.

Riks-SOM 2007 genomfördes som två undersökningar med två representativa urval och två olika formulär, där datainsamlingarna genomfördes parallellt och under identiska förhållanden. De båda formulären skiljer sig något åt i det att tyngdpunkten i det ena formuläret ligger på politik och samhälle, medan det andra har en tonvikt på frågor om medier, kultur och livsstil. Ungefär en femtedel av frågorna är gemensamma för de båda frågeformulären och kan därmed analyseras med dubbla urvalsstorleken som grund.

Politikformuläret (Riks-1) innehåller tio olika frågeområden: nyheter och medier; politik, samhälle och demokrati; radio, tv och internet; omvärldsfrågor; samhälle och service; miljö och energi; kunskap och samhälle; aktiviteter, intressen och värderingar; arbetsliv; samt bakgrundsfrågor. Medieformuläret (Riks-2) tar upp nio frågeområden: nyheter och tidningar; politik, samhälle och demokrati; radi

... Visa mer..

Ansvarig institution/enhet:

Identifierare:

SND-ID: SND 0868

Alternativ titel:

Riks-SOM 2007

Syfte:

Huvudsyftet är att etablera tidsserier som gör det möjligt att analysera hur olika samhällsförändringar påverkar människors attityder och beteenden.

Beskrivning:

Detta är den tjugoandra undersökningen i serien Riks-SOM, en nationell frågeundersökning med syfte att kartlägga den svenska allmänhetens vanor och attityder på temat samhälle, opinioner och medier.

Riks-SOM 2007 genomfördes som två undersökningar med två representativa urval och två olika formulär, där datainsamlingarna genomfördes parallellt och under identiska förhållanden. De båda formulären skiljer sig något åt i det att tyngdpunkten i det ena formuläret ligger på politik och samhälle, medan det andra har en tonvikt på frågor om medier, kultur och livsstil. Ungefär en femtedel av frågorna är gemensamma för de båda frågeformulären och kan därmed analyseras med dubbla urvalsstorleken som grund.

Politikformuläret (Riks-1) innehåller tio olika frågeområden: nyheter och medier; politik, samhälle och demokrati; radio, tv och internet; omvärldsfrågor; samhälle och service; miljö och energi; kunskap och samhälle; aktiviteter, intressen och värderingar; arbetsliv; samt bakgrundsfrågor. Medieformuläret (Riks-2) tar upp nio frågeområden: nyheter och tidningar; politik, samhälle och demokrati; radi

... Visa mer..

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

2007

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Lägsta geografiska enhet:

Kommun

Högsta geografiska enhet:

Land

Analysenhet:

Population:

Personer i åldrarna 15-85 år och bosatta i Sverige

Urvalsmetod:

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Studiens fullständighet:

Den fullständig datafilen under orig-biblioteket inkluderar SVT-frågor (F17-F21): Dessa släpps 1 mars 2011.

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Holmberg, Sören & Weibull, Lennart (red.) (2008) Skilda världar : Trettioåtta kapitel om politik, medier och samhälle : SOM-undersökningen 2007. SOM-rapport nr 44. Göteborg: SOM-institutet. ISBN 978-91-89673-14-4.
Swepub Libris SOM-institutets bokserie Till lärosätets (gu) databas

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).

Version 2.0:

2011-01-05 doi:10.5878/002329

Version 1.0:

2009-03-09 doi:10.5878/002328

Den nationella SOM-undersökningen 2007

Citering:

Göteborgs universitet, SOM-institutet (2011). Den nationella SOM-undersökningen 2007. Svensk nationell datatjänst. Version 2.0. https://doi.org/10.5878/002329

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2007-09-13 — 2008-02-11

Datainsamlare: Kinnmark

Urvalsstorlek: 6000

Antal svar: 3435

Antal ej svarande: 2565

Anledning till bortfall — Naturligt bortfall: 511

Anledning till bortfall — Ej anträffbar/svarsvägran: 2054

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

931

Antal individer/objekt:

3435

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens:

57% (brutto) / 63% (netto)