Den nationella SOM-undersökningen 2007

SND-ID: SND 0868

Den här studien är en del av samlingen De nationella SOM-undersökningarna

Beskrivning Data och dokumentation

Alternativ titel

Riks-SOM 2007

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Beskrivning

Detta är den tjugoandra undersökningen i serien Riks-SOM, en nationell frågeundersökning med syfte att kartlägga den svenska allmänhetens vanor och attityder på temat samhälle, opinioner och medier.

Riks-SOM 2007 genomfördes som två undersökningar med två representativa urval och två olika formulär, där datainsamlingarna genomfördes parallellt och under identiska förhållanden. De båda formulären skiljer sig något åt i det att tyngdpunkten i det ena formuläret ligger på politik och samhälle, medan det andra har en tonvikt på frågor om medier, kultur och livsstil. Ungefär en femtedel av frågorna är gemensamma för de båda frågeformulären och kan därmed analyseras med dubbla urvalsstorleken som grund.

Politikformuläret (Riks-1) innehåller tio olika frågeområden: nyheter och medier; politik, samhälle och demokrati; radio, tv och internet; omvärldsfrågor; samhälle och service; miljö och energi; kunskap och samhälle; aktiviteter, intressen och värderingar; arbetsliv; samt bakgrundsfrågor. Medieformuläret (Riks-2) tar upp nio frågeområden: nyheter och tidningar; politik, samhälle och demokrati; radi

... Visa mer..

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet

Ansvarig institution/enhet

Göteborgs universitet, SOM-institutet
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 15-85 år och bosatta i Sverige

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Tidsperiod(er) som undersökts

2007

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Lägsta geografiska enhet

Kommun

Högsta geografiska enhet

Land

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Holmberg, Sören & Weibull, Lennart (eds.) (2008) Skilda världar : Trettioåtta kapitel om politik, medier och samhälle : SOM-undersökningen 2007. SOM report no. 44. Göteborg: SOM Institute. ISBN 978-91-89673-14-4.
Swepub Libris SOM-institutets bokserie Till lärosätets (gu) databas
ISSN: 0284-4788
ISBN: 978-91-89673-14-4

Waern, T. (2012) Fallande förtroende. En studie om allmänhetens förtroende för grundskolelärare.Studentuppsats vid Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Den nationella SOM-undersökningen 2007

Version 2.0

... Visa mer..

Citering

Göteborgs universitet, SOM-institutet (2011). <em>Den nationella SOM-undersökningen 2007</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 2.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002329">https://doi.org/10.5878/002329</a>

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2007-09-13–2008-02-11
  • Datainsamlare: Kinnmark
  • Urvalsstorlek: 6000
  • Antal svar: 3435
  • Antal ej svarande: 2565
  • Anledning till bortfall - Ej anträffbar/svarsvägran: 2054
  • Anledning till bortfall - Naturligt bortfall: 511
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

931

Antal individer/objekt

3435

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

57% (brutto) / 63% (netto)

Relaterade forskningsdata i SND:s katalog

Publicerad: 2009-04-01
Senast uppdaterad: 2020-01-23