Hälsoresursprojektet

Skapare/primärforskare:

Gunnel Hensing - Göteborgs universitet, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa

Kristina Holmgren - Göteborgs universitet, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa

Lena Andersson - Göteborgs universitet, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa

Gunilla Krantz - Göteborgs universitet, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa

Eva-Lisa Petersson - Göteborgs universitet, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa

Carin Staland-Nyman - Göteborgs universitet, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa

Beskrivning:

Hälsoresursprojektet bedrivs av forskargruppen GendiQ vid enheten för socialmedicin, Göteborgs universitet. Projektet undersöker vilka individuella, organisatoriska och samhälleliga faktorer som påverkar att sjukskrivna personer återgår i arbete, och vilka faktorer som främjar att personer inte blir sjukskrivna överhuvudtaget. Hälsoresursprojektet är en longitudinell kohortstudie med initialt två datainsamlingsperioder. Den första genomfördes under våren 2008 och den andra under hösten 2009. Datainsamlingen sker genom enkätutskick och registerdata. Under våren 2008 gjordes ett enkätutskick till ett urval som var draget från SCB:s, respektive försäkringskassans register och innefattade både sjukskrivna och icke sjukskrivna personer som var folkbokförda i Västra Götalands län. Studiepopulationen består av totalt tre kohorter; en generell befolkningskohort och två sjukskrivningskohorter varav en arbetsgivaranmäld och en egenanmäld. I den första datainsamlingen under våren 2008 deltog 7 835 personer varav befolkningskohorten bestod av 4027 personer, den arbetsgivaranmälda kohorten av 3310 och den

... Visa mer..

Skapare/primärforskare:

Gunnel Hensing - Göteborgs universitet, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa

Kristina Holmgren - Göteborgs universitet, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa

Lena Andersson - Göteborgs universitet, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa

Gunilla Krantz - Göteborgs universitet, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa

Eva-Lisa Petersson - Göteborgs universitet, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa

Carin Staland-Nyman - Göteborgs universitet, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa

Identifierare:

SND-ID: SND 0870

Syfte:

Projektets specifika syften är att: 1) Undersöka skillnader i självrapporterad hälsa mellan en generell befolkning och incident sjukskrivningskohort. 2) Undersöka vilka arbetsrelaterade faktorer som främjar att människor återgår i arbete efter en sjukskrivning. 3) Undersöka vilka levnadsförhållanden, d v s individrelaterade och psykosociala faktorer, som främjar att människor återgår i arbete efter en sjukskrivning. 4) Undersöka vilka faktorer som under själva rehabiliteringen fungerar som resurser respektive hinder i processen från sjukskrivning till arbetsåtergång

Beskrivning:

Hälsoresursprojektet bedrivs av forskargruppen GendiQ vid enheten för socialmedicin, Göteborgs universitet. Projektet undersöker vilka individuella, organisatoriska och samhälleliga faktorer som påverkar att sjukskrivna personer återgår i arbete, och vilka faktorer som främjar att personer inte blir sjukskrivna överhuvudtaget. Hälsoresursprojektet är en longitudinell kohortstudie med initialt två datainsamlingsperioder. Den första genomfördes under våren 2008 och den andra under hösten 2009. Datainsamlingen sker genom enkätutskick och registerdata. Under våren 2008 gjordes ett enkätutskick till ett urval som var draget från SCB:s, respektive försäkringskassans register och innefattade både sjukskrivna och icke sjukskrivna personer som var folkbokförda i Västra Götalands län. Studiepopulationen består av totalt tre kohorter; en generell befolkningskohort och två sjukskrivningskohorter varav en arbetsgivaranmäld och en egenanmäld. I den första datainsamlingen under våren 2008 deltog 7 835 personer varav befolkningskohorten bestod av 4027 personer, den arbetsgivaranmälda kohorten av 3310 och den

... Visa mer..

Språk:

Engelska

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

2008-04-15 — 2008-06-30

2009-09-21 — 2009-11-12

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Geografisk beskrivning: Västra Götaland

Lägsta geografiska enhet:

Kommun

Högsta geografiska enhet:

Län

Analysenhet:

Population:

Personer i åldrarna 19-64 år (per den 31/12 2008) folkbokförda i Västra Götaland vid mättillfället 2008

Urvalsmetod:

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval
Sannolikhetsurval: systematiskt slumpmässigt urval

Målpopulationen var alla personer i åldern 19 - 64 år som vid mättillfället, 2008, var folkbokförda i Västra Götaland. Rampopulationen bildades med register över totalbefolkningen (RTB). I urvalet önskade man få med ett relativt stort antal personer som nyligen påbörjat en sjukskrivningsperiod som pågått i mer än 14 dagar. För detta användes uppgifter från Försäkringskassans register.

Statistiska Centralbyrån (SCB) identifierade befolkningsurvalet genom att göra ett obundet slumpmässigt urval (OSU) från registret över totalbefolkningen (RTB). Försäkringskassan identifierade de två sjukskrivningsurvalen genom att göra ett uttag från sina register över sjukskrivna.

Populationen delades in i tre stratum. I stratum 1 ingick arbetsgivaranmälda personer i åldern 19-64 år som Försäkringskassan tagit fram ur deras register, vilka motsvarade 49 % av samtliga som under den period Försäkringskassan gjorde sina uttag hade anmälts sjuka av arbetsgivare. Alla de arbetsgivaranmälda som Försäkringskassan tagit fram från registret ingick i studien. I stratum 2 ingick övriga personer i åldern 19-64 år, som

... Visa mer..

Etikprövning:

Göteborg — dnr 039-08

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Jonsson R. Psychosocial Working Conditions - The Demand-Control-Support model as predictor of sickness absence among citizens in Västra Götalands county 2008. Master thesis in Statistics. Göteborgs Universitet, 2010.
Läs fulltext

Löve J, Holmgren K, Torén K, Hensing G. Can Work ability explain the distributional differences of sickness absence over socioeconomic groups? BMC Public Health 2012;12:163.

Jonsson R, Lidwall U, Holmgren K. Does unbalanced gender composition at the work place influence the association between psychosocial working conditions and sickness absence? Work 2013;46(1):59-66.

Löve J, Moore CD, Hensing G. Validation of the Swedish translation of the General Self-Efficacy scale. Qual Life Res. 2012;21(7):1249-53.

Andersson A, Andersson C, Holmgren K, Mårdby A-C, Hensing G. Participation in leisure activities and binge drinking in adults - findings from a Swedish general population sample. Addiction Research & Theory 2012;20(2):172-82.

Hensing G, Holmgren K, Mårdby A-C. Harmful alcohol habits were no more common in a sample of newly sick-listed Swedish women and men compared to a random population sample. Alcohol and Alcoholism 2011;46(4):471-7.

Holmgren K, Hensing G, Dellve L. The association between poor organizational climate and high work commitments, and sickness absence in a general population of women and men. J Occup Environ Med. 2010;52(12):1179-1185.

Löve J, Holmgren K, Torén K, Hensing G. Explaining the social gradient in sickness absence: a study of a general working population in Sweden. BMC Public Health 2013;13:545.

Holmgren K, Ekbladh E, Hensing G, Dellve L. The combination of work organizational climate and individual work commitment predicts return to work in women but not in men. J Occup Environ Med. 2013;55(2):121-7.

Andersson A, Mårdby A-C, Holmgren K, Hensing G. Associations between leisure activities and binge drinking in adults: Findings from a Swedish newly sick-listed sample. Epub ahead of print. Work 2013.

Ármannsdóttir B, Mårdby A-C, Haukenes I, Hensing G. Cumulative incidence of sickness absence and disease burden among the newly sick-listed, a cross-sectional population-based study. BMC Public Health 2013;13:329.

Mårdby A-C, Holmgren K, Hensing G. Harmful alcohol habits did not explain the social gradient of sickness absence in Swedish women and men. Accepted for publication in Epidemiology, Biostatistics and Public Health 2013.

Löve J, Andersson L, Moore CD, Hensing G. Psychometric analysis of the Swedish translation of the WHO well-being index. Epub ahead of print. Qual Life Res. 2013.

Hensing G, Bertilsson M, Ahlborg G, Waern M, Vaez M. Self-assessed mental health problems and work capacity as determinants of return to work - a prospective general population based study of individuals with all cause sickness absence. In press. BMC Public Health 2013.
Swepub Läs fulltext Lärosätets databas

Knapstad M, Øverland S, Henderson M, Holmgren K, Hensing G. Shame among long-term sickness absentees: Correlates and impact on subsequent sickness absence. Epub ahead of print. Scand J Public Health 2013.

Holmgren K, Mårdby A-C. The association between self-efficacy and sick-leave among men and women: a cross-sectional study of the general working population in Sweden. Accepted in Autumn 2013. Epidemiology, Biostatistics and Public Health 2013.

Nam Minjee. Association between Working Conditions and and Risk Drinking. A cross-sectional general population based study of Swedish empoyees. Master thesis in Public Health Science with Health Economics. Göteborgs Universitet, 2012.
Läs fulltext

Carlsson S, Warmenius F. Livshändelser hos en grupp nyligen sjukskrivna och en grupp generellt yrkesverksamma i Västra Götaland. Examensarbete i Arbetsterapi. Göteborgs Universitet, 2011.
Läs fulltext

Petersson C, Bratt H. Skillnader i hem- och hushållsarbete hos incident sjukskrivna och yrkesverksamma kvinnor och män i Västra Götalandsregionen. Examensarbete i Arbetsterapi. Göteborgs Universitet, 2009.
Läs fulltext

Andersson J, Söderberg E. Förekomst och skillnader i utförandet av fritidsaktiviteter hos incident sjukskrivna och en anställd generell befolkning. Examensarbete i Arbetsterapi. Göteborgs Universitet, 2009.
Läs fulltext

Persson S, Widmark D. Krav och kontroll i arbetet hos incident sjukskrivna och yrkesverksamma kvinnor och män - En enkätstudie i Västra Götaland. Examensarbete i Arbetsterapi. Göteborgs Universitet, 2010.
Läs fulltext

Holmgren K, Löve J, Mardby A-C, Hensing G. Remain in work - What work-related factors are associated with sustainable work attendance? A general population based study of women and men. J Occup Environ Med. 2014 Mar;56(3):235-42

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).

Dataset SND 0870-001

Hälsoresursprojektet 2008

Citering:

Gunnel Hensing, Kristina Holmgren, Lena Andersson, Gunilla Krantz, Eva-Lisa Petersson, Carin Staland-Nyman. Göteborgs universitet, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa (2013). Hälsoresursprojektet 2008. Svensk nationell datatjänst. Version 6.0. https://doi.org/10.5878/001622

Beskrivning:

Dataset innefattar de 7835 personer som under 2008 besvarade Hälsoresursprojektets första enkät.

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Övrigt

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2008

Datainsamlare: Statistiska centralbyrån

Datakälla: Register/handlingar/förteckningar, Befolkningsgrupp

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2008-04-15 — 2008-06-30

Datainsamlare: Statistiska centralbyrån

Datakälla: Register/handlingar/förteckningar, Befolkningsgrupp

Tidsperiod(er) som undersökts:

2008-04-15 — 2008-06-30

Variabler:

400

Antal individer/objekt:

7835

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens:

51,8%

Dataset SND 0870-002

Hälsoresursprojektet 2009

Citering:

Gunnel Hensing, Kristina Holmgren, Lena Andersson, Gunilla Krantz, Eva-Lisa Petersson, Carin Staland-Nyman. Göteborgs universitet, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa (2014). Hälsoresursprojektet 2009. Svensk nationell datatjänst. Version 7.0. https://doi.org/10.5878/001904

Beskrivning:

Dataset innefattar de 6151 personer som under 2009 besvarade Hälsoresursprojektets uppföljande enkät.

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Övrigt

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2009

Datainsamlare: Statistiska centralbyrån

Datakälla: Register/handlingar/förteckningar, Befolkningsgrupp

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2009-09-21 — 2009-11-12

Datainsamlare: Statistiska centralbyrån

Datakälla: Register/handlingar/förteckningar, Befolkningsgrupp

Tidsperiod(er) som undersökts:

2009-09-21 — 2009-11-12

Variabler:

228

Antal individer/objekt:

6151

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens:

79%