Om strukturerade frågor och tillförlitliga svar i missbruks- och beroendevård - en reliabilitetsstudie av intervjumetoden DOK

SND-ID: SND 0872

Skapare/primärforskare

Mikael Dahlberg - Linnéuniversitetet

Mats Anderberg - Linnéuniversitetet

Beskrivning

Under år 1994 inleddes ett projekt inom missbruks- och beroendevården i Sverige - DOK. Utvecklingsarbetet, som påbörjades 1991, var inspirerat av andra dokumentationssystem i Sve­rige, övriga Europa och USA. Syftet var att initiera kvalitets- och metod­utveckling på en vetenskaplig grund.
Tillförlitligheten i självrapporterad droganvändning, en aspekt som är fö­remål för diskussion, kan variera be­tydligt mellan olika populationer och situationer. Studien gjordes föra att värdera reliabiliteten, avseende stabiliteten i uppgifter in­hämtade med DOK:s inskrivningsin­tervju. Datasetet innehåller uppgifter in­hämtade med in­tervjumetoden vid två olika intervjutillfäl­len.

Syfte:

Huvudsyftet har varit att strukturera­de intervjuer med klienter ska utgöra en bättre grund för bedömningar och beslut om olika interventioner. Ett annat syfte var att den samlade doku­mentationen också kan ligga till grund för utvärderings- och forskningsakti­viteter samt för nationella och inter­nationella jämförelser.

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Linnéuniversitetet

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Tidsperiod(er) som undersökts

2003

Geografisk täckning
Publikationer

Dahlberg M, Anderberg A. Om strukturerade frågor och tillförlitliga svar i missbruks- och beroendevård - en reliabilitetsstudie av intrevjumetoden DOK. Socialmedicinskt tidskrift 2/2008.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Om strukturerade frågor och tillförlitliga svar i missbruks- och beroendevård - en reliabilitetsstudie av intervjumetoden DOK

Version 1.0

Citering

Mikael Dahlberg, Mats Anderberg. Linnéuniversitetet (2015). Om strukturerade frågor och tillförlitliga svar i missbruks- och beroendevård - en reliabilitetsstudie av intervjumetoden DOK. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002581

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Mikael Dahlberg - Linnéuniversitetet

Mats Anderberg - Linnéuniversitetet

Tidsperiod(er) som undersökts

2003 – 2003

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Personlig intervju
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2003
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Antal individer/objekt

2271

Publicerad: 2009-01-01
Senast uppdaterad: 2017-06-26