Om strukturerade frågor och tillförlitliga svar i missbruks- och beroendevård - en reliabilitetsstudie av intervjumetoden DOK

SND-ID: SND 0872

Skapare/primärforskare

Mikael Dahlberg - Linnéuniversitetet

Mats Anderberg - Linnéuniversitetet

Beskrivning

Under år 1994 inleddes ett projekt inom missbruks- och beroendevården i Sverige - DOK. Utvecklingsarbetet, som påbörjades 1991, var inspirerat av andra dokumentationssystem i Sve­rige, övriga Europa och USA. Syftet var att initiera kvalitets- och metod­utveckling på en vetenskaplig grund.
Tillförlitligheten i självrapporterad droganvändning, en aspekt som är fö­remål för diskussion, kan variera be­tydligt mellan olika populationer och situationer. Studien gjordes föra att värdera reliabiliteten, avseende stabiliteten i uppgifter in­hämtade med DOK:s inskrivningsin­tervju. Datasetet innehåller uppgifter in­hämtade med in­tervjumetoden vid två olika intervjutillfäl­len.

Syfte:

Huvudsyftet har varit att strukturera­de intervjuer med klienter ska utgöra en bättre grund för bedömningar och beslut om olika interventioner. Ett annat syfte var att den samlade doku­mentationen också kan ligga till grund för utvärderings- och forskningsakti­viteter samt för nationella och inter­nationella jämförelser.

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Linnéuniversitetet

Ansvarig institution/enhet

Linnéuniversitetet
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Tidsperiod(er) som undersökts

2003

Geografisk täckning
Publikationer

Dahlberg M, Anderberg A. Om strukturerade frågor och tillförlitliga svar i missbruks- och beroendevård - en reliabilitetsstudie av intrevjumetoden DOK. Socialmedicinskt tidskrift 2/2008.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Om strukturerade frågor och tillförlitliga svar i missbruks- och beroendevård - en reliabilitetsstudie av intervjumetoden DOK

Version 1.0

Citering

Mikael Dahlberg, Mats Anderberg. Linnéuniversitetet (2015). Om strukturerade frågor och tillförlitliga svar i missbruks- och beroendevård - en reliabilitetsstudie av intervjumetoden DOK. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002581

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Mikael Dahlberg - Linnéuniversitetet

Mats Anderberg - Linnéuniversitetet

Tidsperiod(er) som undersökts

2003 – 2003

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Personlig intervju
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2003
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Antal individer/objekt

2271

Publicerad: 2009-01-01
Senast uppdaterad: 2017-06-26