Om strukturerade frågor och tillförlitliga svar i missbruks- och beroendevård - en reliabilitetsstudie av intervjumetoden DOK

order data remove data Beställ data

Skapare/primärforskare

Mikael Dahlberg - Linnéuniversitetet

Mats Anderberg - Linnéuniversitetet

Beskrivning

Under år 1994 inleddes ett projekt inom missbruks- och beroendevården i Sverige - DOK. Utvecklingsarbetet, som påbörjades 1991, var inspirerat av andra dokumentationssystem i Sve­rige, övriga Europa och USA. Syftet var att initiera kvalitets- och metod­utveckling på en vetenskaplig grund.
Tillförlitligheten i självrapporterad droganvändning, en aspekt som är fö­remål för diskussion, kan variera be­tydligt mellan olika populationer och situationer. Studien gjordes föra att värdera reliabiliteten, avseende stabiliteten i uppgifter in­hämtade med DOK:s inskrivningsin­tervju. Datasetet innehåller uppgifter in­hämtade med in­tervjumetoden vid två olika intervjutillfäl­len.

Syfte:

Huvudsyftet har varit att strukturera­de intervjuer med klienter ska utgöra en bättre grund för bedömningar och beslut om olika interventioner. Ett annat syfte var att den samlade doku­mentationen också kan ligga till grund för utvärderings- och forskningsakti­viteter samt för nationella och inter­nationella jämförelser.

Ämnesområde

HÄLSA, Kost och näring (CESSDA Topic Classification)
Medicin och hälsovetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ansvarig institution/enhet

Skapare/primärforskare

Mikael Dahlberg - Linnéuniversitetet

Mats Anderberg - Linnéuniversitetet

Identifierare

SND-ID: SND 0872

Beskrivning

Under år 1994 inleddes ett projekt inom missbruks- och beroendevården i Sverige - DOK. Utvecklingsarbetet, som påbörjades 1991, var inspirerat av andra dokumentationssystem i Sve­rige, övriga Europa och USA. Syftet var att initiera kvalitets- och metod­utveckling på en vetenskaplig grund.
Tillförlitligheten i självrapporterad droganvändning, en aspekt som är fö­remål för diskussion, kan variera be­tydligt mellan olika populationer och situationer. Studien gjordes föra att värdera reliabiliteten, avseende stabiliteten i uppgifter in­hämtade med DOK:s inskrivningsin­tervju. Datasetet innehåller uppgifter in­hämtade med in­tervjumetoden vid två olika intervjutillfäl­len.

Syfte:

Huvudsyftet har varit att strukturera­de intervjuer med klienter ska utgöra en bättre grund för bedömningar och beslut om olika interventioner. Ett annat syfte var att den samlade doku­mentationen också kan ligga till grund för utvärderings- och forskningsakti­viteter samt för nationella och inter­nationella jämförelser.

Språk

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts

2003

Ämnesområde

HÄLSA, Kost och näring (CESSDA Topic Classification)
Medicin och hälsovetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Dahlberg M, Anderberg A. Om strukturerade frågor och tillförlitliga svar i missbruks- och beroendevård - en reliabilitetsstudie av intrevjumetoden DOK. Socialmedicinskt tidskrift 2/2008.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0

Ladda ner citering

Om strukturerade frågor och tillförlitliga svar i missbruks- och beroendevård - en reliabilitetsstudie av intervjumetoden DOK

Citeringsförslag

Mikael Dahlberg, Mats Anderberg. Linnéuniversitetet (2015). <em>Om strukturerade frågor och tillförlitliga svar i missbruks- och beroendevård - en reliabilitetsstudie av intervjumetoden DOK</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002581">https://doi.org/10.5878/002581</a>

Skapare/primärforskare

Mikael Dahlberg - Linnéuniversitetet

Mats Anderberg - Linnéuniversitetet

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Insamlingsmetod: Personlig intervju

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2003

Datakälla: Befolkningsgrupp

Tidsperiod(er) som undersökts

2003 — 2003

Antal individer/objekt

2271

Publicerad: 2009-01-01
Senast uppdaterad: 2017-06-26