Svensk valundersökning 2010

Den här studien är en del av samlingen Svensk valundersökning - Riksdagsval

Skapare/primärforskare:

Sören Holmberg - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Henrik Ekengren Oscarsson - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Beskrivning:

Detta är den sjuttonde riksomfattande studien i serien undersökningar kring partival, valdeltagande och opinionsbildning inom den svenska valmanskåren i samband med ett riksdagsval. Undersökningen ingår som steg två i panelen 2006-2010 och som steg ett i panelen 2010-2014. Ett stort antal av frågorna har ställts i en eller flera tidigare valundersökningar, vilket gör stora delar av studierna jämförbara över tid.

Skapare/primärforskare:

Sören Holmberg - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Henrik Ekengren Oscarsson - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Identifierare:

SND-ID: SND 0876

Alternativ titel:

VU10

Syfte:

Förklara varför väljare röstar som de gör och varför val slutar som de gör. Spåra och följa trender i svensk valdemokrati och göra jämförelser med utvecklingen i andra länder.

Beskrivning:

Detta är den sjuttonde riksomfattande studien i serien undersökningar kring partival, valdeltagande och opinionsbildning inom den svenska valmanskåren i samband med ett riksdagsval. Undersökningen ingår som steg två i panelen 2006-2010 och som steg ett i panelen 2010-2014. Ett stort antal av frågorna har ställts i en eller flera tidigare valundersökningar, vilket gör stora delar av studierna jämförbara över tid.

Språk:

Engelska

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

2010

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Lägsta geografiska enhet:

Kommun

Högsta geografiska enhet:

Land

Analysenhet:

Population:

Röstberättigade svenska medborgare i åldrarna 18-80 år och bosatta i Sverige.

Tidsdimension:

Urvalsmetod:

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval
Urvalet 2010 drogs från SCB:s befolkningsregister (RTB) som ett obundet slumpmässigt urval omfattande 3 963 personer (nettourval). Urvalets tre delar består av:
1) Panelurvalet med start 2006 omfattande 1 771 personer,
2) ett tilläggsurval om 184 förstagångsväljare (eftersom panelurvalet inte innehåller några unga förstagångsväljare 2010) och
3) ett nytt urval om 2 008 personer, som alltså kommer att intervjuas igen i samband med 2014 års riksdagsval.

Version 1.0:

2017-07-07 doi:10.5878/002905

Svensk valundersökning 2010

Citering:

Sören Holmberg, Henrik Ekengren Oscarsson. Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen (2017). Svensk valundersökning 2010. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002905

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Personlig intervju

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2010-08 — 2010-09-18

Datainsamlare: Statistiska centralbyrån

Urvalsstorlek: 1981

Antal svar: 1175

Antal ej svarande: 806

Åtgärder för att minimera bortfall: För att nå upptagna och svåranträffade personer infördes i samband med 1979 års valundersökning möjligheten att i uppföljningsarbetet efter avslutat fältarbete erbjuda svarspersonerna en förkortad eller extremt förkortad version av frågeformuläret. Möjligheten att besvara förkortade versioner av frågeformuläret utökades i samband med 2006 års undersökning. SCB:s intervjuare instruerades att redan under fältarbetsfasen erbjuda förkortade intervjuer till personer som uttryckte stor tveksamhet eller osäkerhet om medverkan i undersökningen.

Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa, Register/handlingar/förteckningar: Röstresultat, Befolkningsgrupp

Insamlingsmetod: Personlig intervju

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2010-09-20 — 2010-11

Datainsamlare: Statistiska centralbyrån

Urvalsstorlek: 1982

Antal svar: 1561

Antal ej svarande: 421

Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa, Register/handlingar/förteckningar: Röstresultat, Befolkningsgrupp

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2010-09-20 — 2010-11

Datainsamlare: Statistikcentralen

Urvalsstorlek: 1175

Antal svar: 978

Antal ej svarande: 197

Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa, Register/handlingar/förteckningar: Röstresultat, Befolkningsgrupp

Variabler:

1787

Antal individer/objekt:

3963

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens:

69%