Mediebarometern 2008

Beskrivning:

Mediebarometern genomfördes första gången 1979 och har sedan dess genomförts varje år. Undersökningen avser att belysa hur stor andel av den svenska befolkningen som en genomsnittlig dag tagit del av ett antal enskilda medier. Syftet är att beskriva tendenser och förändringar i människors utnyttjande av massmedier.

Identifierare:

SND-ID:

Syfte:

Beskriva tendenser och förändringar i människors nyttjande av massmedier.

Beskrivning:

Mediebarometern genomfördes första gången 1979 och har sedan dess genomförts varje år. Undersökningen avser att belysa hur stor andel av den svenska befolkningen som en genomsnittlig dag tagit del av ett antal enskilda medier. Syftet är att beskriva tendenser och förändringar i människors utnyttjande av massmedier.

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

2008

Geografisk plats:

Högsta geografiska enhet:

Land

Analysenhet:

Population:

Personer i åldrarna 9-79 år

Typ av data:

Ursprung för data:

Befolkningsgrupp

Typ av dataformat:

Numeriska

Tidsdimension/Studiedesign:

Urvalsmetod:

Sannolikhetsurval: stratifierat urval
Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval
Datainsamling genomfördes under 42 slumpmässigt utvalda dagar under perioderna 7/2 till 17/6 och 16/8 till 11/12 2008. Urvalet av intervjudagar stratifierades för att uppnå en jämn fördelning mellan olika veckodagar, vilket innebär att intervjuerna genomförts under 6 över året utspridda måndagar, tisdagar, onsdagar o s v. Urvalet bestod av ett obundet slumpmässigt individurval av Sveriges befolkning i åldern 9 till 79 år. Urvalet drogs ur befolkningsregister och omfattade 8 215 personer boende i Sverige. Bortfall bestående av ej telefonnummersatta urvalsenheter, felaktiga nummer, ej målgrupp och bortresta under hela perioden osv, gav ett nettourval på 7 139 personer. Av dessa har intervjuer genomförts med 4 499 personer. Detta betyder att undersökningen har en svarsfrekvens på 63 procent. Andelen uttalade svarsvägrare uppgick till 14 procent medan resterande bortfall består av ej anträffade, korttidssjuka mm.

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Nordicom Sverige. 2009. Nordicom-Sveriges Mediebarometer 2008. Nordicom Sverige. ISBN: 978-91-89471-79-5
Swepub Till lärosätets (gu) databas

Om du har publicerat något baserat på denna studie, så maila gärna snd@snd.gu.se en referens till din(a) publikation(er).

Mediebarometern 2008

Citering:

Göteborgs universitet, Nordicom - Nordiskt informationscenter för medie- och kommunikationsforskning (2010). Mediebarometern 2008. Svensk Nationell Datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002331

Typ av data:

Data collection:

2008-02-07 — 2008-06-13 (Telefonintervju)

Data collector: Pilen Affärsutveckling AB

2008-08-16 — 2008-12-11 (Telefonintervju)

Data collector: Pilen Affärsutveckling AB

Tidsperiod(er) som undersökts:

2008-02-07 — 2008-12-11

Variabler:

634

Antal individer/objekt:

4499

Svarsfrekvens:

63