Den nationella SOM-undersökningen 2008

Den här studien är en del av samlingen De nationella SOM-undersökningarna

Beskrivning:

Detta är den tjugotredje undersökningen i serien Riks-SOM, en nationell frågeundersökning med syfte att kartlägga den svenska allmänhetens vanor och attityder på temat samhälle, opinioner och medier.

Riks-SOM 2008 genomfördes som två undersökningar med två representativa urval och två olika formulär, där datainsamlingarna genomfördes parallellt och under identiska förhållanden. De båda formulären skiljer sig något åt i det att tyngdpunkten i det ena formuläret ligger på politik och samhälle, medan det andra har en tonvikt på frågor om medier, kultur och livsstil. En knapp fjärdedel av frågorna är gemensamma för de båda frågeformulären och kan därmed analyseras med dubbla urvalsstorleken som grund. Det rör sig dels om SOM-undersökningens grundfrågor om politik och medier samt en stor mängd livsstils- och bakgrundsfrågor, dels om frågor som syftar till att belysa frågeställningar som fordrar ett större urval av svarspersoner för statistiskt säkerställda analyser.

Politikerformuläret (Riks-1) innehåller tio olika frågeområden: nyheter och medier; politik, samhälle och demokrati; radio och tv; S

... Visa mer..

Ansvarig institution/enhet:

Identifierare:

SND-ID: SND 0878

Alternativ titel:

Riks-SOM 2008

Syfte:

Huvudsyftet är att etablera tidsserier som gör det möjligt att analysera hur olika samhällsförändringar påverkar människors attityder och beteenden.

Beskrivning:

Detta är den tjugotredje undersökningen i serien Riks-SOM, en nationell frågeundersökning med syfte att kartlägga den svenska allmänhetens vanor och attityder på temat samhälle, opinioner och medier.

Riks-SOM 2008 genomfördes som två undersökningar med två representativa urval och två olika formulär, där datainsamlingarna genomfördes parallellt och under identiska förhållanden. De båda formulären skiljer sig något åt i det att tyngdpunkten i det ena formuläret ligger på politik och samhälle, medan det andra har en tonvikt på frågor om medier, kultur och livsstil. En knapp fjärdedel av frågorna är gemensamma för de båda frågeformulären och kan därmed analyseras med dubbla urvalsstorleken som grund. Det rör sig dels om SOM-undersökningens grundfrågor om politik och medier samt en stor mängd livsstils- och bakgrundsfrågor, dels om frågor som syftar till att belysa frågeställningar som fordrar ett större urval av svarspersoner för statistiskt säkerställda analyser.

Politikerformuläret (Riks-1) innehåller tio olika frågeområden: nyheter och medier; politik, samhälle och demokrati; radio och tv; S

... Visa mer..

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

2008

Instrument:

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Lägsta geografiska enhet:

Kommun

Högsta geografiska enhet:

Land

Analysenhet:

Population:

Personer i åldrarna 15-85 år och bosatta i Sverige

Urvalsmetod:

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval
Två parallella riksrepresentativa delundersökningar baserade på ett urval om vardera 3 000 personer

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Holmberg, Sören & Weibull, Lennart (red.) (2009) Svensk höst : Trettiofyra kapitel om politik, medier och samhälle : SOM-undersökningen 2008. SOM-rapport nr 46. Göteborg: SOM-institutet. ISBN 978-91-89673-16-8.
Swepub Libris SOM-institutets bokserie Till lärosätets (gu) databas

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).

Version 3.1:

2011-02-24 doi:10.5878/002752

Metadata tillagda

Version 3.0:

2011-01-03 doi:10.5878/001129

Variabel tillagd

Version 2.0:

2010-10-04 doi:10.5878/001130

Variabel tillagd : F15-16

Variabel borttagen

Version 1.0:

2010-03-04 doi:10.5878/001128

Den nationella SOM-undersökningen 2008

Citering:

Göteborgs universitet, SOM-institutet (2011). Den nationella SOM-undersökningen 2008. Svensk nationell datatjänst. Version 3.1. https://doi.org/10.5878/002752

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2008-09-12 — 2009-02-10

Datainsamlare: Kinnmark

Urvalsstorlek: 6000

Antal svar: 3259

Antal ej svarande: 2761

Anledning till bortfall — Naturligt bortfall: 423

Anledning till bortfall — Ej anträffbar/svarsvägran: 2318

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

1013

Antal individer/objekt:

3259

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens:

58%