SOM-institutet genomför just nu en översyn av datafiler deponerade på SND, under en tid kommer därmed ett antal datafiler att vara otillgängliga. Vid intresse av att använda data från de nationella undersökningarna se istället gärna Den nationella SOM-undersökningens kumulativa dataset, som innehåller ett stort antal variabler från samtliga år. Vid specifika frågor kontakta info@som.gu.se.

Den nationella SOM-undersökningen 2008

SND-ID: SND 0878

Den här studien är en del av samlingen De nationella SOM-undersökningarna

Alternativ titel

Riks-SOM 2008

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Beskrivning

Detta är den tjugotredje undersökningen i serien Riks-SOM, en nationell frågeundersökning med syfte att kartlägga den svenska allmänhetens vanor och attityder på temat samhälle, opinioner och medier.

Riks-SOM 2008 genomfördes som två undersökningar med två representativa urval och två olika formulär, där datainsamlingarna genomfördes parallellt och under identiska förhållanden. De båda formulären skiljer sig något åt i det att tyngdpunkten i det ena formuläret ligger på politik och samhälle, medan det andra har en tonvikt på frågor om medier, kultur och livsstil. En knapp fjärdedel av frågorna är gemensamma för de båda frågeformulären och kan därmed analyseras med dubbla urvalsstorleken som grund. Det rör sig dels om SOM-undersökningens grundfrågor om politik och medier samt en stor mängd livsstils- och bakgrundsfrågor, dels om frågor som syftar till att belysa frågeställningar som fordrar ett större urval av svarspersoner för statistiskt säkerställda analyser.

Politikerformuläret (Riks-1) innehåller tio olika frågeområden: nyheter och medier; politik, samhälle och demokrati; radio och tv; S

... Visa mer..

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet

Ansvarig institution/enhet

SOM-institutet

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 15-85 år och bosatta i Sverige

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval
Två parallella riksrepresentativa delundersökningar baserade på ett urval om vardera 3 000 personer

Tidsperiod(er) som undersökts

2008

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Lägsta geografiska enhet

Kommun

Högsta geografiska enhet

Land

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Holmberg, Sören & Weibull, Lennart (eds.) (2009) Svensk höst : Trettiofyra kapitel om politik, medier och samhälle : SOM-undersökningen 2008. SOM report no. 46. Göteborg: SOM Institute. ISBN 978-91-89673-16-8.
Swepub | Libris | SOM-institutets bokserie | Till lärosätets (gu) databas
ISBN: 978-91-89673-16-8
ISSN: 0284-4788

Waern, T. (2012) Fallande förtroende. En studie om allmänhetens förtroende för grundskolelärare.Studentuppsats vid Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Den nationella SOM-undersökningen 2008

Version 3.1

2011-02-24
https://doi.org/10.5878/002752

Metadata tillagda

... Visa mer..

Citering

Göteborgs universitet, SOM-institutet (2011). Den nationella SOM-undersökningen 2008. Svensk nationell datatjänst. Version 3.1. https://doi.org/10.5878/002752

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2008-09-12–2009-02-10
  • Datainsamlare: Kinnmark
  • Instrument: Semistrukturerat frågeformulär
  • Urvalsstorlek: 6000
  • Antal svar: 3259
  • Antal ej svarande: 2761
  • Anledning till bortfall - Ej anträffbar/svarsvägran: 2318
  • Anledning till bortfall - Naturligt bortfall: 423
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

1013

Antal individer/objekt

3259

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

58%

Relaterade forskningsdata i SND:s katalog

Ingår i samling hos SND

De nationella SOM-undersökningarna

Publicerad: 2010-04-01
Senast uppdaterad: 2020-01-22