ISSP 2010 - Åsikter om miljön

SND-ID: SND 0887

Den här studien är en del av samlingen ISSP - International Social Survey Programme

Skapare/primärforskare

Jonas Edlund - Umeå universitet, Sociologiska institutionen

Stefan Svallfors - Umeå universitet, Sociologiska institutionen

Beskrivning

Detta är den svenska studien inom det internationella forskningsprojektet ISSP. Temat för studien 2010 är ”Environment”. Detta är tredje gången studien genomförs på det här temat (SND 0753).

International Social Survey Program, ISSP, är ett globalt forskningsprojekt som har till uppgift att konstruera och genomföra internationellt jämförbara attitydstudier. Sedan 1985 har attityddata årligen samlats in och utgör nu en databas som är fritt tillgänglig för forskarsamhället. I dagsläget är 48 länder, från sex olika världsdelar, involverade i projektet. Genom bredden av medlemsländer skapas möjlighet till jämförelser i flera dimensioner. Det finns möjligheter att både jämföra länder som har en likartad samhällsstruktur och historia, och länder som skiljer sig påtagligt från varandra.

Sverige har varit medlem i ISSP sedan 1992 och det är Sociologiska intuitionen vid Umeå universitet som är huvudman för studierna i Sverige.

Sedan starten 1985 har attityder från flera olika områden undersökts. Vissa områden har återkommit genom åren, vilket gör det möjligt att även jämföra dem över tid.

Syfte:

... Visa mer..

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Umeå universitet

Ansvarig institution/enhet

Sociologiska institutionen

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 18-79 år och bosatta i Sverige

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Tidsperiod(er) som undersökts

2010-02-16 – 2010-05-05

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Lägsta geografiska enhet

Län

Högsta geografiska enhet

Land

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Miljö och naturvård, Energi och naturresurser, Sociala välfärdssystem/-strukturer (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Sociologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

cors

Publikationer
Dataset
ISSP 2010 - Åsikter om miljön

Ladda ner data

Tillhörande dokumentation

Version 3.0

2015-03-16
https://doi.org/10.5878/002621

Variabel borttagen : Textvariabler

... Visa mer..

Citering

Jonas Edlund, Stefan Svallfors. Umeå universitet (2015). ISSP 2010 - Åsikter om miljön. Svensk nationell datatjänst. Version 3.0. https://doi.org/10.5878/002621

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Jonas Edlund - Umeå universitet, Sociologiska institutionen

Stefan Svallfors - Umeå universitet, Sociologiska institutionen

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2010-02-16–2010-05-05
  • Datainsamlare: SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar
  • Instrument: Semistrukturerat frågeformulär
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

113

Antal individer/objekt

1181

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

60.5%

Publicerad: 2011-01-01
Senast uppdaterad: 2020-01-22