SOM-institutet genomför just nu en översyn av datafiler deponerade på SND, under en tid kommer därmed ett antal datafiler att vara otillgängliga. Vid intresse av att använda data från de nationella undersökningarna se istället gärna Den nationella SOM-undersökningens kumulativa dataset, som innehåller ett stort antal variabler från samtliga år. Vid specifika frågor kontakta info@som.gu.se.

Den nationella SOM-undersökningen 2009

SND-ID: SND 0888

Den här studien är en del av samlingen De nationella SOM-undersökningarna

Alternativ titel

Riks-SOM 2009

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Beskrivning

Detta är den tjugofjärde undersökningen i serien Riks-SOM, en nationell frågeundersökning med syfte att kartlägga den svenska allmänhetens vanor och attityder på temat samhälle, opinioner och medier.

Mellan 1998 och 2008 genomfördes Riks-SOM som två undersökningar med två representativa urval och två olika formulär, där datainsamlingarna genomfördes parallellt och under identiska förhållanden. År 2009 utökades undersökningen ytterligare till tre delundersökningar, med ett urval om totalt 9 000 personer. Samtidigt kortades formulären något.

De tre formulären skiljer sig något åt i det att tyngdpunkten i Riks-1 ligger på politik och samhälle; i Riks-2 på medier och kultur; i Riks-3 på livsstil och hälsa. Ungefär en femtedel av frågorna ingick i samtliga tre frågeformulär och kan därmed analyseras med tredubbla urvalsstorleken som grund. Det rör sig dels om SOM-undersökningens grundfrågor om politik och medier samt en stor mängd livsstils- och bakgrundsfrågor, dels om frågor som syftar till att belysa frågeställningar som fordrar ett större urval av svarspersoner för statistiskt säkerställda a

... Visa mer..

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet

Ansvarig institution/enhet

SOM-institutet

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 15-85 år och bosatta i Sverige

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval
Tre parallella riksrepresentativa delundersökningar baserade på ett urval om vardera 3 000 personer

Tidsperiod(er) som undersökts

2009

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Lägsta geografiska enhet

Kommun

Högsta geografiska enhet

Land

Publikationer

Holmberg, Sören & Weibull, Lennart (eds.) (2010) Nordiskt ljus : 37 kapitel om politik, medier och samhälle : SOM-undersökningen 2009. SOM report no. 50. Göteborg: SOM Institute. ISBN 978-91-89673-19-9.
Swepub | Libris | SOM-institutets bokserie | Till lärosätets (gu) databas
ISSN: 0284-4788
ISBN: 978-91-89673-19-9

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Den nationella SOM-undersökningen 2009

Version 1.0

Citering

Göteborgs universitet, SOM-institutet (2011). Den nationella SOM-undersökningen 2009. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002327

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2009-09-11–2010-02-09
  • Datainsamlare: PFM Research
  • Urvalsstorlek: 9000
  • Antal svar: 4926
  • Antal ej svarande: 4074
  • Anledning till bortfall - Ej anträffbar/svarsvägran: 629
  • Anledning till bortfall - Ej anträffbar/svarsvägran: 3445
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

939

Antal individer/objekt

4926

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

55% (brutto) / 59% (netto)

Relaterade forskningsdata i SND:s katalog

Ingår i samling hos SND

De nationella SOM-undersökningarna

Publicerad: 2011-04-01
Senast uppdaterad: 2020-01-22