ESS 1 - Den europeiska socialundersökningen 2002, Sverige

Den här studien är en del av samlingen ESS - Den europeiska socialundersökningen

Skapare/primärforskare:

Mikael Hjerm - Umeå universitet, Sociologiska institutionen

Stefan Svallfors - Umeå universitet, Sociologiska institutionen

Beskrivning:

Denna studie innehåller den svenska delen av ESS 2002 och fokuserar på immigration, medborgarskap, delaktighet och demokrati. I undersökningen ingår också uppgifter om medieanvändning, socialt förtroende, politik, subjektivt välbefinnande, socialt utanförskap, religion, hushållets sammansättning och socio-demografisk profil samt mänskliga värderingar som en del av kärnmodulen för ESS.

Den europeiska socialundersökningen / European Social Survey (ESS) är en attityd- och beteendeundersökning som sedan år 2002 genomförs vart annat år i mer än 30 europeiska länder. Upplägget gör det möjligt att studera såväl förändring som dagsaktuella frågor.

Syfte:

ESS är en akademiskt driven socialundersökning som syftar till att kartlägga och förklara samspelet mellan Europas föränderliga institutioner samt visa på attityder, övertygelser och beteendemönster bland olika befolkningsgrupper.

Ansvarig institution/enhet:

Umeå universitet, Sociologiska institutionen

Skapare/primärforskare:

Mikael Hjerm - Umeå universitet, Sociologiska institutionen

Stefan Svallfors - Umeå universitet, Sociologiska institutionen

Identifierare:

SND-ID: SND 0889

Alternativ titel:

ESS1

Beskrivning:

Denna studie innehåller den svenska delen av ESS 2002 och fokuserar på immigration, medborgarskap, delaktighet och demokrati. I undersökningen ingår också uppgifter om medieanvändning, socialt förtroende, politik, subjektivt välbefinnande, socialt utanförskap, religion, hushållets sammansättning och socio-demografisk profil samt mänskliga värderingar som en del av kärnmodulen för ESS.

Den europeiska socialundersökningen / European Social Survey (ESS) är en attityd- och beteendeundersökning som sedan år 2002 genomförs vart annat år i mer än 30 europeiska länder. Upplägget gör det möjligt att studera såväl förändring som dagsaktuella frågor.

Syfte:

ESS är en akademiskt driven socialundersökning som syftar till att kartlägga och förklara samspelet mellan Europas föränderliga institutioner samt visa på attityder, övertygelser och beteendemönster bland olika befolkningsgrupper.

Språk:

Engelska

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

2002-09-23 — 2002-12-20

Instrument:

ESS1 frågeformulär (Strukturerat frågeformulär)
Huvudformulär och tillägsformulär, samt svarskort.

ESS 2002 (Frågeformulär)

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Geografisk beskrivning: Sverige

Lägsta geografiska enhet:

Riksområde

Högsta geografiska enhet:

Land

Analysenhet:

Population:

Personer födda före den 1 september 1987

Urvalsmetod:

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Finansiering:

Vetenskapsrådet

Riksbankens jubileumsfond

Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap

Version 1.0:

2011-04-21 doi:10.5878/001558

ESS 1 - Den europeiska socialundersökningen 2002, Sverige

Citeringsförslag:

Mikael Hjerm, Stefan Svallfors. Umeå universitet, Sociologiska institutionen (2011). ESS 1 - Den europeiska socialundersökningen 2002, Sverige. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/001558

Skapare/primärforskare:

Mikael Hjerm - Umeå universitet, Sociologiska institutionen

Stefan Svallfors - Umeå universitet, Sociologiska institutionen

Beskrivning:

Data kontrollerades för logisk konsekvens och för korrekt användning av filterinstruktioner, samt redigerades via både individuella och automatiska korrigeringar.

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Personlig intervju: CAPI/CAMI

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2002-09-23 — 2002-12-20

Datainsamlare: Statistiska centralbyrån

Urvalsstorlek: 3000

Antal svar: 1999

Antal ej svarande: 1001

Anledning till bortfall — Respondent avböjt medverkan: 603

Anledning till bortfall — Ej kontakt (även efter flera upprepade besök): 117

Anledning till bortfall — Språksvårigheter (kan ej svenska): 53

Anledning till bortfall — Fysiskt eller psykiskt hinder: 106

Anledning till bortfall — Adress okänd eller ej giltig: 88

Anledning till bortfall — Respondent avflyttad, adress okänd (eller utomlands): 25

Anledning till bortfall — Respondent avliden: 9

Åtgärder för att minimera bortfall: Upprepade kontakter

Datakälla: Befolkningsgrupp

Tidsperiod(er) som undersökts:

2002-09-23 — 2002-12-20

Variabler:

450

Antal individer/objekt:

1999

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens:

69,46

Publicerad: 2011-01-01