ESS 1 - Den europeiska socialundersökningen 2002, Sverige

SND-ID: SND 0889

Den här studien är en del av samlingen ESS - Den europeiska socialundersökningen

Alternativ titel

ESS1

Skapare/primärforskare

Mikael Hjerm - Umeå universitet, Sociologiska institutionen

Stefan Svallfors - Umeå universitet, Sociologiska institutionen

Beskrivning

Denna studie innehåller den svenska delen av ESS 2002 och fokuserar på immigration, medborgarskap, delaktighet och demokrati. I undersökningen ingår också uppgifter om medieanvändning, socialt förtroende, politik, subjektivt välbefinnande, socialt utanförskap, religion, hushållets sammansättning och socio-demografisk profil samt mänskliga värderingar som en del av kärnmodulen för ESS.

Den europeiska socialundersökningen / European Social Survey (ESS) är en attityd- och beteendeundersökning som sedan år 2002 genomförs vart annat år i mer än 30 europeiska länder. Upplägget gör det möjligt att studera såväl förändring som dagsaktuella frågor.

Syfte:

ESS är en akademiskt driven socialundersökning som syftar till att kartlägga och förklara samspelet mellan Europas föränderliga institutioner samt visa på attityder, övertygelser och beteendemönster bland olika befolkningsgrupper.

Språk

Engelska

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Umeå universitet

Ansvarig institution/enhet

Sociologiska institutionen

Finansiering 1

 • Finansiär: Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap

Finansiering 2

 • Finansiär: Riksbankens jubileumsfond

Finansiering 3

 • Finansiär: Vetenskapsrådet
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Personer födda före den 1 september 1987

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval
Enstegs sannolikhetsurval utan klustring . Helt slumpmässigt urval av individer (med samma chans att bli valda) födda före 1 September 1987.

Tidsperiod(er) som undersökts

2002-09-23 – 2002-12-20

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Geografisk beskrivning: Sverige

Lägsta geografiska enhet

Riksområde

Högsta geografiska enhet

Land

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Politiska beteenden och attityder, SOCIAL STRATIFIERING OCH GRUPPERING, Socialt beteende och attityder, Sociala förhållanden och indikatorer, Kulturaktiviteter och deltagande, Kulturell och nationell identitet, Religion och värderingar (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Sociologi, Statsvetenskap, Internationell migration och etniska relationer (IMER) (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer
Dataset
ESS 1 - Den europeiska socialundersökningen 2002, Sverige

Beskrivning

Data kontrollerades för logisk konsekvens och för korrekt användning av filterinstruktioner, samt redigerades via både individuella och automatiska korrigeringar.

Version 1.0

Citering

Mikael Hjerm, Stefan Svallfors. Umeå universitet (2011). ESS 1 - Den europeiska socialundersökningen 2002, Sverige. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/001558

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Mikael Hjerm - Umeå universitet, Sociologiska institutionen

Stefan Svallfors - Umeå universitet, Sociologiska institutionen

Tidsperiod(er) som undersökts

2002-09-23 – 2002-12-20

Datainsamling

 • Insamlingsmetod: Personlig intervju: CAPI/CAMI
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2002-09-23–2002-12-20
 • Datainsamlare: Statistiska centralbyrån
 • Instrument: ESS 2002 (Frågeformulär)
 • Instrument: ESS1 frågeformulär (Strukturerat frågeformulär) - Huvudformulär och tillägsformulär, samt svarskort.
 • Urvalsstorlek: 3000
 • Antal svar: 1999
 • Antal ej svarande: 1001
 • Anledning till bortfall - Naturligt bortfall: 168
 • Anledning till bortfall - Ej anträffbar/svarsvägran: 833
 • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

450

Antal individer/objekt

1999

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

69.46%

Publicerad: 2011-01-01
Senast uppdaterad: 2020-08-27