ESS 1 - Den europeiska socialundersökningen 2002, Sverige

Den här studien är en del av samlingen ESS - Den europeiska socialundersökningen

Skapare/primärforskare:

Mikael Hjerm - Umeå universitet, Sociologiska institutionen

Stefan Svallfors - Umeå universitet, Sociologiska institutionen

Beskrivning:

Denna studie innehåller den svenska delen av ESS 2002 och fokuserar på immigration, medborgarskap, delaktighet och demokrati. I undersökningen ingår också uppgifter om medieanvändning, socialt förtroende, politik, subjektivt välbefinnande, socialt utanförskap, religion, hushållets sammansättning och socio-demografisk profil samt mänskliga värderingar som en del av kärnmodulen för ESS.

Den europeiska socialundersökningen / European Social Survey (ESS) är en attityd- och beteendeundersökning som sedan år 2002 genomförs vart annat år i mer än 30 europeiska länder. Upplägget gör det möjligt att studera såväl förändring som dagsaktuella frågor.

Syfte:

ESS är en akademiskt driven socialundersökning som syftar till att kartlägga och förklara samspelet mellan Europas föränderliga institutioner samt visa på attityder, övertygelser och beteendemönster bland olika befolkningsgrupper.

Ämnesområde:

politiska beteenden och attityder, SOCIAL STRATIFIERING OCH GRUPPERING, socialt beteende och attityder, sociala förhållanden och indikatorer, kulturaktiviteter och deltagande, kulturell och nationell identitet, religion och värderingar (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Sociologi, Statsvetenskap, Internationell migration och etniska relationer (IMER) (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ansvarig institution/enhet:

Umeå universitet, Sociologiska institutionen

Skapare/primärforskare:

Mikael Hjerm - Umeå universitet, Sociologiska institutionen

Stefan Svallfors - Umeå universitet, Sociologiska institutionen

Identifierare:

SND-ID: SND 0889

Alternativ titel:

ESS1

Beskrivning:

Denna studie innehåller den svenska delen av ESS 2002 och fokuserar på immigration, medborgarskap, delaktighet och demokrati. I undersökningen ingår också uppgifter om medieanvändning, socialt förtroende, politik, subjektivt välbefinnande, socialt utanförskap, religion, hushållets sammansättning och socio-demografisk profil samt mänskliga värderingar som en del av kärnmodulen för ESS.

Den europeiska socialundersökningen / European Social Survey (ESS) är en attityd- och beteendeundersökning som sedan år 2002 genomförs vart annat år i mer än 30 europeiska länder. Upplägget gör det möjligt att studera såväl förändring som dagsaktuella frågor.

Syfte:

ESS är en akademiskt driven socialundersökning som syftar till att kartlägga och förklara samspelet mellan Europas föränderliga institutioner samt visa på attityder, övertygelser och beteendemönster bland olika befolkningsgrupper.

Språk:

Engelska

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

2002-09-23 — 2002-12-20

Instrument:

ESS 2002 (Frågeformulär)

ESS1 frågeformulär (Strukturerat frågeformulär)
Huvudformulär och tillägsformulär, samt svarskort.

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Geografisk beskrivning: Sverige

Lägsta geografiska enhet:

Riksområde

Högsta geografiska enhet:

Land

Analysenhet:

Population:

Personer födda före den 1 september 1987

Urvalsmetod:

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Finansiering:

Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap

Riksbankens jubileumsfond

Vetenskapsrådet

Ämnesområde:

politiska beteenden och attityder, SOCIAL STRATIFIERING OCH GRUPPERING, socialt beteende och attityder, sociala förhållanden och indikatorer, kulturaktiviteter och deltagande, kulturell och nationell identitet, religion och värderingar (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Sociologi, Statsvetenskap, Internationell migration och etniska relationer (IMER) (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Version 1.0:

2011-04-21 doi:10.5878/001558

Ladda ner data:

ESS 1 - Den europeiska socialundersökningen 2002, Sverige

Citeringsförslag:

Mikael Hjerm, Stefan Svallfors. Umeå universitet, Sociologiska institutionen (2011). ESS 1 - Den europeiska socialundersökningen 2002, Sverige. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/001558

Skapare/primärforskare:

Mikael Hjerm - Umeå universitet, Sociologiska institutionen

Stefan Svallfors - Umeå universitet, Sociologiska institutionen

Beskrivning:

Data kontrollerades för logisk konsekvens och för korrekt användning av filterinstruktioner, samt redigerades via både individuella och automatiska korrigeringar.

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Personlig intervju: CAPI/CAMI

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2002-09-23 — 2002-12-20

Datainsamlare: Statistiska centralbyrån

Urvalsstorlek: 3000

Antal svar: 1999

Antal ej svarande: 1001

Anledning till bortfall — Adress okänd eller ej giltig: 88

Anledning till bortfall — Ej kontakt (även efter flera upprepade besök): 117

Anledning till bortfall — Respondent avflyttad, adress okänd (eller utomlands): 25

Anledning till bortfall — Respondent avböjt medverkan: 603

Anledning till bortfall — Språksvårigheter (kan ej svenska): 53

Anledning till bortfall — Fysiskt eller psykiskt hinder: 106

Anledning till bortfall — Respondent avliden: 9

Åtgärder för att minimera bortfall: Upprepade kontakter

Datakälla: Befolkningsgrupp

Tidsperiod(er) som undersökts:

2002-09-23 — 2002-12-20

Variabler:

450

Antal individer/objekt:

1999

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens:

69.46

Publicerad: 2011-01-01
Senast uppdaterad: 2020-08-27