Den nationella SOM-undersökningen 2010

Den här studien är en del av samlingen De nationella SOM-undersökningarna

Skapare/primärforskare:

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Beskrivning:

Detta är den tjugofemte undersökningen i serien Riks-SOM, en nationell frågeundersökning med syfte att kartlägga den svenska allmänhetens vanor och attityder på temat samhälle, opinioner och medier.

Riks-SOM 2010 genomfördes som tre undersökningar med tre representativa urval och tre olika formulär, där datainsamlingarna genomfördes parallellt och under identiska förhållanden. De tre formulären skiljer sig något åt i det att tyngdpunkten i Riks-1 ligger på politik och samhälle; i Riks-2 på medier och kultur; i Riks-3 på livsstil och hälsa.

Syfte:

Huvudsyftet är att etablera tidsserier som gör det möjligt att analysera hur olika samhällsförändringar påverkar människors attityder och beteenden.

Ansvarig institution/enhet:

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Skapare/primärforskare:

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Identifierare:

SND-ID: SND 0898

Alternativ titel:

Riks-SOM 2010

Beskrivning:

Detta är den tjugofemte undersökningen i serien Riks-SOM, en nationell frågeundersökning med syfte att kartlägga den svenska allmänhetens vanor och attityder på temat samhälle, opinioner och medier.

Riks-SOM 2010 genomfördes som tre undersökningar med tre representativa urval och tre olika formulär, där datainsamlingarna genomfördes parallellt och under identiska förhållanden. De tre formulären skiljer sig något åt i det att tyngdpunkten i Riks-1 ligger på politik och samhälle; i Riks-2 på medier och kultur; i Riks-3 på livsstil och hälsa.

Syfte:

Huvudsyftet är att etablera tidsserier som gör det möjligt att analysera hur olika samhällsförändringar påverkar människors attityder och beteenden.

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

2010

Instrument:

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Lägsta geografiska enhet:

Kommun

Högsta geografiska enhet:

Land

Analysenhet:

Population:

Personer i åldrarna 16-85 år och bosatta i Sverige

Urvalsmetod:

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Ladda ner metadata:

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Holmberg, Sören, Weibull, Lennart & Oscarsson, Henrik (eds.) (2011) Lycksalighetens ö: fyrtioen kapitel om politik, medier och samhälle : SOM-undersökningen 2010. SOM report no. 52. Göteborg: SOM Institute. ISBN: 978-91-89673-21-2.
Swepub Libris SOM-institutets bokserie Till lärosätets (gu) databas

Davidsson, S. (2013) Klasstillhörighet och partipreferenser - En studie av partipreferenser längs två dimensioner i Sverige. Studentuppsats vid Statsvetenskapliga institutionen, Lunds universitet

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).

Version 1.0:

2012-03-20 doi:10.5878/002316

Den nationella SOM-undersökningen 2010

Citeringsförslag:

Göteborgs universitet, SOM-institutet. Göteborgs universitet, SOM-institutet (2012). Den nationella SOM-undersökningen 2010. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002316

Skapare/primärforskare:

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2010-09-29 — 2011-02-15

Datainsamlare: Kinnmark

Urvalsstorlek: 9000

Antal svar: 5007

Antal ej svarande: 3993

Anledning till bortfall — Naturligt bortfall: 707

Anledning till bortfall — Ej anträffbar/svarsvägran: 3286

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

990

Antal individer/objekt:

5007

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens:

56% (brutto) / 60% (netto)

Publicerad: 2012-04-01