SOM-institutet genomför just nu en översyn av datafiler deponerade på SND, under en tid kommer därmed ett antal datafiler att vara otillgängliga. Vid intresse av att använda data från de nationella undersökningarna se istället gärna Den nationella SOM-undersökningens kumulativa dataset, som innehåller ett stort antal variabler från samtliga år. Vid specifika frågor kontakta info@som.gu.se.

Den nationella SOM-undersökningen 2010

SND-ID: SND 0898

Den här studien är en del av samlingen De nationella SOM-undersökningarna

Alternativ titel

Riks-SOM 2010

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Beskrivning

Detta är den tjugofemte undersökningen i serien Riks-SOM, en nationell frågeundersökning med syfte att kartlägga den svenska allmänhetens vanor och attityder på temat samhälle, opinioner och medier.

Riks-SOM 2010 genomfördes som tre undersökningar med tre representativa urval och tre olika formulär, där datainsamlingarna genomfördes parallellt och under identiska förhållanden. De tre formulären skiljer sig något åt i det att tyngdpunkten i Riks-1 ligger på politik och samhälle; i Riks-2 på medier och kultur; i Riks-3 på livsstil och hälsa.

Syfte:

Huvudsyftet är att etablera tidsserier som gör det möjligt att analysera hur olika samhällsförändringar påverkar människors attityder och beteenden.

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet

Ansvarig institution/enhet

SOM-institutet

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 16-85 år och bosatta i Sverige

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval
Tre parallella riksrepresentativa delundersökningar baserade på ett urval om vardera 3 000 personer

Tidsperiod(er) som undersökts

2010

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Lägsta geografiska enhet

Kommun

Högsta geografiska enhet

Land

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Media, Miljö och naturvård, Energi och naturresurser, Politiska beteenden och attityder, Internationell politik och organisationer, Kulturaktiviteter och deltagande, Fritid, turism och sport (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Statsvetenskap, Medievetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Holmberg, Sören, Weibull, Lennart & Oscarsson, Henrik (eds.) (2011) Lycksalighetens ö: fyrtioen kapitel om politik, medier och samhälle : SOM-undersökningen 2010. SOM report no. 52. Göteborg: SOM Institute. ISBN: 978-91-89673-21-2.
Swepub | Libris | SOM-institutets bokserie | Till lärosätets (gu) databas
ISBN: 978-91-89673-21-2

Davidsson, S. (2013) Klasstillhörighet och partipreferenser - En studie av partipreferenser längs två dimensioner i Sverige. Studentuppsats vid Statsvetenskapliga institutionen, Lunds universitet

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Den nationella SOM-undersökningen 2010

Version 1.0

Citering

Göteborgs universitet, SOM-institutet (2012). Den nationella SOM-undersökningen 2010. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002316

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2010-09-29–2011-02-15
  • Datainsamlare: Kinnmark
  • Instrument: Semistrukturerat frågeformulär
  • Urvalsstorlek: 9000
  • Antal svar: 5007
  • Antal ej svarande: 3993
  • Anledning till bortfall - Ej anträffbar/svarsvägran: 3286
  • Anledning till bortfall - Naturligt bortfall: 707
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

990

Antal individer/objekt

5007

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

56% (brutto) / 60% (netto)

Relaterade forskningsdata i SND:s katalog

Ingår i samling hos SND

De nationella SOM-undersökningarna

Publicerad: 2012-04-01
Senast uppdaterad: 2020-01-22