Välfärdsstatsundersökningen 2010

SND-ID: SND 0904

Den här studien är en del av samlingen Välfärdsstatsundersökningarna

Skapare/primärforskare

Jonas Edlund - Umeå universitet, Sociologiska institutionen

Stefan Svallfors - Umeå universitet, Sociologiska institutionen

Ingemar Johansson Sevä - Umeå universitet, Sociologiska institutionen

Beskrivning

Denna undersökning är den femte i serien Välfärdsstatsundersökningar. De fyra tidigare undersökningarna genomfördes 1986, 1992, 1997 och 2002. I serien undersöks svenskarnas attityder till välfärdspolitik. Ett antal av undersökningens frågor återfinns också i ISSP-undersökningen som genomförs varje år i flera länder. I undersökningen fick respondenterna ange i vilken grad de instämde i ett antal påståenden som hämtats från den aktuella svenska debatten. De fick också ange sin inställning till och erfarenhet av offentliga utgifter och social service, hur de ansåg att olika verksamheter ska finansieras och vilka som är bäst lämpade att sköta olika verksamheter. Ett antal frågor berörde inställningen till socialförsäkringar och hur respondenterna ansåg att ansvaret bör fördelas mellan den enskilde och det offentliga när det gäller att betala dessa försäkringar. Respondenterna fick även ange hur vanligt de tror det är att sociala bidrag och tjänster missbrukas och vilka egna erfarenheter de haft av social service. En serie frågor berörde sannolikheten för att själv komma att råka ut för en situati

... Visa mer..

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Umeå universitet

Ansvarig institution/enhet

Sociologiska institutionen

Finansiering

  • Finansiär: Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap
  • Diarienummer hos finansiär: 2009-0026
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 18-79 år och bosatta i Sverige

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Tidsperiod(er) som undersökts

2010-03-05 – 2010-06-15

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Lägsta geografiska enhet

Kommun

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Ekonomisk politik, offentliga utgifter och intäkter, Välfärdspolitik, Sociala välfärdssystem/-strukturer, Specifika sociala tjänster: användning och tillgänglighet, Socialt beteende och attityder (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Sociologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer
Dataset
Välfärdsstatsundersökningen 2010

Version 1.0

Citering

Jonas Edlund, Stefan Svallfors, Ingemar Johansson Sevä. Umeå universitet (2012). Välfärdsstatsundersökningen 2010. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/001116

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Jonas Edlund - Umeå universitet, Sociologiska institutionen

Stefan Svallfors - Umeå universitet, Sociologiska institutionen

Ingemar Johansson Sevä - Umeå universitet, Sociologiska institutionen

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2010-03-05–2010-06-15
  • Datainsamlare: TNS Sifo
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

165

Antal individer/objekt

3842

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

55%

Publicerad: 2012-03-19
Senast uppdaterad: 2020-05-08