Den nationella SOM-undersökningen 2011

Den här studien är en del av samlingen De nationella SOM-undersökningarna

Beskrivning:

Detta är den tjugosjätte undersökningen i serien Riks-SOM, en nationell frågeundersökning med syfte att kartlägga den svenska allmänhetens vanor och attityder på temat samhälle, opinioner och medier.

Riks-SOM 2011 genomfördes som tre parallella undersökningar med tre representativa urval och tre olika formulär. De tre formulären skiljer sig något åt i det att tyngdpunkten i Riks-1 ligger på politik och samhälle; i Riks-2 på medier och kultur; i Riks-3 på livsstil och hälsa. Datainsamlingarna genomförs parallellt och under identiska förhållanden.

Ungefär en femtedel av frågorna ingick i samtliga tre frågeformulär och kan därmed analyseras med tredubbla urvalsstorleken som grund. Det rör sig dels om SOM-undersökningens grundfrågor om politik och medier samt en stor mängd livsstils- och bakgrundsfrågor, dels om frågor som syftar till att belysa frågeställningar som fordrar ett större urval av svarspersoner för statistiskt säkerställda analyser. Riks-1 innehåller nio olika frågeområden: nyheter och medier; politik, samhälle och demokrati; radio och tv; samhälle och service; Sveriges förhållande

... Visa mer..

Ansvarig institution/enhet:

Identifierare:

SND-ID: SND 0912

Alternativ titel:

Riks-SOM 2011

Syfte:

Huvudsyftet är att etablera tidsserier som gör det möjligt att analysera hur olika samhällsförändringar påverkar människors attityder och beteenden.

Beskrivning:

Detta är den tjugosjätte undersökningen i serien Riks-SOM, en nationell frågeundersökning med syfte att kartlägga den svenska allmänhetens vanor och attityder på temat samhälle, opinioner och medier.

Riks-SOM 2011 genomfördes som tre parallella undersökningar med tre representativa urval och tre olika formulär. De tre formulären skiljer sig något åt i det att tyngdpunkten i Riks-1 ligger på politik och samhälle; i Riks-2 på medier och kultur; i Riks-3 på livsstil och hälsa. Datainsamlingarna genomförs parallellt och under identiska förhållanden.

Ungefär en femtedel av frågorna ingick i samtliga tre frågeformulär och kan därmed analyseras med tredubbla urvalsstorleken som grund. Det rör sig dels om SOM-undersökningens grundfrågor om politik och medier samt en stor mängd livsstils- och bakgrundsfrågor, dels om frågor som syftar till att belysa frågeställningar som fordrar ett större urval av svarspersoner för statistiskt säkerställda analyser. Riks-1 innehåller nio olika frågeområden: nyheter och medier; politik, samhälle och demokrati; radio och tv; samhälle och service; Sveriges förhållande

... Visa mer..

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

2011

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Lägsta geografiska enhet:

Kommun

Högsta geografiska enhet:

Land

Analysenhet:

Population:

Personer i åldrarna 16-85 år och bosatta i Sverige

Urvalsmetod:

Sannolikhetsurval: systematiskt slumpmässigt urval
Tre parallella riksrepresentativa delundersökningar baserade på ett urval om vardera 3 000 personer

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Weibull, L., Oscarsson, H. & Bergström, A. (red.) (2012) I framtidens skugga : fyrtiotvå kapitel om politik, medier och samhälle : SOM-undersökningen 2011. Göteborg: SOM-institutet. ISBN: 978-91-89673-24-3.
Libris SOM-institutets bokserie Till lärosätets (gu) databas Till lärosätets (gu) databas

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).

Version 1.0:

2013-04-11 doi:10.5878/002326

Den nationella SOM-undersökningen 2011

Citering:

Göteborgs universitet, SOM-institutet (2013). Den nationella SOM-undersökningen 2011. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002326

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2011-09-16 — 2012-02-13

Datainsamlare: Kinnmark

Urvalsstorlek: 9000

Antal svar: 4720

Antal ej svarande: 4280

Anledning till bortfall — Naturligt bortfall: 713

Anledning till bortfall — Ej anträffbar/svarsvägran: 3567

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

990

Antal individer/objekt:

4720

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens:

52% (brutto) / 57% (netto)