SOM-institutet genomför just nu en översyn av datafiler deponerade på SND, under en tid kommer därmed ett antal datafiler att vara otillgängliga. Vid intresse av att använda data från de nationella undersökningarna se istället gärna Den nationella SOM-undersökningens kumulativa dataset, som innehåller ett stort antal variabler från samtliga år. Vid specifika frågor kontakta info@som.gu.se.

Den nationella SOM-undersökningen 2011

SND-ID: SND 0912

Den här studien är en del av samlingen De nationella SOM-undersökningarna

Alternativ titel

Riks-SOM 2011

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Beskrivning

Detta är den tjugosjätte undersökningen i serien Riks-SOM, en nationell frågeundersökning med syfte att kartlägga den svenska allmänhetens vanor och attityder på temat samhälle, opinioner och medier.

Riks-SOM 2011 genomfördes som tre parallella undersökningar med tre representativa urval och tre olika formulär. De tre formulären skiljer sig något åt i det att tyngdpunkten i Riks-1 ligger på politik och samhälle; i Riks-2 på medier och kultur; i Riks-3 på livsstil och hälsa. Datainsamlingarna genomförs parallellt och under identiska förhållanden.

Ungefär en femtedel av frågorna ingick i samtliga tre frågeformulär och kan därmed analyseras med tredubbla urvalsstorleken som grund. Det rör sig dels om SOM-undersökningens grundfrågor om politik och medier samt en stor mängd livsstils- och bakgrundsfrågor, dels om frågor som syftar till att belysa frågeställningar som fordrar ett större urval av svarspersoner för statistiskt säkerställda analyser. Riks-1 innehåller nio olika frågeområden: nyheter och medier; politik, samhälle och demokrati; radio och tv; samhälle och service; Sveriges förhållande

... Visa mer..

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet

Ansvarig institution/enhet

SOM-institutet

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 16-85 år och bosatta i Sverige

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: systematiskt slumpmässigt urval
Tre parallella riksrepresentativa delundersökningar baserade på ett urval om vardera 3 000 personer

Tidsperiod(er) som undersökts

2011

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Lägsta geografiska enhet

Kommun

Högsta geografiska enhet

Land

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Elfström, E. Flensburgh, E. och Olovsson, S. (2013) Trust in Teachers - a discourse analysis of perceptions of teachers in Sweden. Studentuppsats vid Lunds universitet

Weibull, L., Oscarsson, H. & Bergström, A. (eds.) (2012) I framtidens skugga : fyrtiotvå kapitel om politik, medier och samhälle : SOM-undersökningen 2011. Göteborg: SOM Institute. ISBN: 978-91-89673-24-3.
Libris | SOM-institutets bokserie | Till lärosätets (gu) databas | Till lärosätets (gu) databas
ISBN: 978-91-89673-24-3

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Den nationella SOM-undersökningen 2011

Version 1.0

Citering

Göteborgs universitet, SOM-institutet (2013). Den nationella SOM-undersökningen 2011. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002326

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2011-09-16–2012-02-13
  • Datainsamlare: Kinnmark
  • Urvalsstorlek: 9000
  • Antal svar: 4720
  • Antal ej svarande: 4280
  • Anledning till bortfall - Ej anträffbar/svarsvägran: 3567
  • Anledning till bortfall - Naturligt bortfall: 713
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

990

Antal individer/objekt

4720

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

52% (brutto) / 57% (netto)

Relaterade forskningsdata i SND:s katalog

Ingår i samling hos SND

De nationella SOM-undersökningarna

Publicerad: 2013-04-02
Senast uppdaterad: 2020-01-22