En mänskligare demokrati? Handikappolitiken i svenska kommuner.

SND-ID: SND 0915

Skapare/primärforskare

Leif Lewin - Uppsala universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Beskrivning

Projektet är ett samarbete mellan de Samhällsvetenskapliga och Medicinska fakulteterna vid Uppsala universitet, och syftar till att förklara variationen mellan de svenska kommunerna i omsorgen om de funktionshindrade. Förklaringen söks i den uppburna statsvetenskapliga teorin om s.k. samarbetsdemokrati, vilken sägs leda till en "mänskligare, mera omtänksam demokrati" för utsatta grupper, bl.a. funktionshindrade (Lijphart). Huvudhemvist är Statsvetenskapliga institutionen med lång erfarenhet av och databas om samarbetsdemokrai på kommunal nivå men en stor del av forskningen utförs vid Centrum för handikappforskning med dess förtrogenhet med sådant material, som läggs till grund för den beroende variabeln. Undersökningen är en totalundersökning av svenska kommuner, kompletterad med kvalitativa fallstudier. Studien är hypotesprövande; den är så upplagd att även mothypoteser såsom betydelsen av ideologi och parti kan testas.

Syfte:

Syftet med forskningsprojektet är att finna orsakerna till den regionala variationen i handikappolitiken.

Språk

Engelska

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Uppsala universitet

Ansvarig institution/enhet

Statsvetenskapliga institutionen

Medverkande

Lina Westin - Uppsala universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Hanna Bäck - Lunds universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Barbro Lewin - Uppsala universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Finansiering

  • Finansiär: Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd
  • Diarienummer hos finansiär: 2003-0008
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Svenska kommuner

Tidsdimension

Urvalsmetod

Hela populationen/total räkning

Tidsperiod(er) som undersökts

2004-01-01 – 2006-12-31

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Lägsta geografiska enhet

Kommun

Högsta geografiska enhet

Land

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Barbro Lewin: “Disability care and the real enthusiasts”, University of Tartu May 28, 200

Barbro Lewin. “Från behov till stöd. Lokal variation i LSS-tillämpningen”, Ett liv som andras. Socialtjänstforum – ett möte mellan forskning och socialtjänst. En konferens i Göteborg 25-26 april 2006

Leif Lewin, Barbro Lewin, Lina Westin och Hanna Bäck: ”Vänsterstyrda kommuner ger mer stöd till handikappade”, Dagens Nyheter 20 februari 2007;

Barbro Lewin: Bemötandeboken. En handbok för personal i funktionshinderverksamhet. Bokförlaget Kommunlitteratur, Höganäs

Leif Lewin, Barbrio Lewin, Hanna Bäck och Lina Westin: ”A Kinder, Gentler Democracy? The Consensus Model and Swedish Disability Politics”, Scandinavian Political Studies Vol 31 No 3 2008
Swepub | Lärosätets databas
DOI: https://doi.org/10.1111/j.1467-9477.2008.00207.x

Lewin, B. & Westin, L. (2005). In pursuit of a measure of generosity in Swedish disability care. In Anders Gustavsson, Johans Sandvin, Rannveig Traustadóttir and Jan Tössebro (eds.) Resistance, Reflection and Change. Nordic Disability Research. Lund: Studentlitteratur.
DiVA
ISBN: 91-44-03787-2

Lewin, B. (2009). Skam, likgiltighet och eldsjälar. Tre studier om LSS-reformen och det kommunala självstyret. Kommunal ekonomi och politik. 13 (2):7-26
Handle: 2077/22155
ISSN: 1402-8705

Barbro Lewin, Lina Westin and Leif Lewin: “ Needs and Ambitions in Swedish Disability Care”, Scandinavian Journal of Disability Research Vol 10 No 4 2008
Swepub | Lärosätets databas

Leif Lewin: “Blir vi snällare av att samarbeta?” Upsala Nya Tidning 26 januari 2008

Leif Lewin: ”Consensus Politics and Kinder, Gentler Democracy”, University of Tartu May 28, 2008

Lewin, Leif (2007). En mänskligare demokrati?. Socialförsäkring för alla : Rapport från forskarseminarium i Umeå 24–25 januari 2007. s. 75-85. Försäkringskassan Analyserar 2007:4
Swepub | Lärosätets databas

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Needs and ambitions i projektet En mänskligare demokrati?

Tillhörande dokumentation

Beskrivning

Innehåller de variabler som används för artikeln:
Lewin, B. Westion, L. and Lewin, L. (2008) "Needs and Ambitions in Swedish Disability Care", Scandinavian Journal of Disability Research, 10:4, 237-58. DOI:10.1080/15017410802410068

Version 1.1

2015-02-06
https://doi.org/10.5878/002616

Metadata tillagda

... Visa mer..

Citering

Leif Lewin. Uppsala universitet (2015). Needs and ambitions i projektet En mänskligare demokrati? Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. https://doi.org/10.5878/002616

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Leif Lewin - Uppsala universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Övrigt
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2004–2006
  • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa

Variabler

44

Antal individer/objekt

289

Publicerad: 2015-01-26
Senast uppdaterad: 2020-05-05