SOM-undersökningen i Skåne 2011

SND-ID: SND 0916

Den här studien är en del av samlingen SOM-undersökningarna i Skåne

Alternativ titel

Syd-SOM 2011

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Beskrivning

Detta är den femte SOM-undersökning som genomförts i Skåne. Den första undersökningen genomfördes 2001 i Malmöregionen (A-region 28 samt Eslöv). De senare undersökningarna har genomförts i hela Region Skåne.

Frågeformuläret består av sju sammanhållna frågeområden: nyheter och medier; politik, samhälle och demokrati; samhälle och service; medieanvändning; aktiviteter, intressen och värderingar; arbetsliv; samt bakgrundsfrågor.

Syfte:

Studera attityder och beteenden som är knutna till lokala och regionala frågor och företeelser

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet

Ansvarig institution/enhet

SOM-institutet

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 16-85 år och bosatta i region Skåne

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval
Syd-SOM 2011 har genomförts som två parallella undersökningar med olika urvalsram, varav den ena utgjordes av 16-85-åringar och den andra av 16-29-åringar (ungdomsurvalet). Båda undersökningarna omfattar ett systematiskt sannolikhetsurval av 3 000 personer boende i Skåne. Såväl svenska som utländska medborgare ingår i båda urvalen.

Tidsperiod(er) som undersökts

2011-09-23 – 2012-02-13

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Skåne län

Lägsta geografiska enhet

Kommun

Högsta geografiska enhet

Län

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Media, Politiska beteenden och attityder, Specifika sociala tjänster: användning och tillgänglighet, Fritid, turism och sport (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Statsvetenskap, Medievetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

inrikespolitik, cors

Publikationer
Dataset
SOM-undersökningen i Skåne 2011

Version 1.0

Citering

Göteborgs universitet, SOM-institutet (2013). SOM-undersökningen i Skåne 2011. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/001486

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Tidsperiod(er) som undersökts

2011-09-23 – 2012-02-13

Insamlingsmetod

Undersökningen genomfördes med ett mixed-mode-upplägg som innebär att datainsamlingen primärt skedde postalt, men att respondenten även erbjöds möjlighet att svara på webben. Formuläret var identiskt för de båda undersökningarna.

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
  • Beskrivning av insamlingsmetod: Undersökningen genomfördes med ett mixed-mode-upplägg som innebär att datainsamlingen primärt skedde postalt, men att respondenten även erbjöds möjlighet att svara på webben. Formuläret var identiskt för de båda undersökningarna.
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2011-09-23–2012-02-13
  • Datainsamlare: Kinnmark
  • Instrument: Frågeformulär Syd-SOM 2011 (Frågeformulär)
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

556

Antal individer/objekt

2390

Publicerad: 2013-04-02
Senast uppdaterad: 2020-01-17