Minnesvårdar i Norrtälje, Mariehamn och Pargas: 1881-1939

SND-ID: SND 0918

Skapare/primärforskare

Lara Band - University of Leicester, School of Archaeology and Ancient History

Beskrivning

Datamaterialet insamlades för 'The Åland Islands Question' - A New Perspective?, en masteruppsats vid University of Leicester. Databasen omfattar insamlade data om storlek, form och inskriptioner från 304 gravstenar och 443 personer från gravvårdar i Norrtälje (Norrtäljes kyrkogård); Mariehamn, Åland (Mariehamns begravningsplats) och Pargas, Finland (Pargas kyrkogård) från åren 1881 - 1939. I de bifogade filerna finns fotografier av varje gravsten och av begravningsplatserna samt anteckningar om undersökningens metodologi.

Dessa data är licensierade under Creative Commons-licens CC BY 3.0, vilken tillåter andra att använda, sprida, göra om, modifiera och bygga vidare på dem, även i kommersiella sammanhang. De som använder ett Creative Commons-licensierat material ska uppge vem som är upphovsman, när de använder, bearbetar eller sprider det. (För fullständiga licensvillkor, se http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.sv).

Syfte:

Data insamlade med syfte att undersöka idéer om åländsk identitet genom materiell kultur i form av gravvårdar, samt att pröva möjligheterna för denna typ av a

... Visa mer..

Språk

Engelska

Huvudman, medverkande och finansiering

Ansvarig institution/enhet

School of Archaeology and Ancient History

Skyddsvärde och etikprövning
Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Gravvårdar från Norrtälje kyrkogård, Mariehamns begravningsplats (Åland, Finland) och Pargas kyrkogård (Pargas, Finland) från åren 1881-1939.

Tidsdimension

Urvalsmetod

Icke-sannolikhetsurval: syftesurval
För Mariehamn och Pargas registrerades alla minnesvårdar med åminnelser daterade mellan 1881 och 1939. Minnesvårdar som också hade datum vilka föll utanför denna period uteslöts för att datamängden skulle hållas till en hanterbar storlek givet tidsramen. Detta var också ett sätt att exkludera äldre minnesmärken med senare åminnelser, av vilka några uppenbarligen var av senare datum men andra mycket svårare att definiera. I Norrtälje anges inte alltid namn och datum för dem som begravts på minnesvårdarna, varför kyrkogårdspersonalen överlämnade en förteckning över gravplatser och namn på människor begravda mellan 1884 och 1939. Uppgifterna hämtades från församlingens begravningsregister samt från en karta. Då det fanns 435 gravplatser för denna period gjordes ett urval om 25 % från varje sektion av kyrkogården. Minnesvårdar som var potentiellt aktuella för registrering markerades på en karta. Därpå gjordes en bedömning område för område, där vårdar som i praktiken angav ett senare datum eller där efternamn men inte initialer överensstämde med listan avskrevs; några minnesmärken som inte fanns med på listan men där datuminskriptionen föll inom den aktuella tidsramen valdes också för registrering.

Tidsperiod(er) som undersökts

1881 – 1939

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Norrtälje kommun, Finland, Åland

Ämnesområde och nyckelord
Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Band, Lara (2011). 'The Åland Islands Question' - A New Perspective? Unpubl. MA thesis. University of Leicester, School of Archaeology and Ancient History.

Band, L 2013. Memorialisation in Norrtälje, Mariehamn and Pargas: 1881-1939. Journal of Open Archaeology Data 2:e11, DOI: http://dx.doi.org/10.5334/joad.ab
DOI: https://doi.org/10.5334/joad.ab

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Minnesvårdar i Norrtälje, Mariehamn och Pargas: 1881-1939

Beskrivning

XLS-filen består av en databas beskrivande minnesvårdar från alla tre begravningsplatser. ZIP-filen "Database NOR MAR PAR" innehåller databasen i CSV-format, där data från respektive begravningsplats ligger i separata filer. De övriga ZIP-filerna innehåller fotografier i JPG-format från de tre begravningsplatserna separat. Dessa fotografier är förminskade versioner av originalbilderna.

Originalfotografierna går att beställa från SND via request[at]snd.gu.se.

Version 1.2

2013-09-02
https://doi.org/10.5878/000001

Metadata tillagda

... Visa mer..

Citering

Lara Band. Uppgift ej tillgänglig, kontakta SND för mer information (2013). Minnesvårdar i Norrtälje, Mariehamn och Pargas: 1881-1939. Svensk nationell datatjänst. Version 1.2. https://doi.org/10.5878/000001

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Text

Stillbild

Skapare/primärforskare

Lara Band - University of Leicester, School of Archaeology and Ancient History

Tidsperiod(er) som undersökts

1881 – 1939

Insamlingsmetod

Fotografi

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Beskrivning av insamlingsmetod: Fotografi
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2010-02–2010-10
  • Datakälla: Fysiska föremål

Upphovsrätt

Lara Band

Licens

Creative Commons  Erkännande 4.0 Internationell (CC BY 4.0)
Publicerad: 2013-06-17
Senast uppdaterad: 2020-01-17