Begravningssed på 1990-talet

SND-ID: SND 0919

Skapare/primärforskare

Göran Gustafsson - Lunds universitet, Teologiska institutionen

Beskrivning

Redan då projektet "Begravningsseder - studier av sociala skillnader efter döden" började planeras var en grundtanke att en bred enkätundersökning om den stora majoritet av alla begravningar som Svenska kyrkan svarar för skulle utgöra ett huvudmaterial inom projektet. Det är välbekant att den försvagning av den kristna seden som kan iakttas både vad gällande gudstjänstbesök och utnyttjande av de övriga kyrkliga handlingarna (dop, konfirmation och kyrklig vigsel) inte i lika hög grad gjort sig gällande när det gäller de kyrkliga begravningarna.
Den rituella formen för de kyrkliga begravningarna är i stort sett fastlagd i Den svenska kyrkohandbokens ordning för begravningsgudstjänster. Handboken erbjuder emellertid vid flera av momenten i gudstjänsten både alternativa former och möjligheter till utlämnande och vilken avslutning gudstjänsten får sammanhänger främst med om den döda skall jordbegravas eller kremeras. Beträffande begravningsgudstjänsternas utformning finns knappast några uppgifter från tidigare studier och när det gäller vad som efter gudstjänsten sker med kistan med den döda finns

... Visa mer..

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Lunds universitet

Ansvarig institution/enhet

Teologiska institutionen

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Population

Präster med församlingstjänst

Tidsdimension

Urvalsmetod

Hela populationen/total räkning
Om man ser undersökningen som en enkät till präster med församlingstjänst är det fråga om en totalundersökning. Enligt denna princip skulle enkäten gått ut till 3132 präster. De som angav att de var tjänstlediga och alltså inte kunde förväntas ha några begravningar lämnades utanför populationen, varför antalet istället blev 3035.
För ett antal pastorat uppgavs kyrkoherdetjänsten vara vakant. Alla brev med formulär hade som adressat en enskild person och inte någon som upprätthöll en viss tjänst. I den mån andra aktiva präster vikarierade på en vakant tjänst innebär förfarandet inga problem, däremot om en pensionerad präst gjorde det. Följden blev att från några få glesbygdspastorat som endast har en kyrkoherdetjänst vilken vid den aktuella tidpunkten var vakant, efterfrågades aldrig skeendet vid en begravning.
Huruvida kontraktsadjunkterna skulle ingå i urvalet var tveksamt. Dessa förefaller ha något olika ställning inom de olika stiften. Många av dem har vid sidan om speciella funktioner också en församlingsanknytning, och det finskspråkiga församlingsarbetet inom Svenska kyrkan handhas i stor utsträckning av kontraktsadjunkter, varför också denna prästkategori inkluderades i undersökningspopulationen.
En annan gränsgrupp som inkluderades var de som upptas som ”Övriga präster”. Det rör sig om präster som av skilda anledningar fått en personlig tjänst; de är alltså anställda av stiftet utan att ha några särskilda stiftsfunktioner men de är inte heller knutna till något speciella pastorat. Dessa kan ta på sig särskilda uppgifter som t ex begravningar och av detta skäl inkluderades de i undersökningspopulationen.
Präster inom Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen ansågs falla utanför undersökningspopulationen. Antalet begravningar under ett år på de drygt 150 EFS-präster som upptas i matrikeln är avsevärt lägre än bland präster med ”vanlig” församlingstjänst. Hade svarsfrekvensen inom gruppen blivit hög hade det funnits en risk för att totalbilden av hur begravningarna enligt Svenska kyrkans ordning gestaltar sig i någon mån blivit felaktig.

Tidsperiod(er) som undersökts

1997-05 – 1997-12

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Lägsta geografiska enhet

Församling

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Socialt beteende och attityder, Religion och värderingar (CESSDA Topic Classification)
Sociologi, Filosofi, etik och religion, Religionsvetenskap, Etnologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Gustafsson, Göran (2001). Begravningssed på 1990-talet : materialredovisning och resultatöversikt. Lunds universitets kyrkohistoriska arkiv
Swepub | Till lärosätets (lu) databas
ISBN: 91-89515-04-8
ISSN: 0455-0196

Evertsson, Anna J. (2002). "Gå vi till paradis med sång": psalmers funktion i begravningsgudstjänster. Lund Uni.

Gustafsson, Göran (2006). Kände prästen den döda? Känner sorgehusen prästen? Om personliga relationer vid begravningar. Kring begravningar i nutid: tre studier. Curt Dahlgren och Göran Gustafsson (eds.). Centrum för teologi och religionsvetenskap, 85-132.
Swepub | Till lärosätets (lu) databas
ISSN: 1651-4433
ISBN: 91-974760-2-1

Dahlgren, Curt och Jan Hermanson (2006). "Här ska min aska vila". Nya platser och riter för gravsättning av aska på andra platser än begravningsplats. Kring begravningar i nutid: tre studier. Curt Dahlgren och Göran Gustafsson (red.). Centrum för teologi och religionsvetenskap, 7-56.
Swepub | Till lärosätets (lu) databas
ISBN: 91-974760-2-1
ISSN: 1651-4433

Gustafsson, Göran (2003). När det sociala kapitalet växlas in: om begravningar och deltagandet i begravningar. Centrum för teologi och religionsvetenskap, Univ.
Swepub | Till lärosätets (lu) databas
ISSN: 1651-4432
ISBN: 91-974760-0-5

Gustafsson, Göran (1998). Begravningssamtalet - en studie i kyrklig praxis under 1990-talet. Begravning. Jan-Olof Aggedal (red.). Svenska kyrkans forskningsråd, 129-162.
ISSN: 1101-7937

Davidsson Bremborg, Anna (2006). Mat och minnen. En studie av samlingar efter begravning.Kring begravningar i nutid: tre studier. Curt Dahlgren och Göran Gustafsson (eds.). Centrum för teologi och religionsvetenskap, 57-84.
Swepub | Till lärosätets (lu) databas
ISSN: 1651-4433
ISBN: 91-974760-2-1

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Begravningssed på 1990-talet

Beskrivning

Datasetet utgörs av en SPSS-fil med kodade svar på studiens enkät.

Version 2.0

... Visa mer..

Citering

Göran Gustafsson. Lunds universitet (2013). Begravningssed på 1990-talet. Svensk nationell datatjänst. Version 2.0. https://doi.org/10.5878/001581

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Göran Gustafsson - Lunds universitet, Teologiska institutionen

Tidsperiod(er) som undersökts

1997-05 – 1997-12

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1997-04–1997-12
  • Datainsamlare: Lunds universitet, Lunds universitets kyrkohistoriska arkiv

Variabler

129

Antal individer/objekt

3035

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

73.1%

Publicerad: 2013-09-16
Senast uppdaterad: 2016-09-22