Begravningssed på 1990-talet

Skapare/primärforskare:

Göran Gustafsson - Lunds universitet, Teologiska institutionen

Beskrivning:

Redan då projektet "Begravningsseder - studier av sociala skillnader efter döden" började planeras var en grundtanke att en bred enkätundersökning om den stora majoritet av alla begravningar som Svenska kyrkan svarar för skulle utgöra ett huvudmaterial inom projektet. Det är välbekant att den försvagning av den kristna seden som kan iakttas både vad gällande gudstjänstbesök och utnyttjande av de övriga kyrkliga handlingarna (dop, konfirmation och kyrklig vigsel) inte i lika hög grad gjort sig gällande när det gäller de kyrkliga begravningarna.
Den rituella formen för de kyrkliga begravningarna är i stort sett fastlagd i Den svenska kyrkohandbokens ordning för begravningsgudstjänster. Handboken erbjuder emellertid vid flera av momenten i gudstjänsten både alternativa former och möjligheter till utlämnande och vilken avslutning gudstjänsten får sammanhänger främst med om den döda skall jordbegravas eller kremeras. Beträffande begravningsgudstjänsternas utformning finns knappast några uppgifter från tidigare studier och när det gäller vad som efter gudstjänsten sker med kistan med den döda finns

... Visa mer..

Skapare/primärforskare:

Göran Gustafsson - Lunds universitet, Teologiska institutionen

Identifierare:

SND-ID: SND 0919

Syfte:

Under andra och tredje kvartalet 1997 insamlades vid Teologiska institutionen i Lund ett omfattande enkätmaterial rörande begravningar. Materialinsamlingen ingick som ett led i ett forskningsprojekt om "Begravningsseder - studier av sociala skillnader efter döden" som bedrevs med stöd från Socialvetenskapliga Forskningsrådet (SFR). Enkätformulären ger upplysningar om många förhållanden som rör begravningssederna i dagens Sverige. Frågorna avsåg att fånga såväl det i bred mening sociala skeendet kring begravningarna som det rituella skeendet vid begravningsgudstjänsterna.

Beskrivning:

Redan då projektet "Begravningsseder - studier av sociala skillnader efter döden" började planeras var en grundtanke att en bred enkätundersökning om den stora majoritet av alla begravningar som Svenska kyrkan svarar för skulle utgöra ett huvudmaterial inom projektet. Det är välbekant att den försvagning av den kristna seden som kan iakttas både vad gällande gudstjänstbesök och utnyttjande av de övriga kyrkliga handlingarna (dop, konfirmation och kyrklig vigsel) inte i lika hög grad gjort sig gällande när det gäller de kyrkliga begravningarna.
Den rituella formen för de kyrkliga begravningarna är i stort sett fastlagd i Den svenska kyrkohandbokens ordning för begravningsgudstjänster. Handboken erbjuder emellertid vid flera av momenten i gudstjänsten både alternativa former och möjligheter till utlämnande och vilken avslutning gudstjänsten får sammanhänger främst med om den döda skall jordbegravas eller kremeras. Beträffande begravningsgudstjänsternas utformning finns knappast några uppgifter från tidigare studier och när det gäller vad som efter gudstjänsten sker med kistan med den döda finns

... Visa mer..

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1997-05 — 1997-12

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Lägsta geografiska enhet:

Församling

Analysenhet:

Population:

Präster med församlingstjänst

Tidsdimension:

Urvalsmetod:

Hela populationen/total räkning

Om man ser undersökningen som en enkät till präster med församlingstjänst är det fråga om en totalundersökning. Enligt denna princip skulle enkäten gått ut till 3132 präster. De som angav att de var tjänstlediga och alltså inte kunde förväntas ha några begravningar lämnades utanför populationen, varför antalet istället blev 3035.
För ett antal pastorat uppgavs kyrkoherdetjänsten vara vakant. Alla brev med formulär hade som adressat en enskild person och inte någon som upprätthöll en viss tjänst. I den mån andra aktiva präster vikarierade på en vakant tjänst innebär förfarandet inga problem, däremot om en pensionerad präst gjorde det. Följden blev att från några få glesbygdspastorat som endast har en kyrkoherdetjänst vilken vid den aktuella tidpunkten var vakant, efterfrågades aldrig skeendet vid en begravning.
Huruvida kontraktsadjunkterna skulle ingå i urvalet var tveksamt. Dessa förefaller ha något olika ställning inom de olika stiften. Många av dem har vid sidan om speciella funktioner också en församlingsanknytning, och det finskspråkiga församlingsarbetet inom Svenska kyrkan handhas i s

... Visa mer..

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Gustafsson, Göran (2001). Begravningssed på 1990-talet : materialredovisning och resultatöversikt. Lunds universitets kyrkohistoriska arkiv.
Swepub Till lärosätets (lu) databas

Gustafsson, Göran (2003). När det sociala kapitalet växlas in: om begravningar och deltagandet i begravningar. Centrum för teologi och religionsvetenskap, Univ.
Swepub Till lärosätets (lu) databas

Dahlgren, Curt och Jan Hermanson (2006). "Här ska min aska vila". Nya platser och riter för gravsättning av aska på andra platser än begravningsplats. Kring begravningar i nutid: tre studier. Curt Dahlgren och Göran Gustafsson (red.). Centrum för teologi och religionsvetenskap, 7-56.
Swepub Till lärosätets (lu) databas

Davidsson Bremborg, Anna (2006). Mat och minnen. En studie av samlingar efter begravning.Kring begravningar i nutid: tre studier. Curt Dahlgren och Göran Gustafsson (red.). Centrum för teologi och religionsvetenskap, 57-84.
Swepub Till lärosätets (lu) databas

Gustafsson, Göran (2006). Kände prästen den döda? Känner sorgehusen prästen? Om personliga relationer vid begravningar. Kring begravningar i nutid: tre studier. Curt Dahlgren och Göran Gustafsson (red.). Centrum för teologi och religionsvetenskap, 85-132.
Swepub Till lärosätets (lu) databas

Evertsson, Anna J. (2002). "Gå vi till paradis med sång": psalmers funktion i begravningsgudstjänster. Lunds Univ.

Gustafsson, Göran (1998). Begravningssamtalet - en studie i kyrklig praxis under 1990-talet. Begravning. Jan-Olof Aggedal (red.). Svenska kyrkans forskningsråd, 129-162.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).

Version 2.0:

2013-11-04 doi:10.5878/001581

Version 1.0:

2013-07-22 doi:10.5878/001551

Begravningssed på 1990-talet

Citering:

Göran Gustafsson. Lunds universitet, Teologiska institutionen (2013). Begravningssed på 1990-talet. Svensk nationell datatjänst. Version 2.0. https://doi.org/10.5878/001581

Beskrivning:

Datasetet utgörs av en SPSS-fil med kodade svar på studiens enkät.

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1997-04 — 1997-12

Datainsamlare: Lunds universitet, Lunds universitets kyrkohistoriska arkiv

Tidsperiod(er) som undersökts:

1997-05 — 1997-12

Variabler:

129

Antal individer/objekt:

3035

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens:

73,1%