ISSP 2012 - Åsikter om familjeliv och arbete

Den här studien är en del av samlingen ISSP - International Social Survey Programme

Skapare/primärforskare:

Jonas Edlund - Umeå universitet, Sociologiska institutionen

Beskrivning:

Detta är den svenska studien inom det internationella forskningsprojektet ISSP. Temat för studien 2012 är ” Family, Work and Gender Roles”. Detta är fjärde gången studien genomförs på det här temat (SND 0481, SND 0793).

International Social Survey Program, ISSP, är ett globalt forskningsprojekt som har till uppgift att konstruera och genomföra internationellt jämförbara attitydstudier. Sedan 1985 har attityddata årligen samlats in och utgör nu en databas som är fritt tillgänglig för forskarsamhället. I dagsläget är 48 länder, från sex olika världsdelar, involverade i projektet. Genom bredden av medlemsländer skapas möjlighet till jämförelser i flera dimensioner. Det finns möjligheter att både jämföra länder som har en likartad samhällsstruktur och historia, och länder som skiljer sig påtagligt från varandra.

Sverige har varit medlem i ISSP sedan 1992 och det är Sociologiska intuitionen vid Umeå universitet som är huvudman för studierna i Sverige.

Sedan starten 1985 har attityder från flera olika områden undersökts. Vissa områden har återkommit genom åren, vilket gör det möjligt att även j

... Visa mer..

Skapare/primärforskare:

Jonas Edlund - Umeå universitet, Sociologiska institutionen

Identifierare:

SND-ID: SND 0921

Syfte:

ISSP har som syfte att konstruera och genomföra internationellt jämförbara attitydstudier. Studien för 2012 undersöker åsikter om familjeliv och arbete.

Beskrivning:

Detta är den svenska studien inom det internationella forskningsprojektet ISSP. Temat för studien 2012 är ” Family, Work and Gender Roles”. Detta är fjärde gången studien genomförs på det här temat (SND 0481, SND 0793).

International Social Survey Program, ISSP, är ett globalt forskningsprojekt som har till uppgift att konstruera och genomföra internationellt jämförbara attitydstudier. Sedan 1985 har attityddata årligen samlats in och utgör nu en databas som är fritt tillgänglig för forskarsamhället. I dagsläget är 48 länder, från sex olika världsdelar, involverade i projektet. Genom bredden av medlemsländer skapas möjlighet till jämförelser i flera dimensioner. Det finns möjligheter att både jämföra länder som har en likartad samhällsstruktur och historia, och länder som skiljer sig påtagligt från varandra.

Sverige har varit medlem i ISSP sedan 1992 och det är Sociologiska intuitionen vid Umeå universitet som är huvudman för studierna i Sverige.

Sedan starten 1985 har attityder från flera olika områden undersökts. Vissa områden har återkommit genom åren, vilket gör det möjligt att även j

... Visa mer..

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

2012-03-05 — 2012-05-11

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Lägsta geografiska enhet:

Kommun

Högsta geografiska enhet:

Land

Analysenhet:

Population:

Personer i åldrarna 18 och äldre, bosatta i Sverige

Urvalsmetod:

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Version 3.0:

2015-03-17 doi:10.5878/002823

Variabel borttagen : Fritextfält borttagna.

Version 2.0:

2014-09-02 doi:10.5878/002165

Variabel aggregerad : Kommun aggregerad till länsnivå

Version 1.0:

2013-05-30 doi:10.5878/001607

ISSP 2012 - Åsikter om familjeliv och arbete

Citering:

Jonas Edlund. Umeå universitet, Sociologiska institutionen (2015). ISSP 2012 - Åsikter om familjeliv och arbete. Svensk nationell datatjänst. Version 3.0. https://doi.org/10.5878/002823

Primärforskare:

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2012-03-05 — 2012-05-11

Datainsamlare: SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar

Urvalsstorlek: 1995

Antal ej svarande: 935

Datakälla: Befolkningsgrupp

Insamlingsmetod:

Postenkät med flera påminnelser.

Tidsperiod(er) som undersökts:

2012-03-05 — 2012-05-03

Variabler:

119

Antal individer/objekt:

1060

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens:

55,1%