Trafiksäkerhetsenkäten 2007

SND-ID: SND 0929

Den här studien är en del av samlingen Trafiksäkerhetsenkäten

Alternativ titel

TS-enkäten 2007

Skapare/primärforskare

Vägverket

Beskrivning

Detta är den 26:e studien i en serie av årliga undersökningar om trafiksäkerhet som genomförts sedan 1981, med syfte att ta fram och analysera trafiksäkerhetsstatistik. 2007 års studie har har utförts av Statistiska centralbyrån på uppdrag av dåvarande Vägverket. Sedan 2010 är det Trafikverket som ansvarar för studien.

Undersökningen genomförs genom ett frågeformulär riktad till ett stratifierat urval av Sveriges befolkning. Svarsfrekvensen var 61,6 procent för urvalet 8 995 slumpmässigt utvalda personer i åldrarna 15 till 84 år.

Frågorna i studien behandlar bland annat trafikbeteende och trafikvanor, både hos sig själv och andra, inställning till trafiksäkerhet och trafikregler, relationen mellan alkohol och trafik samt barns säkerhet i trafiken. Både motortrafik, cykel och gångtrafik berörs. Totalt används 25 stycken frågor som består bland annat av beskrivande frågor, skattningsfrågor och attitydfrågor.

Syfte:

Syftet med studien är att ta fram och analysera trafiksäkerhetsstatistik.

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Trafikverket

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 15-84 år och bosatta i Sverige

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: stratifierat urval
Urvalen har dragits från Registret över Totalbefolkningen (RTB).
I uppdraget ingick ett grundurval på 6 300 personer, fördelat på 900 personer vardera i Vägverkets sju regioner.

Två regioner beställde dessutom tilläggsurval: i Region Norr drogs ett urval på ytterligare 500 personer för att möjliggöra särredovisning av resultaten i Norrbottens län och Västerbottens län.
I Region Väst har ytterligare 2 100 personer dragits för kommunerna Tanum, Grästorp och Lidköping och för att möjliggöra särredovisning av resultaten för dessa.
Totalt urval om 8 995 personer, fördelade över 154 strata (11 geografiska områden, 7 åldersklasser, 2 kön)

Tidsperiod(er) som undersökts

2007-03 – 2007-05

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Lägsta geografiska enhet

Kommun

Högsta geografiska enhet

Riksområde

Publikationer

Vägverket. (2007). Trafiksäkerhet. Resultat från trafiksäkerhetsenkäten 2007. Elektronisk publikation. Borlänge, Vägverket.
Läs fulltext, Trafikverket

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Trafiksäkerhetsenkäten 2007

Version 1.0

Citering

Vägverket. Trafikverket (2013). Trafiksäkerhetsenkäten 2007. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/001637

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Vägverket

Insamlingsmetod

Postenkät med två skriftliga påminnelser.

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2007-03-15–2007-05-16
  • Datainsamlare: Statistiska centralbyrån
  • Instrument: Frågeformulär 2007 (Frågeformulär)
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Viktning

Med hjälp av variabel 9 kan materialet vägas så att det blir representativt för hela befolkningen.

Variabler

95

Antal individer/objekt

5539

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

61.6%

Publicerad: 2013-12-20
Senast uppdaterad: 2019-02-06