Trafiksäkerhetsenkäten 2009

Den här studien är en del av samlingen Trafiksäkerhetsenkäten

Beställ samling
Beställ data

Skapare/primärforskare

Vägverket

Beskrivning

Detta är den 28:e studien i en serie av årliga undersökningar om trafiksäkerhet som genomförts sedan 1981. 2009 års studie har har utförts av Statistiska centralbyrån på uppdrag av Vägverket och syftar till att ta fram och analysera trafiksäkerhetsstatistik. Sedan 2010 utförs studien av Trafikverket.

Undersökningen genomförs genom ett frågeformulär riktad till ett stratifierat urval av Sveriges befolkning. Förutom den pappersenkät som användes fanns också möjlighet att besvara frågeformuläret på webben. Svarsfrekvensen var 60 procent för urvalet 11 096 slumpmässigt utvalda personer i åldrarna 15 till 84 år.

Frågorna i studien behandlar bland annat trafikbeteende och trafikvanor, både hos sig själv och andra, inställning till trafiksäkerhet och trafikregler, relationen mellan alkohol och trafik samt barns säkerhet i trafiken. Både motortrafik, cykel och gångtrafik berörs. Totalt används 29 stycken frågor som består bland annat av beskrivande frågor, skattningsfrågor och attitydfrågor.

Syfte:

Syftet med studien är att ta fram och analysera trafiksäkerhetsstatistik.

Ämnesområde

Lagstiftning och rättssystem, Barn, TRANSPORT OCH RESOR (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ansvarig institution/enhet

Skapare/primärforskare

Vägverket

Identifierare

SND-ID: SND 0931

Alternativ titel

TS-enkäten 2009

Beskrivning

Detta är den 28:e studien i en serie av årliga undersökningar om trafiksäkerhet som genomförts sedan 1981. 2009 års studie har har utförts av Statistiska centralbyrån på uppdrag av Vägverket och syftar till att ta fram och analysera trafiksäkerhetsstatistik. Sedan 2010 utförs studien av Trafikverket.

Undersökningen genomförs genom ett frågeformulär riktad till ett stratifierat urval av Sveriges befolkning. Förutom den pappersenkät som användes fanns också möjlighet att besvara frågeformuläret på webben. Svarsfrekvensen var 60 procent för urvalet 11 096 slumpmässigt utvalda personer i åldrarna 15 till 84 år.

Frågorna i studien behandlar bland annat trafikbeteende och trafikvanor, både hos sig själv och andra, inställning till trafiksäkerhet och trafikregler, relationen mellan alkohol och trafik samt barns säkerhet i trafiken. Både motortrafik, cykel och gångtrafik berörs. Totalt används 29 stycken frågor som består bland annat av beskrivande frågor, skattningsfrågor och attitydfrågor.

Syfte:

Syftet med studien är att ta fram och analysera trafiksäkerhetsstatistik.

Språk

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts

2009-03 — 2009-05

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Lägsta geografiska enhet

Kommun

Högsta geografiska enhet

Land

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 15-84 år och bosatta i Sverige

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: stratifierat urval
Ett grundurval om 6 300 personer, fördelat efter Vägverkets regionindelning, drogs från Registret över Totalbefolkningen (RTB). För Region Norr gjordes ett tilläggsurval på 500 personer för att möjliggöra särredovisning av resultaten för Norrbotten och Västerbottens län. Även för Region Mitt gjordes ett tilläggsurval på 4 200 för möjliggöra särredovisning för sex kommuner; Borlänge, Falun, Gävle, Sundsvall, Örnsköldsvik och Östersund.
Ett visst "överurval" gjordes med hänsyn till övertäckning.
Totalt urval 11 096 personer fördelat på 1196 strata (14 geografiska områden, 7 åldersklasser, 2 kön).

Data innefattar personuppgifter

Nej

Ämnesområde

Lagstiftning och rättssystem, Barn, TRANSPORT OCH RESOR (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ladda ner metadata

Publikationer

Vägverket. (2009). Trafiksäkerhet. Resultat från trafiksäkerhetsenkäten 2009. Elektronisk publikation. Borlänge, Vägverket.
Läs fulltext, Trafikverket

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0

Ladda ner citering

Trafiksäkerhetsenkäten 2009

Citering

Vägverket. Trafikverket (2013). <em>Trafiksäkerhetsenkäten 2009</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/001639">https://doi.org/10.5878/001639</a>

Skapare/primärforskare

Vägverket

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2009-03-13 — 2009-05-25

Datainsamlare: Statistiska centralbyrån

Instrument: Frågeformulär 2009 (Frågeformulär)

Datakälla: Befolkningsgrupp

Insamlingsmetod: Webbaserad intervju

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2009-03-13 — 2009-05-25

Datainsamlare: Statistiska centralbyrån

Instrument: Frågeformulär 2009 (Frågeformulär)

Datakälla: Befolkningsgrupp

Insamlingsmetod

Postenkät inklusive webbenkät med tre skriftliga påminnelser.

Variabler

96

Antal individer/objekt

6665

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

60

Publicerad: 2013-12-20
Senast uppdaterad: 2019-02-06