Trafiksäkerhetsenkäten 2009

Den här studien är en del av samlingen Trafiksäkerhetsenkäten

Skapare/primärforskare:

Vägverket

Beskrivning:

Detta är den 28:e studien i en serie av årliga undersökningar om trafiksäkerhet som genomförts sedan 1981. 2009 års studie har har utförts av Statistiska centralbyrån på uppdrag av Vägverket och syftar till att ta fram och analysera trafiksäkerhetsstatistik. Sedan 2010 utförs studien av Trafikverket.

Undersökningen genomförs genom ett frågeformulär riktad till ett stratifierat urval av Sveriges befolkning. Förutom den pappersenkät som användes fanns också möjlighet att besvara frågeformuläret på webben. Svarsfrekvensen var 60 procent för urvalet 11 096 slumpmässigt utvalda personer i åldrarna 15 till 84 år.

Frågorna i studien behandlar bland annat trafikbeteende och trafikvanor, både hos sig själv och andra, inställning till trafiksäkerhet och trafikregler, relationen mellan alkohol och trafik samt barns säkerhet i trafiken. Både motortrafik, cykel och gångtrafik berörs. Totalt används 29 stycken frågor som består bland annat av beskrivande frågor, skattningsfrågor och attitydfrågor.

Syfte:

Syftet med studien är att ta fram och analysera trafiksäkerhetsstatistik.

Ämnesområde:

lagstiftning och rättssystem, barn, TRANSPORT OCH RESOR (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ansvarig institution/enhet:

Trafikverket

Skapare/primärforskare:

Vägverket

Identifierare:

SND-ID: SND 0931

Alternativ titel:

TS-enkäten 2009

Beskrivning:

Detta är den 28:e studien i en serie av årliga undersökningar om trafiksäkerhet som genomförts sedan 1981. 2009 års studie har har utförts av Statistiska centralbyrån på uppdrag av Vägverket och syftar till att ta fram och analysera trafiksäkerhetsstatistik. Sedan 2010 utförs studien av Trafikverket.

Undersökningen genomförs genom ett frågeformulär riktad till ett stratifierat urval av Sveriges befolkning. Förutom den pappersenkät som användes fanns också möjlighet att besvara frågeformuläret på webben. Svarsfrekvensen var 60 procent för urvalet 11 096 slumpmässigt utvalda personer i åldrarna 15 till 84 år.

Frågorna i studien behandlar bland annat trafikbeteende och trafikvanor, både hos sig själv och andra, inställning till trafiksäkerhet och trafikregler, relationen mellan alkohol och trafik samt barns säkerhet i trafiken. Både motortrafik, cykel och gångtrafik berörs. Totalt används 29 stycken frågor som består bland annat av beskrivande frågor, skattningsfrågor och attitydfrågor.

Syfte:

Syftet med studien är att ta fram och analysera trafiksäkerhetsstatistik.

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

2009-03 — 2009-05

Instrument:

Frågeformulär 2009 (Frågeformulär)

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Lägsta geografiska enhet:

Kommun

Högsta geografiska enhet:

Land

Analysenhet:

Population:

Personer i åldrarna 15-84 år och bosatta i Sverige

Urvalsmetod:

Sannolikhetsurval: stratifierat urval

Ämnesområde:

lagstiftning och rättssystem, barn, TRANSPORT OCH RESOR (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Vägverket. (2009). Trafiksäkerhet. Resultat från trafiksäkerhetsenkäten 2009. Elektronisk publikation. Borlänge, Vägverket.
Läs fulltext, Trafikverket

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0:

2013-12-20 doi:10.5878/001639

Trafiksäkerhetsenkäten 2009

Citeringsförslag:

Vägverket. Trafikverket (2013). Trafiksäkerhetsenkäten 2009. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/001639

Skapare/primärforskare:

Vägverket

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2009-03-13 — 2009-05-25

Datainsamlare: Statistiska centralbyrån

Datakälla: Befolkningsgrupp

Insamlingsmetod: Webbaserad intervju

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2009-03-13 — 2009-05-25

Datainsamlare: Statistiska centralbyrån

Datakälla: Befolkningsgrupp

Insamlingsmetod:

Postenkät inklusive webbenkät med tre skriftliga påminnelser.

Variabler:

96

Antal individer/objekt:

6665

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens:

60%

Publicerad: 2013-12-20
Senast uppdaterad: 2019-02-06