Trafiksäkerhetsenkäten 2010

SND-ID: SND 0932

Den här studien är en del av samlingen Trafiksäkerhetsenkäten

Alternativ titel

TS-enkäten 2010

Skapare/primärforskare

Trafikverket

Beskrivning

Detta är den 29:e studien i en serie av årliga undersökningar om trafiksäkerhet som genomförts sedan 1981, med syfta att ta fram och analysera trafiksäkerhetsstatistik. 2010 års studie har har utförts av Statistiska centralbyrån på uppdrag av dåvarande Vägverket vars verksamhet överfördes till Trafikverket under studiens genomförande.

Undersökningen genomförs genom ett frågeformulär riktad till ett stratifierat urval av Sveriges befolkning. Förutom den pappersenkät som användes fanns också möjlighet att besvara frågeformuläret på webben. Svarsfrekvensen var 54 procent för urvalet 11 400 slumpmässigt utvalda personer i åldrarna 15 till 84 år.

Frågorna i studien behandlar bland annat trafikbeteende och trafikvanor, både hos sig själv och andra, inställning till trafiksäkerhet och trafikregler, relationen mellan alkohol och trafik samt barns säkerhet i trafiken. Både motortrafik, cykel och gångtrafik berörs. Totalt används 32 stycken frågor som består bland annat av beskrivande frågor, skattningsfrågor och attitydfrågor. Nytt för 2010 års enkät är bland annat att det tillkommit frågor om mobi

... Visa mer..

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Trafikverket

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 15-84 år och bosatta i Sverige

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: stratifierat urval
Ett grundurval om 6 300 personer, fördelat efter dåvarande Vägverkets regionindelning, drogs från Registret över Totalbefolkningen (RTB).
För Region Väst gjordes ett tilläggsurval på 2 700 personer för att möjliggöra särredovisning av resultaten för Hallands län, Göteborgs kommun, övriga respektive hela Västra Götalands län samt för Värmlands län. Även för Region Mälardalen gjordes till tilläggsurval på 2 700 personer, för möjlighet att särredovisa Uppsala, Södermanlands, Örebro och Västmanlands län.
Ett visst "överurval" gjordes med hänsyn till övertäckning.
Totalt urval 11 400 personer fördelat på 182 strata (13 geografiska områden, 7 åldersklasser, 2 kön).

Tidsperiod(er) som undersökts

2010-04 – 2012-06

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Lägsta geografiska enhet

Kommun

Högsta geografiska enhet

Land

Publikationer

Trafikverket. (2011). Trafiksäkerhet. Resultat från trafiksäkerhetsenkäten 2010 Elektronisk publikation. Borlänge, Trafikverket.
Läs fulltext, Trafikverket

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Trafiksäkerhetsenkäten 2010

Version 1.0

Citering

Trafikverket (2014). Trafiksäkerhetsenkäten 2010. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/001641

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Trafikverket

Insamlingsmetod

Postenkät inklusive webbenkät med två skriftliga påminnelser.

Datainsamling 1

  • Insamlingsmetod: Webbaserad intervju
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2010-04-15–2010-06-14
  • Datainsamlare: Statistiska centralbyrån
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Datainsamling 2

  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2010-04-15–2010-06-14
  • Datainsamlare: Statistiska centralbyrån
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Viktning

Med hjälp av variabel 9 kan materialet vägas så att det blir representativt för hela befolkningen.

Variabler

111

Antal individer/objekt

6149

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

54%

Publicerad: 2014-01-02
Senast uppdaterad: 2019-02-06