Trafiksäkerhetsenkäten 2012

Den här studien är en del av samlingen Trafiksäkerhetsenkäten

Skapare/primärforskare:

Trafikverket

Beskrivning:

Detta är den 31:a studien i en serie av årliga undersökningar om trafiksäkerhet som genomförts sedan 1981. 2012 års studie har har utförts av Statistiska centralbyrån på uppdrag av Trafikverket och syftar till att ta fram och analysera trafiksäkerhetsstatistik.

Undersökningen genomförs genom ett frågeformulär riktad till ett stratifierat urval av Sveriges befolkning. Nytt för 2012 års undersökning är att det första utskicket endast innehöll följebrev med inloggningsuppgifter till ett webbformulär. En pappersenkät skickades först ut i den andra omgången till de som inte svarat på enkäten. Svarsfrekvensen var 52 procent för urvalet 8 423 slumpmässigt utvalda personer i åldrarna 15 till 84 år.

Frågorna i studien behandlar bland annat trafikbeteende och trafikvanor, både hos sig själv och andra, inställning till trafiksäkerhet och trafikregler, relationen mellan alkohol och trafik samt barns säkerhet i trafiken. Både motortrafik, cykel och gångtrafik berörs. Totalt används 30 stycken frågor som består bland annat av beskrivande frågor, skattningsfrågor och attitydfrågor. För 2012 års undersök

... Visa mer..

Ansvarig institution/enhet:

Trafikverket

Skapare/primärforskare:

Trafikverket

Identifierare:

SND-ID: SND 0934

Alternativ titel:

TS-enkäten 2012

Beskrivning:

Detta är den 31:a studien i en serie av årliga undersökningar om trafiksäkerhet som genomförts sedan 1981. 2012 års studie har har utförts av Statistiska centralbyrån på uppdrag av Trafikverket och syftar till att ta fram och analysera trafiksäkerhetsstatistik.

Undersökningen genomförs genom ett frågeformulär riktad till ett stratifierat urval av Sveriges befolkning. Nytt för 2012 års undersökning är att det första utskicket endast innehöll följebrev med inloggningsuppgifter till ett webbformulär. En pappersenkät skickades först ut i den andra omgången till de som inte svarat på enkäten. Svarsfrekvensen var 52 procent för urvalet 8 423 slumpmässigt utvalda personer i åldrarna 15 till 84 år.

Frågorna i studien behandlar bland annat trafikbeteende och trafikvanor, både hos sig själv och andra, inställning till trafiksäkerhet och trafikregler, relationen mellan alkohol och trafik samt barns säkerhet i trafiken. Både motortrafik, cykel och gångtrafik berörs. Totalt används 30 stycken frågor som består bland annat av beskrivande frågor, skattningsfrågor och attitydfrågor. För 2012 års undersök

... Visa mer..

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

2012-04 — 2012-06

Instrument:

Frågeformulär 2012 (Frågeformulär)

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Lägsta geografiska enhet:

Kommun

Högsta geografiska enhet:

Riksområde

Analysenhet:

Population:

Personer i åldrarna 15-84 år och bosatta i Sverige

Urvalsmetod:

Sannolikhetsurval: stratifierat urval

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Trafikverket. (2012). Trafiksäkerhet. Resultat från trafiksäkerhetsenkäten 2012. Elektronisk publikation. Borlänge, Trafikverket.
Libris Trafikverket

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).

Version 1.0:

2014-01-03 doi:10.5878/001647

Trafiksäkerhetsenkäten 2012

Citeringsförslag:

Trafikverket. Trafikverket (2014). Trafiksäkerhetsenkäten 2012. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/001647

Skapare/primärforskare:

Trafikverket

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Webbaserad intervju

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2012-04-12 — 2012-06-14

Datainsamlare: Statistiska centralbyrån

Datakälla: Befolkningsgrupp

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2012-04-19 — 2012-06-14

Datainsamlare: Statistiska centralbyrån

Datakälla: Befolkningsgrupp

Insamlingsmetod:

Webbformulär samt postenkät med tre skriftliga påminnelser.

Variabler:

106

Antal individer/objekt:

4364

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens:

52%

Publicerad: 2014-01-03