Den nationella SOM-undersökningen 2012

SND-ID: SND 0937

Den här studien är en del av samlingen De nationella SOM-undersökningarna

Alternativ titel

Riks-SOM 2012

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Beskrivning

För att kunna förstå hur samhällsutvecklingen påverkar svenska folkets attityder och beteenden, har SOM-institutet sedan 1986 genomfört Riks-SOM. Första mätningen skedde genom samverkan mellan ett par forskningsprojekt vid Göteborgs universitet, men intresset för resultaten blev stort och SOM-institutet etablerades med ansvar att göra en ny undersökning varje höst. Riks-SOM fokuserar på tre teman - samhälle, opinion och massmedier.

Mellan 1998 och 2008 genomfördes Riks-SOM som två parallella undersökningar med två representativa urval och två olika formulär. År 2009 utökades undersökningen ytterligare till tre delundersökningar, med ett urval om totalt 9 000 personer. Samtidigt kortades formulären något. 2012 tillkom ytterligare en delundersökning och urvalet omfattade 12 000 personer. De fyra formulären skiljer sig något åt i det att tyngdpunkten i Riks-1 ligger på politik och samhälle; i Riks-2 på medier och kultur; i Riks-3 på livsstil och hälsa; i Riks-4 på ekonomi och välfärd. Datainsamlingen genomförs parallellt och under identiska förhållanden.

Syfte:

Huvudsyftet är att etablera tid

... Visa mer..

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet

Ansvarig institution/enhet

SOM-institutet

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 16-85 år och bosatta i Sverige

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: systematiskt slumpmässigt urval
Fyra parallella riksrepresentativa delundersökningar baserade på ett urval om vardera 3 000 personer

Tidsperiod(er) som undersökts

2012

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Lägsta geografiska enhet

Kommun

Högsta geografiska enhet

Land

Publikationer

Weibull, L., Oscarsson, H. & Bergström, A. (red.) (2013) Vägskäl : fyrtiotre kapitel om politik, medier och samhälle : SOM-undersökningen 2012. Göteborg: SOM Institute. ISBN: 978-91-89673-27-4.
Libris | Swepub | SOM-institutets bokserie | Lärosätets databas
ISBN: 9789189673274

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Den nationella SOM-undersökningen 2012

Version 1.0

Citering

Göteborgs universitet, SOM-institutet (2014). Den nationella SOM-undersökningen 2012. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/001872

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Datainsamling

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2012-09-26–2013-02-21
 • Datainsamlare: Kinnmark
 • Instrument: Riks-4: Ekonomi och välfärd (Frågeformulär)
 • Instrument: Riks-1: Politik och samhälle (Frågeformulär)
 • Instrument: Riks-3: Livsstil och hälsa (Frågeformulär)
 • Instrument: Riks-2: Medier och kultur (Frågeformulär)
 • Urvalsstorlek: 12000
 • Antal svar: 6298
 • Antal ej svarande: 5702
 • Anledning till bortfall - Ej anträffbar/svarsvägran: 4799
 • Anledning till bortfall - Naturligt bortfall: 903
 • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

992

Antal individer/objekt

6298

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

52% (brutto) / 57% (netto)

Relaterade forskningsdata i SND:s katalog

Ingår i samling hos SND

De nationella SOM-undersökningarna

Publicerad: 2014-04-01
Senast uppdaterad: 2020-01-22