Digital rekonstruktion av det arkeologiska landskapet i koncessionsområdet tillhörande den Samnordiska Expeditionen till Sudanska Nubien (1960-1964)

SND-ID: SND 0944

Skapare/primärforskare

Carolin Johansson (magisterstudent) - Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Beskrivning

Datamaterialet är skapat för en magisteruppsats i egyptologi och har tillgängliggjorts med godkännande av handledaren (Daniel Löwenborg, Uppsala univ.).
Den Samnordiska Expeditionen till Sudanska Nubien (SJE) var en av de omfattande insatser av avgörande räddningsarkeologi inom den Internationella Nubienkampanjen som bedrevs i samband med byggandet av Höga Dammen i Aswan i början av 1960-talet. En stor mängd arkeologiska data samlades in av SJE i ett kontinuerligt område i nordligaste Sudan och publicerades under de efterföljande årtiondena. Denna studie ämnade överföra de geografiska aspekterna av denna data till ett digitalt format och därmed möjliggöra att rumsliga förfrågningar till den arkeologiska informationen kan utföras genom ett datoriserat tillvägagångssätt i ett geografiskt informationssystem (GIS). Landskapet i koncessionsområdet, vilket nu är helt översvämmat av Nassersjöns vattenmassor, återskapades digitalt med syfte att approximera den fysiska omgivning vilken de mänskliga samhällena i det forna Nubien bebodde. Information om de nära 500 indexerade fyndplatserna tillhörande S

... Visa mer..

Språk

Engelska

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Uppsala universitet

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för arkeologi och antik historia

Skyddsvärde och etikprövning
Metod och tidsperiod
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sudan

Geografisk beskrivning: Nubien, Norra Sudan

Lägsta geografiska enhet

Land

Högsta geografiska enhet

Land

Publikationer

Johansson, Carolin (2014). Digital rekonstruktion av det arkeologiska landskapet i koncessionsområdet tillhörande den Samnordiska Expeditionen till Sudanska Nubien (1960-1964). Magisteruppsats i egyptologi. Institutionen för arkeologi och antik historia, Uppsala universitet.
DiVA

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset 1
Digital rekonstruktion av det arkeologiska landskapet i koncessionsområdet tillhörande den Samnordiska Expeditionen till Sudanska Nubien (1960-1964): kartdata

Ladda ner data

Beskrivning

Datasetet består av sju shapefiler med information om områdets topografi och arkeologiska lokaler. Alla kartdata är digitaliserade från The Egypt New Series Map 1:25000. Shapefilerna innefattar:


East Bank Spot Elevations: Punkter som definierar höjd over havet på östra Nilstranden i norra Sudan (SJEs koncessionsområde);


Elevation Contours: Höjdkurvor som representerar topografisk höjd från 120 m.ö.h. till 220 m.ö.h. med intervall på 5 m eller 10 m, digitaliserade som polylinjer;


Lines of S

... Visa mer..

Version 1.0

Citering

Carolin Johansson (magisterstudent). Uppsala universitet (2014). Digital rekonstruktion av det arkeologiska landskapet i koncessionsområdet tillhörande den Samnordiska Expeditionen till Sudanska Nubien (1960-1964): kartdata. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002087

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Stillbild

Geospatiala

Skapare/primärforskare

Carolin Johansson (magisterstudent) - Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Insamlingsmetod

Sju kartblad från The Egypt New Series map i skala 1:25 000 scannades in i TIFF-format och importerades till ArcGIS Desktop 10.0, där de georefererades och rektifierades med hjälp av kartans koordinatnät samt det projicerade koordinatsystemet Egypt Red Belt. Kartorna 1-6 i SJE volym 1:2 (Hellström, 1970b), vilka visar egenskaper som marktäcke och distriktsindelning, användes som vägledning. Fyra egenskaper på kartan digitaliserades till vektorformat: Nilfloden, höjdkurvor, linjer för brantast lutning (förgrenade linjer som skär höjdkurvorna i räta vinklar) samt höjdpunkter.

Dataset 2
Digital rekonstruktion av det arkeologiska landskapet i koncessionsområdet tillhörande den Samnordiska Expeditionen till Sudanska Nubien (1960-1964): digital höjdmodell

Ladda ner data

Beskrivning

Datasetet består av en digital höjdmodell i GeoTIFF-format av SJEs koncessionsområde och det omkringliggande landskapet, baserad på manuellt digitaliserade egenskaper i Egypt New Series Map 1:25000.

Version 1.0

Citering

Carolin Johansson (magisterstudent). Uppsala universitet (2014). Digital rekonstruktion av det arkeologiska landskapet i koncessionsområdet tillhörande den Samnordiska Expeditionen till Sudanska Nubien (1960-1964): digital höjdmodell. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002088

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Stillbild

Geospatiala

Skapare/primärforskare

Carolin Johansson (magisterstudent) - Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Insamlingsmetod

Den digitala höjdmodellen skapades med hjälp av Spatial analyst-verktyget "Topo to raster" i ArcGIS for Desktop 10.0, med utgångspunkt i digitaliserad topografisk information från kartan The Egypt New Series map i skala 1:25 000. Kartorna scannades in i TIFF-format och importerades till ArcGIS Desktop 10.0, där de georefererades och rektifierades med hjälp av kartans koordinatnät samt det projicerade koordinatsystemet Egypt Red Belt. Fyra egenskaper på kartan digitaliserades till vektorformat: Nilfloden, höjdkurvor, linjer för brantast lutning (förgrenade linjer som skär höjdkurvorna i räta vinklar) samt höjdpunkter (se dataset SND 0944-001). Höjddata från SRTM (Shuttle Radar Topography Mission) som beskriver den omgivande öknen användes för att utöka den yta som höjdmodellen beskriver. (För vidare information se rapporten, Johansson 2014.)

Publicerad: 2014-05-15
Senast uppdaterad: 2020-02-14