Didaktisk processanalys (DPA)

SND-ID: SND 0948

Skapare/primärforskare

Karl Gustav Stukát - Göteborgs universitet, Pedagogiska institutionen

Beskrivning

DPA-projektet syftade till att kartlägga huvudstrukturer i undervisningsprocessen och att studera relationer mellan processvariabler och produktvariabler. Följande variabelgrupper ingick: 1) Miljövariabler, 2) Lärarkarakteristika, 3) Elevkarakteristika, 4) Undervisningsprocessen, 5) Undervisningsprodukter (kognitiva och icke-kognitiva elevförändringar). Studien genomfördes med hjälp av ett på förhand bestämt observationsschema som klassificerade olika beteendekategorier.

I projektet ingick 80 lärare, en för varje skolklass, och deras elever från skolor i Göteborgsområdet. Av de 80 klasserna var 60 vanliga klasser och 20 var hjälpklasser. För insamlingen av processdata video- och ljudinspelades 10 lektioner vardera för varje klass, fördelat över fem olika ämnen. Insamlingen av övriga data bestod av frågeformulär, begåvnings-, attityd- och personlighetstest och registerutdrag om bland annat skolans storlek, betyg i årskurs 3 och lärarnas ålder, tjänsteår och betyg.

Lektionerna dokumenterades genom tidssamplad video kompletterat med kontinuerliga ljudinspelningar. Varje lärare spelades in i cir

... Visa mer..

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet

Ansvarig institution/enhet

Pedagogiska institutionen

Finansiering 1

 • Finansiär: Kungliga Skolöverstyrelsen

Finansiering 2

 • Finansiär: Nordisk kulturfond
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Population

Lärare och deras elever i årskurs 6 i Göteborgsområdet

Tidsdimension

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval
I projektet ingår lärare i årskurs 6 och deras elever i vanliga klasser och hjälpklasser. Deltagande lärare och elever är från skolor i Göteborg och angränsande kommuner. Vissa inklusionskriterier uppställdes för att en lärare och dennes klass skulle kunna utgöra potentiella undersökningsgrupper. Kriterierna för vanliga klasser var att 1) läraren skulle ha undervisat klassen under hela mellanstadietiden och 2) flertalet elever skulle ha tillhört klassen fr o m höstterminen i årskurs 4. Kriterierna för hjälpklasser var att 1) läraren skulle ha haft klassen i årskurs 5 och 6, 2) flertalet elever skulle ha tillhört klassen i årskurs 5 och 6, 3) läraren skulle ha speciallärarbehörighet. Anledningen till att det är olika kriterier för de båda lärargrupperna är, att det var alltför få hjälpklasslärare som hade haft klassen under hela mellanstadietiden.

Tidsperiod(er) som undersökts

1967 – 1969

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Partille kommun, Lerum kommun, Göteborg kommun, Trollhättan kommun, Alingsås kommun, Borås kommun, Mariestad kommun, Lidköping kommun

Geografisk beskrivning: Deltagande lärare och elever är från Göteborg och angränsande kommuner.

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Larsson, Göran & Kittelmann Flensner, Karin (2014). Swedish religious education at the end of the 1960s: Classroom observations, early video ethnography and the national curriculum of 1962. British Journal of Religious Education. 36:2, s. 202-217
SwePub | Läs fulltext

Lundh, Anna Hampson and Dolatkhah, Mats (2015). "Becoming Citizens: Dialogical Document Work in the Classroom of the People’s Home," Proceedings from the Annual Meeting of the Document Academy: Vol. 2, Article 14. Available on the Internet: http://ideaexchange.uakron.edu/docam/vol2/iss1/14
Läs fulltext

Dolatkhah, Mats and Anna Hampson Lundh. "Premises for Reading Activities in Swedish Primary School Classrooms 1967‐1969". Conceference paper. Reading in Changing Society, Tartu, Estonia, 31 October - 1 November, 2013.

Lundh, Anna Hampson and Mats Dolatkhah (2016). "Reading as dialogical document work: Possibilities for Library and Information Science". Journal of Dokumentation 72(1), pp. 127-139.
ISSN: 0022-0418
DOI: https://doi.org/10.1108/JD-01-2015-0019

Bredänge, Gunlög (red.), Didaktisk processanalys: presentation av syften, uppläggning, undersökningsgrupper och mätinstrument samt några beskrivande data, Göteborg : Lärarhögskolan, 1971
LIBRIS

Dolatkhah, Mats & Lundh, Anna Hampson (2014). Reading, democracy and discipline: Premises for reading activities in Swedish primary schools from 1967 to 1969 [Elektronisk resurs]. Reading in changing society. s. 144-157 Available on the Internet: http://hdl.handle.net/2320/13995
Läs fulltext | SwePub

Stukát, Karl-Gustaf (1970). Teacher role in change. Göteborg: Lärarhögskolan
LIBRIS

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Didaktisk processanalys (DPA)

Tillhörande dokumentation

Beskrivning

Materialet består av video- och ljudfiler; Ljud, okomprimerat, i wav-format (1,23 TB); Ljud, komprimerat, i mp3-format (71,4 GB); Video, okomprimerat, i mov-format (1,81 TB); Video, komprimerat, mp4-format (123 GB).

Vid beställning levereras video och ljud i komprimerat format (totalt 194 GB) tillsammans med tillhörande dokumentation. Vid efterfrågan kan okomprimerade filer lämnas.

Version 1.0

Citering

Karl Gustav Stukát. Göteborgs universitet (2016). Didaktisk processanalys (DPA). Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002827

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Video

Audio

Skapare/primärforskare

Karl Gustav Stukát - Göteborgs universitet, Pedagogiska institutionen

Tidsperiod(er) som undersökts

1967 – 1969

Datainsamling 1

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1967-11–1969-06
 • Datainsamlare: Göteborgs universitet, Pedagogiska institutionen
 • Datakälla: Händelser/interaktioner, Kommunikation: Mellanmänsklig, Befolkningsgrupp

Datainsamling 2

 • Insamlingsmetod: Psykologiska mätningar och tester
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1967-11–1969-06
 • Datainsamlare: Göteborgs universitet, Pedagogiska institutionen
 • Datakälla: Händelser/interaktioner, Kommunikation: Mellanmänsklig, Befolkningsgrupp

Datainsamling 3

 • Insamlingsmetod: Inspelning
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1967-11–1969-06
 • Datainsamlare: Göteborgs universitet, Pedagogiska institutionen
 • Datakälla: Händelser/interaktioner, Kommunikation: Mellanmänsklig, Befolkningsgrupp
Publicerad: 2016-07-01
Senast uppdaterad: 2021-10-19