Förtroendebarometer 2001

SND-ID: SND 0951

Den här studien är en del av samlingen Förtroendebarometer

Skapare/primärforskare

Sören Holmberg - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Lennart Weibull - Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

MedieAkademin

TNS Gallup

Beskrivning

MedieAkademins förtroendebarometer har genomförts årligen sedan 1997. Undersökningen har varje år dels avsett ett urval viktiga samhällsinstitutioner som exempelvis riksdagen, storföretagen, dagspressen och radio-TV, dels ett antal konkreta medier, bl.a Sveriges Television och TV4, och specifika företag, som t ex IKEA, Skandia och Volvo. Antalet bedömda institutioner har varierat något mellan enskilda år. Vissa av institutionerna/medierna/företagen har mätts varje år, andra har studerats mer oregelbundet.

Undersökningen 2001 omfattade 759 intervjupersoner och genomfördes via telefon 16/10 - 5/11 2001 av NFO Infratest. I 2001 års undersökning ingick även frågor om människors föreställningar om svensk demokrati och om hur man bedömer att bland annat politiker, näringsliv, kungahus och medier fungerar.

Syfte:

Studera svenska folkets förtroende till samhällsinstitutioner, politiska partier, medier, varumärken/företag och ledare.

Språk

Engelska

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet

Ansvarig institution/enhet

Statsvetenskapliga institutionen

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 16-74 år

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Tidsperiod(er) som undersökts

2001

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Ämnesområde och nyckelord
Publikationer

Holmberg, S. & Weibull, L. (2001) Förtroendebarometer 2001. Förtroende för samhällsinstitutioner, massmedier och företag. Paper presenterat vid MedieAkademins seminaruim på Göteborgs universitet 2001-11-20, Göteborg
Läs fulltext

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Förtroendebarometer 2001

Version 1.1

2014-07-29
https://doi.org/10.5878/002110

Metadata tillagda

... Visa mer..

Citering

Sören Holmberg, Lennart Weibull, MedieAkademin, TNS Gallup. Göteborgs universitet (2014). Förtroendebarometer 2001. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. https://doi.org/10.5878/002110

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Sören Holmberg - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Lennart Weibull - Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

MedieAkademin

TNS Gallup

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Telefonintervju
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2001-10-16–2001-11-05
  • Datainsamlare: NFO Infratest
  • Urvalsstorlek: 759
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

43

Antal individer/objekt

759

Publicerad: 2014-04-03
Senast uppdaterad: 2020-05-05