Förtroendebarometer 2002

SND-ID: SND 0952

Den här studien är en del av samlingen Förtroendebarometer

Skapare/primärforskare

Sören Holmberg - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Lennart Weibull - Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

TNS Gallup

MedieAkademin

Beskrivning

MedieAkademins förtroendebarometer har genomförts årligen sedan 1997. Undersökningen har varje år dels avsett ett urval viktiga samhällsinstitutioner som exempelvis riksdagen, storföretagen, dagspressen och radio-TV, dels ett antal konkreta medier, bl.a Sveriges Television och TV4, och specifika företag, som t ex IKEA, Skandia och Volvo. Antalet bedömda institutioner har varierat något mellan enskilda år. Vissa av institutionerna/medierna/företagen har mätts varje år, andra har studerats mer oregelbundet.

Undersökningen 2002 omfattade 750 intervjupersoner och genomfördes via telefon 15/10 - 5/11 2002 av NFO Infratest. I 2002 års undersökning ingick även frågor om människors föreställningar om det moraliska agerandet hos olika samhällsinstitutioner samt om institutionernas inflytande på samhällsutvecklingen.

Syfte:

Studera svenska folkets förtroende till samhällsinstitutioner, politiska partier, medier, varumärken/företag och ledare.

Språk

Engelska

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet

Ansvarig institution/enhet

Statsvetenskapliga institutionen

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 16-74 år

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Tidsperiod(er) som undersökts

2002

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Ämnesområde och nyckelord
Publikationer

Holmberg, S. & Weibull, L. (2002) Förtroendebarometer 2002. Förtroende för samhällsinstitutioner, massmedier och företag. Paper presenterat vid MedieAkademins seminaruim på Göteborgs universitet 2002-11-19, Göteborg
Läs fultext

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Förtroendebarometer 2002

Version 1.1

2014-07-29
https://doi.org/10.5878/002111

Metadata tillagda

... Visa mer..

Citering

Sören Holmberg, Lennart Weibull, TNS Gallup, MedieAkademin. Göteborgs universitet (2014). Förtroendebarometer 2002. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. https://doi.org/10.5878/002111

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Sören Holmberg - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Lennart Weibull - Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

TNS Gallup

MedieAkademin

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Telefonintervju
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2002-10-15–2002-11-05
  • Datainsamlare: NFO Infratest
  • Urvalsstorlek: 750
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

52

Antal individer/objekt

750

Publicerad: 2014-04-03
Senast uppdaterad: 2020-05-05