Förtroendebarometer 2005

SND-ID: SND 0955

Den här studien är en del av samlingen Förtroendebarometer

Skapare/primärforskare

Sören Holmberg - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Lennart Weibull - Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

MedieAkademin

TNS Gallup

Beskrivning

MedieAkademins förtroendebarometer har genomförts årligen sedan 1997. Undersökningen har varje år dels avsett ett urval viktiga samhällsinstitutioner som exempelvis riksdagen, storföretagen, dagspressen och radio-TV, dels ett antal konkreta medier, bl.a Sveriges Television och TV4, och specifika företag, som t ex IKEA, Skandia och Volvo. Antalet bedömda institutioner har varierat något mellan enskilda år. Vissa av institutionerna/medierna/företagen har mätts varje år, andra har studerats mer oregelbundet.

Undersökningen 2005 omfattade 766 intervjupersoner och genomfördes 28/10 - 14/11 2005. För intervjuerna som görs per telefon har TNS Gallup (före 2004 NFO Infratest) i Göteborg svarat. I undersökningen ingår 28 institutioner/
företag/varumärken och 10 ledare. I 2005 års undersökning ingick även frågor om framtidsbedömningar.

Syfte:

Studera svenska folkets förtroende till samhällsinstitutioner, politiska partier, medier, varumärken/företag och ledare.

Språk

Engelska

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet

Ansvarig institution/enhet

Statsvetenskapliga institutionen

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 16-74 år

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Tidsperiod(er) som undersökts

2005

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Ämnesområde och nyckelord
Publikationer

Holmberg, S. & Weibull, L. (2005) Förtroendebarometer 2005. Förtroende för samhällsinstitutioner, massmedier, företag och ledare. Paper presenterat vid MedieAkademins seminaruim på Göteborgs universitet 2005-12-01, Göteborg
Läs fulltext

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Förtroendebarometer 2005

Version 1.1

2014-07-29
https://doi.org/10.5878/002114

Metadata tillagda

... Visa mer..

Citering

Sören Holmberg, Lennart Weibull, MedieAkademin, TNS Gallup. Göteborgs universitet (2014). Förtroendebarometer 2005. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. https://doi.org/10.5878/002114

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Sören Holmberg - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Lennart Weibull - Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

MedieAkademin

TNS Gallup

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Telefonintervju
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2005-10-25–2005-11-14
  • Datainsamlare: TNS Gallup
  • Urvalsstorlek: 766
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

60

Antal individer/objekt

766

Publicerad: 2014-04-03
Senast uppdaterad: 2020-05-05