Trafiksäkerhetsenkäten 2013

SND-ID: SND 0964

Den här studien är en del av samlingen Trafiksäkerhetsenkäten

Alternativ titel

TS-enkäten 2013

Skapare/primärforskare

Trafikverket

Beskrivning

Detta är den 32:a studien i en serie av årliga undersökningar om trafiksäkerhet som genomförts sedan 1981. Undersökningen syftar till att att ta fram och analysera trafiksäkerhetsstatistik. Trafikverket är årlig beställare och 2013 utfördes studien av Institutet för kvalitetsindikatorer.

Undersökningen har genomförts som en kombinerad post- och webbundersökning riktad till ett urval av Sveriges befolkning. Svarsfrekvensen var 45,6 procent för urvalet om 6324 slumpmässigt utvalda personer i åldrarna 15 till 84 år.

Frågorna i studien behandlar bland annat trafikbeteende och trafikvanor, både hos sig själv och andra, inställning till trafiksäkerhet och trafikregler, relationen mellan alkohol och trafik samt barns säkerhet i trafiken. Både motortrafik, cykel och gångtrafik berörs. Totalt används 31 stycken frågor som består bland annat av beskrivande frågor, skattningsfrågor och attitydfrågor.

Förändringar av enkät och genomförande av undersökningar från tidigare år är små, delvis beroende på det omfattande förändringsarbetet som gjordes inför undersökningen 2012. Nytt i enkäten är fråga om u

... Visa mer..

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Trafikverket

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 15-84 år och bosatta i Sverige

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: stratifierat urval

Tidsperiod(er) som undersökts

2013

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Lägsta geografiska enhet

Kommun

Högsta geografiska enhet

Riksområde

Publikationer

Trafikverket. (2013). Trafiksäkerhet. Resultat från trafiksäkerhetsenkäten 2013. Elektronisk publikation. Borlänge, Trafikverket.
Läs fulltext
ISBN: 978-91-7467-535-1

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Trafiksäkerhetsenkäten 2013

Version 1.0

Citering

Trafikverket (2014). Trafiksäkerhetsenkäten 2013. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002636

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Trafikverket

Tidsperiod(er) som undersökts

2013-04-22 – 2013-06-24

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2013-04-22–2013-06-24
  • Datainsamlare: Institutet för kvalitetsindikatorer - Indikator
  • Urvalsstorlek: 6324
  • Antal ej svarande: 3491
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

100

Antal individer/objekt

2833

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

45.6%

Publicerad: 2015-03-18
Senast uppdaterad: 2019-02-06