Svensk valkorruption i historisk-komparativt perspektiv

SND-ID: SND 0965

Skapare/primärforskare

Jan Teorell - Lunds universitet, Statsvetenskapliga institutionen orcid

Beskrivning

Många av de grövsta brotten mot de mänskliga rättigheterna i världen idag sker i samband med val. Våld eller hot om våld, trakasserier, påtryckningar, massarresteringar, röstköp eller direkt valfusk hotar den demokratiska processen i många länder som nyligen övergått till demokrati, eller förhindrar demokrati från att alls uppkomma. Det finns en bred flora av internationella aktörer, från enskilda NGO:s till internationella organisationer, som försöker komma till rätta med dessa problem, och som utfärdar starka handlingsrekommendationer för hur val ska kunna hållas under fria och rättvisa former. Den måttstock som då i allmänhet används kommer från de etablerade demokratierna i väst. De etablerade demokratierna anses ha en så välfungerande valprocedur att vi oftast tar dess funktionssätt för given. Men att anordna ett nationellt val är en oerhört komplicerad administrativ process. Egentligen vet vi slående lite om hur denna process en gång kunde börja fungera så väl. Detta forskningsprojekt kommer därför att studera övergången från korrupta till fria och rättvisa val i etablerade demokratier.

... Visa mer..

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Lunds universitet

Finansiering

  • Finansiär: Vetenskapsrådet
  • Diarienummer hos finansiär: VR 2008:1843
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Tidsdimension

Urvalsmetod

Hela populationen/total räkning
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Lägsta geografiska enhet

Valkrets

Högsta geografiska enhet

Riksområde

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Teorell, J. (2012). Omval och andra omtagningar under 300 år. In L. Berg & H. Oscarsson (ed.), Omstritt omval (p. 39-54). Gothenburg: SOM-institutet.
Fulltext

Teorell, J. (2013). Varför är valfusk så ovanligt i Sverige?. In Statsvetenskapens frågor. (p. 75-83). Lund: Studentlitteratur.
Swepub | Lärosätets databas

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset 1
Svensk valkorruption - Variabeldata

Beskrivning

Detta dataset utgörs av en Microsoft Excel-fil innehållande framtagen information om valrelaterade besvär i Sverige mellan åren 1713 och 1869. Filen delas upp i tre flikar: Inrikescivilexpeditionen (1713-1812), Justitierevisionen (1726-1865) och Justitierevisionen (1866-1869). Dessa tre förteckningar är strukturellt väldigt lika varandra trots att variablerna kan variera något. Datasetet är endast tillgängligt i excelformat i dagsläget.

Fotografering och transkribering av äldre texter

Version 1.0

Citering

Jan Teorell. Lunds universitet (2015). Svensk valkorruption - Variabeldata. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002721

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Stillbild

Skapare/primärforskare

Jan Teorell - Lunds universitet, Statsvetenskapliga institutionen orcid

Tidsperiod(er) som undersökts

1713 – 1869

Insamlingsmetod

Genomgång av Riksarkivets samlingar samt relevant litteratur

Variabler

90

Dataset 2
Svensk valkorruption - Fotografier

Beskrivning

Datasetet utgörs av 12296 fotokopior av bokuppslag och arkivkort med handskrivna texter ifrån 1713 till 1869. Texterna är avfotograferade från Riksarkivets samlingar och rör valrelaterade juridiska besvär. Mycket av informationen i dataset SND 0965-001 är hämtad ifrån dessa texter. Bildfilerna är i TIFF-format och exempel på kvalitet och filstorlek ges i dokumentationsfliken ovan.

Filerna är uppdelade på mappar vilka korresponderar med förkortningarna i dataset SND 0965-001 enligt följande:
F

... Visa mer..

Version 1.0

Citering

Jan Teorell. Lunds universitet (2015). Svensk valkorruption - Fotografier. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002722

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Stillbild

Skapare/primärforskare

Jan Teorell - Lunds universitet, Statsvetenskapliga institutionen orcid

Tidsperiod(er) som undersökts

1713 – 1869

Insamlingsmetod

Genomgång och fotografering av Riksarkivets samlingar

Publicerad: 2015-07-22
Senast uppdaterad: 2021-10-29