Arkeologiska elitindikatorer från Östergötlands yngre järnålder

SND-ID: SND 0968

Skapare/primärforskare

Martin Rundkvist

Beskrivning

Östergötland har länge uppfattats som ett av den yngre järnålderns politiska centralområden. Enskilda praktfynd ger en ungefärlig indikation på var elitens bosättningar kan ha legat, men ingen samlad och ingående översikt av dessa fynd har tidigare gjorts. Inte en enda hallbyggnad tillhörande en sådan elitbosättning har heller identifierats i fält inom landskapet. Denna studie syftar till att att börja åtgärda den regionala frånvaron av hallbyggnader i det arkeologiska materialet genom att undersöka Östergötlands politiska geografi under perioden 375-1000 e. Kr. Datamaterialet är en sammanställning av geografisk, tidsmässig, kontextuell och annan information om fynd och fornlämningar från yngre romersk järnålder till vikingatid, vilka tolkats som indikatorer på elitbosättningar i den undersökta regionen. I detta ingår såväl äldre uppgifter från tidigare undersökningar som nya data från arkeologiska undersökningar och metalldetekteringar som genomförts under åren 2003-2008.

Syfte:

Dessa arkeologiska data samlades in under åren 2003-2009 för att spåra var den politiska eliten höll till i Öster

... Visa mer..

Språk

Engelska

Huvudman, medverkande och finansiering
Skyddsvärde och etikprövning
Metod och tidsperiod
Geografisk täckning
Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Rundkvist, M. (2007). Sättuna in Kaga Parish, Östergötland, Sweden. Excavations in September 2008 at Raä Kaga 50. Report by Martin Rundqvist, 28 April 2009. With an osteological analysis by Petter Nyberg, lithics classification by Fredrik Molin, wood anatomy by Ulf Strucke and radiocaron by Göran Possnert & Maud Söderman. Unbpublished archival report.
Archive.org

Rundkvist, M. (2007). Provundersökning av storhögen Raä 16 vid Stora Tollstad i Sjögestad. 11-13 september 2006. Ög, Sjögestad sn, Tollstad 11:1, Raä 16. Provundersökning. Länsstyrelsens ärendenummer 431-4978-06. Rapport, 25 januari 2007. Unpublished archival report.
Archive.org

Rundkvist, Martin (2011). Mead-halls of the Eastern Geats: elite settlements and political geography AD 375-1000 in Östergötland, Sweden. Stockholm: Kungl. Vitterhets historie och antikvitets akademien.
Libris | DiVA
ISBN: 978-91-7402-405-0

Rundkvist, M. & Williams, H. (2007). Report on the Excavation of a Viking Period Boat Imhumationand a Pre-Roman Iron Age Settlement with Bronze Casting Debris. Skamby in Kuddby Parish (Raä 158), Östergötland, Sweden, 2005. Final version 30 November 2006. Unpublished archival report.
Archive.org

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Arkeologiska elitindikatorer från Östergötlands yngre järnålder

Beskrivning

Datasetet består av en tabell med information om fornlämningar, lösfynd, depåfynd samt kontextanknutna fynd, vilka indikerar förekomsten av en elitbosättning i det undersökta området. Sammanställning av äldre uppgifter från litteratur och museer samt datainsamling genom arkeologisk undersökning och fältinventering. Metalldetektering genomfördes på sjutton arkeologiska lokaler, där järnindikationer särskildes från andra metaller. Vid tre lokaler drogs också undersökningsschakt. Inmätning av anläg

... Visa mer..

Version 1.0

Citering

Martin Rundkvist. Uppgift ej tillgänglig, kontakta SND för mer information (2014). Arkeologiska elitindikatorer från Östergötlands yngre järnålder. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002257

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Text

Skapare/primärforskare

Martin Rundkvist

Tidsperiod(er) som undersökts

375 – 1000

Insamlingsmetod

Sammanställning av äldre uppgifter från litteratur och museer samt datainsamling genom arkeologisk undersökning och fältinventering. Metalldetektering genomfördes på sjutton arkeologiska lokaler, där järnindikationer särskildes från andra metaller. Vid tre lokaler drogs också undersökningsschakt. Inmätning av anläggningar och fynd gjordes med GPS eller totalstation. Om ingen mer noggrann lägesinformation har funnits tillgänglig än på vilken bys mark ett fynd har påträffats, har koordinaterna för byns aktuella huvudbebyggelse använts.

Datainsamling 1

  • Insamlingsmetod: Kodning av innehåll
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2003–2009
  • Instrument: Strukturerat frågeformulär

Datainsamling 2

  • Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2003–2009
  • Instrument: Strukturerat frågeformulär

Datainsamling 3

  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2005-07-05–2005-08-19
  • Datainsamlare: Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi
  • Instrument: Strukturerat frågeformulär
... Visa mer..
Publicerad: 2014-11-20
Senast uppdaterad: 2017-01-31