Arkeologiska elitindikatorer från Östergötlands yngre järnålder

Skapare/primärforskare:

Beskrivning:

Östergötland har länge uppfattats som ett av den yngre järnålderns politiska centralområden. Enskilda praktfynd ger en ungefärlig indikation på var elitens bosättningar kan ha legat, men ingen samlad och ingående översikt av dessa fynd har tidigare gjorts. Inte en enda hallbyggnad tillhörande en sådan elitbosättning har heller identifierats i fält inom landskapet. Denna studie syftar till att att börja åtgärda den regionala frånvaron av hallbyggnader i det arkeologiska materialet genom att undersöka Östergötlands politiska geografi under perioden 375-1000 e. Kr. Datamaterialet är en sammanställning av geografisk, tidsmässig, kontextuell och annan information om fynd och fornlämningar från yngre romersk järnålder till vikingatid, vilka tolkats som indikatorer på elitbosättningar i den undersökta regionen. I detta ingår såväl äldre uppgifter från tidigare undersökningar som nya data från arkeologiska undersökningar och metalldetekteringar som genomförts under åren 2003-2008.

Ämnesområde:

Karta:

Ladda ner data:

Arkeologiska elitindikatorer från Östergötlands yngre järnålder Arkeologiska elitindikatorer från Östergötlands yngre järnålder CSV-format

Ansvarig institution/enhet:

Skapare/primärforskare:

Identifierare:

SND-ID: SND 0968

Syfte:

Dessa arkeologiska data samlades in under åren 2003-2009 för att spåra var den politiska eliten höll till i Östergötland under den yngre järnåldern.

Beskrivning:

Östergötland har länge uppfattats som ett av den yngre järnålderns politiska centralområden. Enskilda praktfynd ger en ungefärlig indikation på var elitens bosättningar kan ha legat, men ingen samlad och ingående översikt av dessa fynd har tidigare gjorts. Inte en enda hallbyggnad tillhörande en sådan elitbosättning har heller identifierats i fält inom landskapet. Denna studie syftar till att att börja åtgärda den regionala frånvaron av hallbyggnader i det arkeologiska materialet genom att undersöka Östergötlands politiska geografi under perioden 375-1000 e. Kr. Datamaterialet är en sammanställning av geografisk, tidsmässig, kontextuell och annan information om fynd och fornlämningar från yngre romersk järnålder till vikingatid, vilka tolkats som indikatorer på elitbosättningar i den undersökta regionen. I detta ingår såväl äldre uppgifter från tidigare undersökningar som nya data från arkeologiska undersökningar och metalldetekteringar som genomförts under åren 2003-2008.

Språk:

Engelska

Instrument:

Lägsta geografiska enhet:

Socken

Högsta geografiska enhet:

Landskap

Ämnesområde:

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Rundkvist, Martin (2011). Mead-halls of the Eastern Geats: elite settlements and political geography AD 375-1000 in Östergötland, Sweden. Stockholm: Kungl. Vitterhets historie och antikvitets akademien.
Libris DiVA

Rundkvist, M. (2007). Provundersökning av storhögen Raä 16 vid Stora Tollstad i Sjögestad. 11-13 september 2006. Ög, Sjögestad sn, Tollstad 11:1, Raä 16. Provundersökning. Länsstyrelsens ärendenummer 431-4978-06. Rapport, 25 januari 2007. Opublicerad arkivrapport.
Archive.org

Rundkvist, M. & Williams, H. (2007). Report on the Excavation of a Viking Period Boat Imhumationand a Pre-Roman Iron Age Settlement with Bronze Casting Debris. Skamby in Kuddby Parish (Raä 158), Östergötland, Sweden, 2005. Final version 30 November 2006. Opublicerad arkivrapport.
Archive.org

Rundkvist, M. (2007). Sättuna in Kaga Parish, Östergötland, Sweden. Excavations in September 2008 at Raä Kaga 50. Report by Martin Rundqvist, 28 April 2009. With an osteological analysis by Petter Nyberg, lithics classification by Fredrik Molin, wood anatomy by Ulf Strucke and radiocaron by Göran Possnert & Maud Söderman. Opubl. rapport.
Archive.org

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).

Version 1.0:

2014-11-18 doi:10.5878/002257

Ladda ner data:

Arkeologiska elitindikatorer från Östergötlands yngre järnålder Arkeologiska elitindikatorer från Östergötlands yngre järnålder CSV-format

Arkeologiska elitindikatorer från Östergötlands yngre järnålder

Citering:

Martin Rundkvist. Övrigt (2014). Arkeologiska elitindikatorer från Östergötlands yngre järnålder. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002257

Beskrivning:

Datasetet består av en tabell med information om fornlämningar, lösfynd, depåfynd samt kontextanknutna fynd, vilka indikerar förekomsten av en elitbosättning i det undersökta området. Sammanställning av äldre uppgifter från litteratur och museer samt datainsamling genom arkeologisk undersökning och fältinventering. Metalldetektering genomfördes på sjutton arkeologiska lokaler, där järnindikationer särskildes från andra metaller. Vid tre lokaler drogs också undersökningsschakt. Inmätning av anläg

... Visa mer..

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Text

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Kodning av innehåll

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2003 — 2009

Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2003 — 2009

Insamlingsmetod: Fysiska mätningar och tester

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2005-07-05 — 2005-08-19

Datainsamlare: Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2005-07-05 — 2005-08-19

Datainsamlare: Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2006-09-11 — 2006-09-13

Insamlingsmetod: Fysiska mätningar och tester

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2006-09-11 — 2006-09-13

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2008-09-15 — 2008-09-24

Datainsamlare: Östergötlands museum

Insamlingssituation: Provundersökning RAÄ Kaga 50, Sättuna

Insamlingsmetod: Fysiska mätningar och tester

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2008-09-15 — 2008-09-24

Insamlingssituation: Provundersökning RAÄ Kaga 50, Sättuna

Insamlingsmetod:

Sammanställning av äldre uppgifter från litteratur och museer samt datainsamling genom arkeologisk undersökning och fältinventering. Metalldetektering genomfördes på sjutton arkeologiska lokaler, där järnindikationer särskildes från andra metaller. Vid tre lokaler drogs också undersökningsschakt. Inmätning av anläggningar och fynd gjordes med GPS eller totalstation. Om ingen mer noggrann lägesinformation har funnits tillgänglig än på vilken bys mark ett fynd har påträffats, har koordinaterna för byns aktuella huvudbebyggelse använts.

Tidsperiod(er) som undersökts:

375 — 1000