ESS 6 - Den europeiska socialundersökningen 2012, Sverige

Den här studien är en del av samlingen ESS - Den europeiska socialundersökningen

Skapare/primärforskare:

Mikael Hjerm - Umeå universitet, Sociologiska institutionen

Ingemar Johansson Sevä - Umeå universitet, Sociologiska institutionen

Beskrivning:

Denna studie innehåller den svenska delen av ESS 2012 och fokuserar på förståelse och bedömning av demokrati samt personligt och socialt välbefinnande. I undersökningen ingår också uppgifter om medieanvändning och socialt förtroende, politik, religion, immigration, rädsla för brott, hushållets sammansättning och socio-demografisk profil samt mänskliga värderingar som en del av kärnmodulen för ESS. Den europeiska socialundersökningen/European Social Survey (ESS) är en attityd- och beteendeundersökning som sedan år 2002 genomförs vart annat år i mer än 30 europeiska länder. Upplägget gör det möjligt att studera såväl förändring som dagsaktuella frågor.

Syfte:

European Social Survey (ESS) är en akademiskt driven socialundersökning som syftar till att kartlägga och förklara samspelet mellan Europas föränderliga institutioner och attityder, övertygelser och beteendemönster bland olika befolkningsgrupper.

Nyckelord:

Ansvarig institution/enhet:

Umeå universitet, Sociologiska institutionen

Skapare/primärforskare:

Mikael Hjerm - Umeå universitet, Sociologiska institutionen

Ingemar Johansson Sevä - Umeå universitet, Sociologiska institutionen

Identifierare:

SND-ID: SND 0971

Alternativ titel:

ESS 6

Beskrivning:

Denna studie innehåller den svenska delen av ESS 2012 och fokuserar på förståelse och bedömning av demokrati samt personligt och socialt välbefinnande. I undersökningen ingår också uppgifter om medieanvändning och socialt förtroende, politik, religion, immigration, rädsla för brott, hushållets sammansättning och socio-demografisk profil samt mänskliga värderingar som en del av kärnmodulen för ESS. Den europeiska socialundersökningen/European Social Survey (ESS) är en attityd- och beteendeundersökning som sedan år 2002 genomförs vart annat år i mer än 30 europeiska länder. Upplägget gör det möjligt att studera såväl förändring som dagsaktuella frågor.

Syfte:

European Social Survey (ESS) är en akademiskt driven socialundersökning som syftar till att kartlägga och förklara samspelet mellan Europas föränderliga institutioner och attityder, övertygelser och beteendemönster bland olika befolkningsgrupper.

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

2012-10-01 — 2013-05-05

Instrument:

ESS 6 Huvudfrågeformulär (Strukturerat frågeformulär)

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Lägsta geografiska enhet:

Riksområde

Högsta geografiska enhet:

Land

Analysenhet:

Population:

Personer i åldrarna 15 år och äldre

Urvalsmetod:

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Finansiering:

Vetenskapsrådet — dnr ESS6: 829-2011-5076

Nyckelord:

Version 1.0:

2015-04-21 doi:10.5878/002638

ESS 6 - Den europeiska socialundersökningen 2012, Sverige

Citeringsförslag:

Mikael Hjerm, Ingemar Johansson Sevä. Umeå universitet, Sociologiska institutionen (2015). ESS 6 - Den europeiska socialundersökningen 2012, Sverige. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002638

Skapare/primärforskare:

Mikael Hjerm - Umeå universitet, Sociologiska institutionen

Ingemar Johansson Sevä - Umeå universitet, Sociologiska institutionen

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Personlig intervju: CAPI/CAMI

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2012-10-01 — 2013-05-05

Datainsamlare: Ipsos

Urvalsstorlek: 3750

Antal svar: 1847

Antal ej svarande: 1903

Datakälla: Befolkningsgrupp

Tidsperiod(er) som undersökts:

2012-10-01 — 2013-05-05

Variabler:

362

Publicerad: 2015-05-07