Den nationella SOM-undersökningen 2013

SND-ID: SND 0972

Den här studien är en del av samlingen De nationella SOM-undersökningarna

Alternativ titel

Riks-SOM 2013

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Beskrivning

För att kunna förstå hur samhällsutvecklingen påverkar svenska folkets attityder och beteenden, har SOM-institutet sedan 1986 genomfört Riks-SOM. Första mätningen skedde genom samverkan mellan ett par forskningsprojekt vid Göteborgs universitet, men intresset för resultaten blev stort och SOM-institutet etablerades med ansvar att göra en ny undersökning varje höst. Riks-SOM fokuserar på tre teman - samhälle, opinion och massmedier.

Mellan 1998 och 2008 genomfördes Riks-SOM som två parallella undersökningar med två representativa urval och två olika formulär. År 2009 utökades undersökningen ytterligare till tre delundersökningar, med ett urval om totalt 9 000 personer. Samtidigt kortades formulären något. 2012 tillkom ytterligare en delundersökning och urvalet omfattade 12 000 personer. De fyra formulären skiljer sig något åt i det att tyngdpunkten i Riks-1 ligger på politik och samhälle; i Riks-2 på medier och kultur; i Riks-3 på livsstil och hälsa; i Riks-4 på ekonomi och välfärd. Datainsamlingen genomförs parallellt och under identiska förhållanden. 2013 genomfördes ytterligare en parallel

... Visa mer..

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet

Ansvarig institution/enhet

SOM-institutet

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 16-85 år och bosatta i Sverige

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval
Fem parallella riksrepresentativa delundersökningar baserade på ett urval om vardera 3 400 personer

Tidsperiod(er) som undersökts

2013

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Lägsta geografiska enhet

Kommun

Högsta geografiska enhet

Land

Publikationer

Oscarsson, H. & Bergström, A. (ed.) (2014) Vägskäl Mittfåra och marginal : SOM-undersökningen 2013. Göteborg: SOM institute. ISBN: 978-91-89673-30-4.
Libris | SOM-institutets bokserie
ISBN: 9789189673304

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Den nationella SOM-undersökningen 2013

Version 1.0

Citering

Göteborgs universitet, SOM-institutet (2015). Den nationella SOM-undersökningen 2013. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002630

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2013-09-13–2014-02-23
  • Datainsamlare: Kinnmark
  • Urvalsstorlek: 17000
  • Antal svar: 8406
  • Antal ej svarande: 8594
  • Anledning till bortfall - Naturligt bortfall: 1127
  • Anledning till bortfall - Ej anträffbar/svarsvägran: 7467
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

1014

Antal individer/objekt

8406

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

49% (brutto) / 53% (netto)

Relaterade forskningsdata i SND:s katalog

Ingår i samling hos SND

De nationella SOM-undersökningarna

Publicerad: 2015-03-31
Senast uppdaterad: 2019-10-18