ISSP 2014 - Åsikter om medborgarskap

SND-ID: SND 0977

Den här studien är en del av samlingen ISSP - International Social Survey Programme

Alternativ titel

Människors rättigheter och skyldigheter i en demokrati

Skapare/primärforskare

Jonas Edlund - Umeå universitet, Sociologiska institutionen

Beskrivning

Detta är den svenska studien inom det internationella forskningsprojektet ISSP. Temat för studien 2014 är ” Medborgarskap”. Detta är tredje gången studien genomförs på det här temat.

International Social Survey Program, ISSP, är ett globalt forskningsprojekt som har till uppgift att konstruera och genomföra internationellt jämförbara attitydstudier. Sedan 1985 har attityddata årligen samlats in och utgör nu en databas som är fritt tillgänglig för forskarsamhället. I dagsläget är 48 länder, från sex olika världsdelar, involverade i projektet. Genom bredden av medlemsländer skapas möjlighet till jämförelser i flera dimensioner. Det finns möjligheter att både jämföra länder som har en likartad samhällsstruktur och historia, och länder som skiljer sig påtagligt från varandra.

Sverige har varit medlem i ISSP sedan 1992 och det är Sociologiska intuitionen vid Umeå universitet som är huvudman för studierna i Sverige.

Sedan starten 1985 har attityder från flera olika områden undersökts. Vissa områden har återkommit genom åren, vilket gör det möjligt att även jämföra dem över tid. Följande ämnen ha

... Visa mer..

Språk

Engelska

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Umeå universitet

Ansvarig institution/enhet

Sociologiska institutionen

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 18 och äldre, bosatta i Sverige

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Tidsperiod(er) som undersökts

2014-03 – 2014-05

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Lägsta geografiska enhet

Län

Högsta geografiska enhet

Land

Ämnesområde och nyckelord
Publikationer
Dataset
ISSP 2014 - Åsikter om medborgarskap

Version 1.0

Citering

Jonas Edlund. Umeå universitet (2017). ISSP 2014 - Åsikter om medborgarskap. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002855

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Jonas Edlund - Umeå universitet, Sociologiska institutionen

Tidsperiod(er) som undersökts

2014-03 – 2014-05

Insamlingsmetod

Postenkät med flera påminnelser.

Datainsamling

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
 • Beskrivning av insamlingsmetod: Postenkät med flera påminnelser.
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014-04-11–2014-06-30
 • Datainsamlare: SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar
 • Instrument: ISSP 2014 Frågeformulär (Strukturerat frågeformulär)
 • Urvalsstorlek: 2000
 • Antal svar: 898
 • Antal ej svarande: 1102
 • Anledning till bortfall - Ej anträffbar/svarsvägran: 1089
 • Anledning till bortfall - Naturligt bortfall: 13
 • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

129

Antal individer/objekt

898

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

46.3%

Publicerad: 2017-01-23
Senast uppdaterad: 2020-02-14