ISSP 2014 - Åsikter om medborgarskap

Den här studien är en del av samlingen ISSP - International Social Survey Programme

Skapare/primärforskare:

Jonas Edlund - Umeå universitet, Sociologiska institutionen

Beskrivning:

Detta är den svenska studien inom det internationella forskningsprojektet ISSP. Temat för studien 2014 är ” Medborgarskap”. Detta är tredje gången studien genomförs på det här temat.

International Social Survey Program, ISSP, är ett globalt forskningsprojekt som har till uppgift att konstruera och genomföra internationellt jämförbara attitydstudier. Sedan 1985 har attityddata årligen samlats in och utgör nu en databas som är fritt tillgänglig för forskarsamhället. I dagsläget är 48 länder, från sex olika världsdelar, involverade i projektet. Genom bredden av medlemsländer skapas möjlighet till jämförelser i flera dimensioner. Det finns möjligheter att både jämföra länder som har en likartad samhällsstruktur och historia, och länder som skiljer sig påtagligt från varandra.

Sverige har varit medlem i ISSP sedan 1992 och det är Sociologiska intuitionen vid Umeå universitet som är huvudman för studierna i Sverige.

Sedan starten 1985 har attityder från flera olika områden undersökts. Vissa områden har återkommit genom åren, vilket gör det möjligt att även jämföra dem över tid. Följande ämnen ha

... Visa mer..

Ämnesområde:

politiska beteenden och attityder, internationell politik och organisationer, sociala välfärdssystem/strukturer, socialt beteende och attityder (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Sociologi, Statsvetenskap, Tvärvetenskapliga studier inom samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ansvarig institution/enhet:

Umeå universitet, Sociologiska institutionen

Skapare/primärforskare:

Jonas Edlund - Umeå universitet, Sociologiska institutionen

Identifierare:

SND-ID: SND 0977

Alternativ titel:

Människors rättigheter och skyldigheter i en demokrati

Beskrivning:

Detta är den svenska studien inom det internationella forskningsprojektet ISSP. Temat för studien 2014 är ” Medborgarskap”. Detta är tredje gången studien genomförs på det här temat.

International Social Survey Program, ISSP, är ett globalt forskningsprojekt som har till uppgift att konstruera och genomföra internationellt jämförbara attitydstudier. Sedan 1985 har attityddata årligen samlats in och utgör nu en databas som är fritt tillgänglig för forskarsamhället. I dagsläget är 48 länder, från sex olika världsdelar, involverade i projektet. Genom bredden av medlemsländer skapas möjlighet till jämförelser i flera dimensioner. Det finns möjligheter att både jämföra länder som har en likartad samhällsstruktur och historia, och länder som skiljer sig påtagligt från varandra.

Sverige har varit medlem i ISSP sedan 1992 och det är Sociologiska intuitionen vid Umeå universitet som är huvudman för studierna i Sverige.

Sedan starten 1985 har attityder från flera olika områden undersökts. Vissa områden har återkommit genom åren, vilket gör det möjligt att även jämföra dem över tid. Följande ämnen ha

... Visa mer..

Språk:

Engelska

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

2014-03 — 2014-05

Instrument:

ISSP 2014 Frågeformulär (Strukturerat frågeformulär)

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Lägsta geografiska enhet:

Län

Högsta geografiska enhet:

Land

Analysenhet:

Population:

Personer i åldrarna 18 och äldre, bosatta i Sverige

Urvalsmetod:

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Ämnesområde:

politiska beteenden och attityder, internationell politik och organisationer, sociala välfärdssystem/strukturer, socialt beteende och attityder (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Sociologi, Statsvetenskap, Tvärvetenskapliga studier inom samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Version 1.0:

2017-01-20 doi:10.5878/002855

Ladda ner data:

ISSP 2014 - Åsikter om medborgarskap

Citeringsförslag:

Jonas Edlund. Umeå universitet, Sociologiska institutionen (2017). ISSP 2014 - Åsikter om medborgarskap. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002855

Skapare/primärforskare:

Jonas Edlund - Umeå universitet, Sociologiska institutionen

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Beskrivning av insamlingsmetod: Postenkät med flera påminnelser.

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014-04-11 — 2014-06-30

Datainsamlare: SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar

Urvalsstorlek: 2000

Antal svar: 898

Antal ej svarande: 1102

Anledning till bortfall — Avböjd medverkan: 12

Anledning till bortfall — Ej kontakt på grund av annan anledning: 46

Anledning till bortfall — Ej svensktalande/språksvårigheter: 3

Anledning till bortfall — Ej anträffad / ej kontakt: 1031

Anledning till bortfall — Fysiskt/mentalt oförmögen att svara: 10

Datakälla: Befolkningsgrupp

Insamlingsmetod:

Postenkät med flera påminnelser.

Tidsperiod(er) som undersökts:

2014-03 — 2014-05

Variabler:

129

Antal individer/objekt:

898

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens:

46,3

Publicerad: 2017-01-23
Senast uppdaterad: 2020-02-14