Trafiksäkerhetsenkäten 2014

SND-ID: SND 0980

Den här studien är en del av samlingen Trafiksäkerhetsenkäten

Alternativ titel

TS-enkäten 2013

Skapare/primärforskare

Trafikverket

Beskrivning

Detta är den 33:e studien i en serie av årliga undersökningar om trafiksäkerhet som genomförts sedan 1981. Undersökningen syftar till att att ta fram och analysera trafiksäkerhetsstatistik. Trafikverket är årlig beställare, och sedan 2013 utförs studien av Institutet för kvalitetsindikatorer (Indikator). Producent för studier före 2013 var SCB.

Undersökningen har genomförts som en kombinerad post- och webbundersökning riktad till ett urval av Sveriges befolkning. Svarsfrekvensen var 48,2 procent för bruttourvalet om 6354 slumpmässigt utvalda personer i åldrarna 15 till 84 år.

Frågorna i studien behandlar bland annat trafikbeteende och trafikvanor, både hos sig själv och andra, inställning till trafiksäkerhet och trafikregler, relationen mellan alkohol och trafik samt barns säkerhet i trafiken. Både motortrafik, cykel och gångtrafik berörs. Totalt används 31 stycken frågor som består bland annat av beskrivande frågor, skattningsfrågor och attitydfrågor.

Förändringar av enkät och genomförande av undersökningar från tidigare år är överlag små, delvis beroende på det omfattande förändringsarbe

... Visa mer..

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Trafikverket

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 15-84 år och bosatta i Sverige

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: stratifierat urval

Tidsperiod(er) som undersökts

2014

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Lägsta geografiska enhet

Kommun

Högsta geografiska enhet

Riksområde

Publikationer

Trafikverket. (2014). Trafiksäkerhet. Resultat från trafiksäkerhetsenkäten 2014. Elektronisk publikation. Borlänge, Trafikverket
Läs fulltext
ISBN: 978-91-7467-643-3

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Trafiksäkerhetsenkäten 2014

Version 1.0

Citering

Trafikverket (2015). Trafiksäkerhetsenkäten 2014. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002640

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Trafikverket

Tidsperiod(er) som undersökts

2014-04 – 2014-09

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014-04–2014-07
  • Datainsamlare: Institutet för kvalitetsindikatorer - Indikator
  • Urvalsstorlek: 6230
  • Antal svar: 3065
  • Antal ej svarande: 3165
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

100

Antal individer/objekt

3165

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

48.2%

Publicerad: 2015-05-08
Senast uppdaterad: 2019-02-06