ESS 7 - Den europeiska socialundersökningen 2014, Sverige

SND-ID: SND 0988

Den här studien är en del av samlingen ESS - Den europeiska socialundersökningen

Alternativ titel

ESS 7

Skapare/primärforskare

Mikael Hjerm - Umeå universitet, Sociologiska institutionen

Filip Fors Connolly - Umeå universitet, Sociologiska institutionen

Beskrivning

Denna studie innehåller den svenska delen av ESS 2014 och fokuserar på förståelse och bedömning av demokrati samt personligt och socialt välbefinnande. I undersökningen ingår också uppgifter om medieanvändning och socialt förtroende, politik, religion, immigration, rädsla för brott, hushållets sammansättning och socio-demografisk profil samt mänskliga värderingar som en del av kärnmodulen för ESS. Den europeiska socialundersökningen/European Social Survey (ESS) är en attityd- och beteendeundersökning som sedan år 2002 genomförs vart annat år i mer än 30 europeiska länder. Upplägget gör det möjligt att studera såväl förändring som dagsaktuella frågor.

Syfte:

European Social Survey (ESS) är en akademiskt driven socialundersökning som syftar till att kartlägga och förklara samspelet mellan Europas föränderliga institutioner och attityder, övertygelser och beteendemönster bland olika befolkningsgrupper.

Språk

Engelska

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Umeå universitet

Ansvarig institution/enhet

Sociologiska institutionen

Finansiering

  • Finansiär: Vetenskapsrådet
  • Diarienummer hos finansiär: 2011-5706
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 15 år och äldre

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Tidsperiod(er) som undersökts

2014

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Lägsta geografiska enhet

Riksområde

Högsta geografiska enhet

Land

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Media, Sysselsättning, Politiska beteenden och attityder, Val, Social och yrkesmässig rörlighet, Kön och könsroller, Familjeliv och äktenskap, Socialt beteende och attityder, Religion och värderingar (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Sociologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer
Dataset
ESS 7 - Den europeiska socialundersökningen 2014, Sverige

Version 1.0

Citering

Mikael Hjerm, Filip Fors Connolly. Umeå universitet (2015). ESS 7 - Den europeiska socialundersökningen 2014, Sverige. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002749

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Mikael Hjerm - Umeå universitet, Sociologiska institutionen

Filip Fors Connolly - Umeå universitet, Sociologiska institutionen

Tidsperiod(er) som undersökts

2014-08-01 – 2015-01-30

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Personlig intervju: CAPI/CAMI
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014-08-01–2015-01-30
  • Datainsamlare: Ipsos
  • Instrument: ESS 7 Huvudfrågeformulär (Strukturerat frågeformulär)
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

421

Antal individer/objekt

1791

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

50.1%

Publicerad: 2015-12-14
Senast uppdaterad: 2020-08-27