Den västsvenska SOM-undersökningen 2014

SND-ID: SND 0991

Den här studien är en del av samlingen De västsvenska SOM-undersökningarna

Alternativ titel

Väst-SOM 2014

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Beskrivning

Väst-SOM har genomförts varje höst sedan 1992. Fram till 1997 omfattade studien Göteborg med kranskommuner, undersökningen utökades sedan till att omfatta hela Västra Götalands län samt Kungsbacka kommun.

Undersökningen syftar till att studera attityder och beteenden som är knutna till lokala och regionala frågor och företeelser. Tonvikten ligger på offentlig service och medier. Många av frågorna är identiska med frågor i Riks-SOM och Syd-SOM. Dessa studier är därmed jämförbara med varandra, både mellan de bägge regionerna och med Sverige som helhet.

Syfte:

Studera attityder och beteenden som är knutna till lokala och regionala frågor och företeelser.

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet

Ansvarig institution/enhet

SOM-institutet

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 16-85 år och bosatta i Västra Götalands län eller i Kungsbacka kommun

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Tidsperiod(er) som undersökts

2014-09 – 2015-03

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Kungsbacka kommun, Västra Götalands län

Lägsta geografiska enhet

Kommun

Högsta geografiska enhet

Län

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Media, Politiska beteenden och attityder, Fritid, turism och sport (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Statsvetenskap, Medievetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Bergström, A. & Harring, N. (eds) (2016) Hållbarhetens horisont : samhälle, opinion och medier i Västsverige. Göteborg: SOM Institute. ISBN: 978-91-89673-37-7
Libris | SOM-institutets bokserie

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Den västsvenska SOM-undersökningen 2014

Version 1.0

Citering

Göteborgs universitet, SOM-institutet (2016). Den västsvenska SOM-undersökningen 2014. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002815

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014-09-26–2015-03-03
  • Datainsamlare: Kinnmark
  • Urvalsstorlek: 6000
  • Antal svar: 2900
  • Antal ej svarande: 3100
  • Anledning till bortfall - Naturligt bortfall: 374
  • Anledning till bortfall - Ej anträffbar/svarsvägran: 2726
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

403

Antal individer/objekt

2900

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

48% (brutto) / 52% (netto)

Publicerad: 2016-03-31
Senast uppdaterad: 2019-02-05