Den västsvenska SOM-undersökningen 2014

Den här studien är en del av samlingen De västsvenska SOM-undersökningarna

Skapare/primärforskare:

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Beskrivning:

Väst-SOM har genomförts varje höst sedan 1992. Fram till 1997 omfattade studien Göteborg med kranskommuner, undersökningen utökades sedan till att omfatta hela Västra Götalands län samt Kungsbacka kommun.

Undersökningen syftar till att studera attityder och beteenden som är knutna till lokala och regionala frågor och företeelser. Tonvikten ligger på offentlig service och medier. Många av frågorna är identiska med frågor i Riks-SOM och Syd-SOM. Dessa studier är därmed jämförbara med varandra, både mellan de bägge regionerna och med Sverige som helhet.

Syfte:

Studera attityder och beteenden som är knutna till lokala och regionala frågor och företeelser.

Ämnesområde:

media, politiska beteenden och attityder, fritid, turism och sport (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Statsvetenskap, Medievetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Skapare/primärforskare:

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Identifierare:

SND-ID: SND 0991

Alternativ titel:

Väst-SOM 2014

Beskrivning:

Väst-SOM har genomförts varje höst sedan 1992. Fram till 1997 omfattade studien Göteborg med kranskommuner, undersökningen utökades sedan till att omfatta hela Västra Götalands län samt Kungsbacka kommun.

Undersökningen syftar till att studera attityder och beteenden som är knutna till lokala och regionala frågor och företeelser. Tonvikten ligger på offentlig service och medier. Många av frågorna är identiska med frågor i Riks-SOM och Syd-SOM. Dessa studier är därmed jämförbara med varandra, både mellan de bägge regionerna och med Sverige som helhet.

Syfte:

Studera attityder och beteenden som är knutna till lokala och regionala frågor och företeelser.

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

2014-09 — 2015-03

Geografisk utbredning:

Lägsta geografiska enhet:

Kommun

Högsta geografiska enhet:

Län

Analysenhet:

Population:

Personer i åldrarna 16-85 år och bosatta i Västra Götalands län eller i Kungsbacka kommun

Urvalsmetod:

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Ämnesområde:

media, politiska beteenden och attityder, fritid, turism och sport (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Statsvetenskap, Medievetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Bergström, A. & Harring, N. (eds) (2016) Hållbarhetens horisont : samhälle, opinion och medier i Västsverige. Göteborg: SOM Institute. ISBN: 978-91-89673-37-7
Libris SOM-institutets bokserie

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0:

2016-03-31 doi:10.5878/002815

Den västsvenska SOM-undersökningen 2014

Citeringsförslag:

Göteborgs universitet, SOM-institutet. Göteborgs universitet, SOM-institutet (2016). Den västsvenska SOM-undersökningen 2014. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002815

Skapare/primärforskare:

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014-09-26 — 2015-03-03

Datainsamlare: Kinnmark

Urvalsstorlek: 6000

Antal svar: 2900

Antal ej svarande: 3100

Anledning till bortfall — Naturligt bortfall: 374

Anledning till bortfall — Ej anträffbar/svarsvägran: 2726

Åtgärder för att minimera bortfall: De västsvenska undersökningarna följer i huvudsak samma upplägg från ett år till ett annat men utvecklas under kontrollerade former för att utmana trenden med sjunkande svarsfrekvenser. Nytt för 2014 års undersökning var två längre telefonpåminnelseomgångar istället för tre kortare, vilket varit fallet under tidigare år. Under fältarbetet utfördes även två experiment för att undersöka hur svarsfrekvensen påverkas av utskick av aviseringskort samt av att få webbalternativ redan vid första formulärutskicket istället för i samband med den andra påminnelsen. Urvalet delades upp i fyra grupper om 1 500 personer. Grupp 1: Aviseringskort + webbalternativ vid första utskicket. Grupp 2: Aviseringskort + webbalternativ vid andra utskicket. Grupp 3: Inget aviseringskort + webbalternativ vid första utskicket. Grupp 4: Inget aviseringskort + webbalternativvid andra utskicket. En utförligare analys av experimenteten finns i SOM-rapport 2015:13 (Hägglund 2015).

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

403

Antal individer/objekt:

2900

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens:

48% (brutto) / 52% (netto)

Publicerad: 2016-03-31
Senast uppdaterad: 2019-02-05