SOM-undersökningen i Värmland 2014

SND-ID: SND 0992

Den här studien är en del av samlingen SOM-undersökningarna i Värmland

Beskrivning Data och dokumentation

Alternativ titel

Värmlands-SOM 2014

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Beskrivning

2014 genomförde SOM-institutet för andra gången en SOM-undersökning i Värmland. I fokus ligger frågor om offentlig service, regional utveckling och medievanor. Undersökningen berör också ämnen som relationen till Norge och inställningen till lokala trafikprojekt.
Frågeformuläret består av åtta sammanhållna frågeområden: nyheter och medier; politik och demokrati; samhälle och service; intressen och aktiviteter; boende; valen 2014; arbetsliv; samt bakgrundsfrågor.
SOM-undersökningen i Värmland utformas i samverkan med Karlstads universitet.

Syfte:

Studera attityder och beteenden som är knutna till lokala och regionala frågor och företeelser

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet

Ansvarig institution/enhet

Göteborgs universitet, SOM-institutet
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 16-85 år bosatta i Värmlands län

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Tidsperiod(er) som undersökts

2014-09–2015-02

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Värmlands län

Lägsta geografiska enhet

Kommun

Högsta geografiska enhet

Län

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Media, Politiska beteenden och attityder, Val (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Statsvetenskap, Medievetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

inrikespolitik, cors

Publikationer
Dataset
SOM-undersökningen i Värmland 2014

Tillhörande dokumentation

Version 1.0

Citering

Göteborgs universitet, SOM-institutet (2016). <em>SOM-undersökningen i Värmland 2014</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002816">https://doi.org/10.5878/002816</a>

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014-09-19–2015-02-04
  • Datainsamlare: Kinnmark
  • Urvalsstorlek: 3000
  • Antal svar: 1420
  • Antal ej svarande: 1580
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

425

Antal individer/objekt

1420

Publicerad: 2016-03-31
Senast uppdaterad: 2019-02-06